The Best bookmaker bet365 Bonus

RAPORT DE ACTIVITATE AL AGENȚIEI PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MARAMUREȘ


Agenţia pentru Protecţia Mediului Maramureş acţionează în permanenţă pentru aplicarea fermă a legislaţiei de mediu în scopul protejării factorilor de mediu şi al prevenirii accidentelor cu impact asupra stării de sănătate a populaţiei şi contaminării ireversibile a mediului, pentru supravegherea zonelor cu potenţial risc ecologic şi pentru implementarea acquis-ului comunitar de mediu.

a)    Calitatea aerului
Activitatea Serviciului Monitorizare și Laboratoare s-a desfăşurat în anul 2017 pentru implementarea cerinţelor impuse prin directivele specifice, axat pe atribuţiile şi responsabilităţile specifice privind monitorizarea şi evaluarea calităţii factorilor de mediu în judeţul Maramureş şi în mod special a calităţii aerului, a radioactivității mediului, întocmirea inventarelor de emisii, planificarea de mediu şi în legătură cu mediul, urmărirea implementării planurilor.
Serviciul Monitorizare şi Laboratoare din cadrul APM Maramureş desfăşoară activitate în următoarele domenii:


1. Monitorizarea calității aerului, a radioactivității și a factorilor de mediu;
2. Evaluarea calităţii aerului;
3. Zgomot;
4. Sinteze şi rapoarte;
5. Laboratoare.
1. Monitorizarea calității aerului, a radioactivității și a factorilor de mediu
1. Directiva Consiliului 2008/50/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind     calitatea aerului înconjurător şi un aer mai curat în Europa
Direcţiile de acţiune în cadrul acestei directive sunt:
1. Monitorizarea calităţii aerului și a factorilor de mediu
2. Evaluarea calităţii aerului
Calitatea aerului în aglomerarea Baia Mare şi în judeţul Maramureș a fost monitorizată continuu în cursul anului 2017, prin cele 2 reţele de monitorizare gestionate de APM Maramureş, astfel:
1.    Reţeaua de staţii automate de monitorizare a calităţii aerului, parte din Reţeaua Naţională de Monitorizare a Calităţii Aerului (RNMCA) este compusă din 5 staţii (MM1, MM2, MM3, MM4, MM5). Pe parcursul anului 2017 acestea au funcționat continuu.
În cursul anului 2017 s-a demarat și încheiat programul de întreținere preventivă pentru toate stațiile în conformitate cu prevederile Contractului subsecvent de servicii de întreținere preventivă nr.55/2015 încheiat între MMPA și SC Orion Europe SRL București. S-a desfăşurat activitate permanentă de întreţinere şi verificare a echipamentelor de monitorizare în staţiile automate de monitorizare a calităţii aerului funcţionale, inclusiv de aplicare a procedurilor de asigurare a calităţii pentru datele înregistrate (calibrări, verificări de liniaritate, repetabilitate, reproductibilitate, limite de detecţie, grafice Sheward, proceduri de control, etc.) pentru echipamentele din staţii şi aparatura din laborator.
 
S-au validat zilnic şi lunar datele de monitorizare din reţelele de monitorizare şi s-au transmis bazele de date către Centrul de Evaluare a Calităţii Aerului şi către alte instituţii interesate, conform procedurii privind fluxul de informare a datelor de monitorizare. Datele brute înregistrate în staţii au fost disponibile şi pe site-ul www.calitateaer.ro, gestionat de Centrul de Evaluare a Calităţii Aerului din cadrul Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului.
În cursul anului 2017 au fost prelevate în staţiile din reţeaua automată de monitorizare a calității aerului 2092 filtre cu pulberi în suspensie fracţiile PM10 şi PM2,5 pentru un număr de 3900 indicatori (concentraţie medie zilnică în aer pentru PM10, PM2,5, Pb și Cd).
2.În reţeaua de monitorizare manuală a APM Maramureş, s-au prelevat probe medii zilnice de pulberi totale în suspensie şi metale, de precipitaţii şi pulberi sedimentabile. În anul 2017 s au analizat 1522 probe pentru supravegherea calităţii aerului: aer (1165 probe), precipitaţii (250 probe), pulberi sedimentabile(107 probe) și s-au determinat în laborator 3175 indicatori.
S-a acordat o atenţie deosebită în cursul anului 2017 pentru asigurarea calităţii datelor înregistrate în staţiile automate, respectiv pentru analizele efectuate în laborator. S-au respectat procedurile de calibrare a echipamentelor şi s-a asigurat calitatea necesară pentru consumabilele şi reactivii utilizaţi.
Faţă de un total de 87 depăşiri ale valorii limită zilnică înregistrate la indicatorul PM10 în anul 2012 în toate staţiile de monitorizare, în anul 2013 s-au înregistrat 48 de depăşiri, în anul 2014 s-au înregistrat 29 depășiri, în anul 2015 s-au înregistrat 5 depășiri cu menţiunea că începând cu semestrul II 2013 au funcţionat doar 3 staţii automate din cele 5 existente în aglomerarea Baia Mare, în anul 2016 au fost înregistrate 13 depășiri iar în anul 2017 64 de depășiri.
Situaţia a rămas problematică la indicatorul PM10 la care, în toate staţiile automate de monitorizare s-au înregistrat 64 depăşiri ale valorii limită zilnică (MM1-6, MM2-17, MM3-17, MM4-12, MM5-12), însă sub limita maximă admisă (35 depăşiri) pe fiecare stație. Depăşirea valorii limită zilnică la indicatorul pulberi în suspensie – fracţia PM10 (gravimetric) se înregistrează în continuare numai în perioadele reci ale anului care defavorizează dispersia. Având în vedere specificul condiţiilor meteorologice (calmul atmosferic), depăşirile valorii limită zilnică la PM10 sunt corelate cu concentraţii uşor mai mari ale monoxidului de carbon şi benzenului, indicatori monitorizaţi de asemenea în staţiile automate, sursele principale pentru aceste emisii fiind sistemele de încălzire rezidenţială şi mai ales, cele care folosesc combustibil lemnos (în zonele staţiilor MM2, MM3, MM4 şi MM5), dar şi traficul rutier (staţia MM1).
Concentraţiile celorlalţi indicatori monitorizaţi au fost, pe tot parcursul anului 2017, mult mai mici decât limitele admise prevăzute de Legea nr.104/2011 privind calitatea aerului înconjurător.
Calitatea aerului în aglomerarea Baia Mare s-a îmbunătăţit considerabil faţă de anii anteriori, drept urmare aglomerarea Baia Mare și județul Maramureș au fost încadrate în Regimul de gestionare II în Anexa II la Ordinului MMAP nr.1206/2015 pentru aprobarea listelor cu unitățile administrativ – teritoriale întocmite în urma încadrării în regimuri de gestionare a ariilor din zonele și aglomerările prevăzute în anexa nr.2 la Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător. În acest sens, pentru aglomerarea Baia Mare și județul Maramureș trebuie elaborat un Plan de Menținere a Calității Aerului.
S-a întrunit Grupul de Lucru în prima ședință pentru avizarea conținutului Planului de Menținere a Calității Aerului elaborat de Comisia Tehnică din cadrul Consiliului Județean Maramureș. Proiectul Planului de Menținere a Calității Aerului a fost respins, deficiențele constatate au fost transmise prin adresă atât la Centrul de Evaluare a Calităţii Aerului din cadrul Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului cât și la Comisia Tehnică din cadrul Consiliului Județean Maramureș.

    2. Decizia Consiliului din 14 decembrie 1987 privind procedura comunitară de schimb rapid de informaţii în caz de urgenţă radiologică (87/600/Euratom)
Direcţia de acţiune în cadrul acestei directive este:
1. Monitorizarea radioactivității aerului și a factorilor de mediu

În cadrul serviciului funcţionează Staţia de Supraveghere a Radioactivităţii Mediului(SSRM) cu program continuu de 11 ore/zi, care monitorizează doza gamma absorbită în aer cu o staţie automată de monitorizare parte din Reţeaua Naţională de Supraveghere a Radioactivităţii Mediului (RNSRM), măsurători de radioactivitate -globală pentru toţi factorii de mediu şi determinarea concentraţiilor radioizotopilor naturali radon şi thoron. În cursul anului 2017, nu s-au înregistrat probleme privind doza gamma absorbită în aer, măsurătorile încadrându-se în limitele fondului natural al zonei şi mult sub limitele de atenţionare.
Fluxul de date (zilnic şi lunar) către ANPM – LRM Bucureşti, pentru situaţii normale, s-a desfăşurat în bune condiţii.
În luna iunie, septembrie 2017 s-au prelevat probe de apă de suprafață, sediment, apă freatică, sol și vegetație spontană conform Programului special de monitorizare a zonelor cu fondul natural modificat antropic în zona Repedea - Poienile de sub Munte.

    2. Evaluarea calităţii aerului
1. Directiva Parlamentului European şi Consiliului 2001/81/CE de stabilire a plafoanelor naţionale de emisie pentru anumiţi poluanţi atmosferici
Direcţia de acţiune în cadrul acestei directive este:
    1.Evaluarea calității aerului privind emisiile de poluanți în atmosferă

În cursul semestrului I 2017 s-a elaborat, prin metodologia CORINAIR, inventarul de emisii poluanți în atmosferă pentru judeţul Maramureş aferent anului 2016 prin colectarea de date, validarea primară a acestora şi prelucrarea lor prin aplicația SIM – F2ILE din Sistemul Integrat de Mediu (SIM). Au fost completate în inventarul privind emisiile de poluanți în atmosferă 471 chestionare de către operatorii economici. Au fost calculate și validate emisiile prin metoda CORINAIR pentru 1012 procese tehnologice.
La nivelul judeţului Maramureş, în anul 2016, au rezultat din calcul prin metodologia CORINAIR, următoarele emisii de poluanţi în atmosferă pentru anul 2015:
o    2881,62 tone NOx în anul 2016 față de 2246,14 tone NOx în anul 2015 față de 2443,58 tone în anul 2014;
o    10,468 tone SO2 în anul 2016 față de 21,254 tone SO2 în anul 2015 față de 38,974 tone în anul 2014;
o    3517,19 tone NH3 în anul 2016 față de 3882,5 tone NH3 în anul 2015 față de 7737,55 tone în anul 2014;
o    7095,29 tone NMVOC în anul 2016 față de 3371,64 tone NMVOC în anul 2015 față de 6119,8 în anul 2014;
o    3322,4 tone CO în anul 2016 față de 6657,877 tone CO în anul 2015 față de 8968,45 în anul 2014;
o    6861,08 tone CH4 în anul 2016 față de 6575,07 tone CH4 în anul 2015 față de 13101,102 în anul 2014;
o    7913,7 tone de total pulberi solide în anul 2016 față de 2195,026 tone de total pulberi solide în anul 2015 față de 2603,6 tone în anul 2014;
o    5,605 tone metale (Pb, Cd, Zn, Cu, Hg, Ni, Cr, Se, As) în anul 2016 față 1,203 tone metale (Pb, Cd, Zn, Cu, Hg, Ni, Cr, Se, As) în anul 2015 față de 1,208 tone în anul 2014.

2. Regulamentul (CE) al Parlamentului European şi al Consiliului nr. 166/2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi modificarea directivelor Consiliului 91/689/CEE şi 96/61/CE
Direcţia de acţiune în cadrul acestei directive este:
1.    Corelarea inventarului de emisii poluanți în atmosferă cu această directivă
S-a realizat înscrierea și validarea în aplicația SIM-Controlul Poluării din Sistemul Integrat de Mediu - Registru PRTR a datelor raportate de către operatorii economici privind emisiile de
poluanţi şi transferul de deşeuri în Registrul Naţional al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi (E-PRTR) conform Regulamentului (CE) al Parlamentului European şi al Consiliului nr. 166/2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi modificarea directivelor Consiliului 91/689/CEE şi 96/61/CE. Lista privind operatorii economici care intră sub incidenţa acestui regulament cuprinde 12 operatori economici din judeţul Maramureş. În cursul anului 2017, pentru activitatea desfăşurată în anul 2016, un număr de 9  operatori economici din judeţul Maramureş au înscris on-line date în acest Registru, 3 operatori economici nu au depăşit valorile de prag şi în consecinţă nu au avut obligația înscrierii de date în acest registru.

3. Directiva 2010/75/CE (IED) privind emisiile industriale - partea referitoare la     reducerea emisiilor de compuşi organici volatili datorate utilizării solvenţilor organici în anumite activităţi şi instalaţii
Direcţia de acţiune în cadrul acestei directive este:
1.    Corelarea inventarului de emisii poluanți în atmosferă cu această directivă

S-a realizat înscrierea și validarea în aplicația SIM-Controlul Poluării din Sistemul Integrat de Mediu - Registru COV a datelor raportate de către operatorii economici a căror activitate întră sub incidenţa acestei directive. În judeţul Maramureş sunt 13 agenţi economici conformi, dintre care 11 au raportat date pentru activitatea desfăşurată în anul 2016, astfel: 1 aplică schemă de reducere, iar 12 sunt conformi cu cerinţele privind valorile limită de emisie. Domeniile de activitate în care se utilizează solvenţi cu conţinut de COV sunt: 11-curățarea chimică uscată, 8a-alte tipuri de acoperire, inclusiv acoperirea metalelor, materialelor plastice, textilelor, țesăturilor, 16b-acoperirea cu adeziv și 4a-curățarea suprafețelor.

4. Directiva Directiva 2010/75/CE (IED) privind emisiile industriale (prevenirea şi controlul     integrat al poluării)
Direcţia de acţiune în cadrul acestei directive este:
1.    Corelarea inventarului de emisii poluanți în atmosferă cu această directive.

S-a realizat înscrierea și validarea în aplicația SIM-Controlul Poluării din Sistemul Integrat de Mediu - Registru IPPC a datelor raportate de către operatorii economici a căror activitate întră sub incidenţa acestei directive. În judeţul Maramureş sunt 8 agenţi economici conformi care au raportat date pentru activitatea desfăşurată în anul 2016, astfel: 5 ferme creștere păsări (SC COOMBIMAR SA, SC ECOBROILER SRL, SC KARIN SRL, SC RAMISA IMPEX SRL, SC ROMAVIS SRL), 1 fermă creștere porci (SC DANAMARI SRL), 1 fabrică de producere șuruburi (SC MECANICA SIGHETU SA) și 1 fabrică producere a spumelor poliuretanice flexibile și a articolelor din aceasta (SC ARAMIS INVEST SRL).

5. Directiva 94/63/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 20 decembrie 1994     privind controlul emisiilor de compuşi organici volatili (COV) rezultaţi din depozitarea     benzinei şi din distribuţia acesteia de la terminale la staţiile de distribuţie a benzinei
Direcţia de acţiune în cadrul acestei directive este:
1.    Corelarea inventarului de emisii poluanți în atmosferă cu această directive.

S-a realizat înscrierea și validarea în aplicația SIM-F2ILE din Sistemul Integrat de Mediu a datelor raportate de către operatorii economici care distribuie benzină în staţii de distribuţie a benzinei. În cursul anului 2017, pentru activitatea desfăşurată în anul 2016, un număr de 51 operatori economici din judeţul Maramureş au înscris on-line date. În judeţul Maramureş din totalul de 60 de staţii de distribuție a benzinei, 51 sunt în funcţiune (49 de staţii de distribuţie a benzinei sunt conforme cu cerinţele directivei şi 2 staţii sunt exceptate de la prevederile directivei) şi 9 staţii sunt închise. De asemenea, inventarul staţiilor de distribuţie a benzinei mai cuprinde 9 containere mobile (din care 4 în funcţiune şi 5 scoase din uz).
6. Decizia nr.280/2004/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind un mecanism de monitorizare a emisiilor de gaze cu efect de seră în cadrul Comunităţii şi de punere în aplicare a Protocolului de la Kyoto şi ale Deciziei nr. 166/2005/CE a Comisiei privind stabilirea normelor de aplicare a Deciziei nr. 280/2004/CE
Direcţia de acţiune în cadrul acestei decizii este:
1.    Corelarea inventarului de emisii poluanți în atmosferă cu această decizie

În anul 2017 s-a actualizat baza de date (conform cerinţelor din HG nr.1570/2007 privind înfiinţarea Sistemului naţional pentru estimarea nivelului emisiilor antropice de gaze cu efect de seră rezultate din surse sau din reţinerea prin sechestrare a dioxidului de carbon, reglementate prin Protocolul de la Kyoto) pe tipuri de activităţi care intră sub incidenţa legislaţiei privind emisiile de gaze cu efect de seră, pentru realizarea de către ANPM a Inventarului Naţional al Emisiilor de Gaze cu Efect de Seră (INEGES) 2017, privind consumul de hidrofluorocarburi (HFC), hexafluorura de sulf (SF6), perfluorocarburi (PFC), calcar şi dolomită, respectiv sodă calcinată. În judeţul Maramureş nu se realizează producţii de amoniac (NH3), acid azotic (HNO3), fontă şi oţel, domenii industriale mari producătoare de GES. Singurele domenii în care s-au înregistrat consumuri de hidrofluorocarburi (HFC) şi perfluorocarburi (PFC) în judeţ sunt  9activităţile de service (întreţinerea aparatelor de aer condiţionat şi a aparatelor de frig) 33 operatori economici şi un operator economic a raportat utilizarea calcarului şi dolomitei.

7. Regulamentul nr.1005/2009 al ParlamentuluiEuropean şi al Consiliului (CE) privind substanţele care epuizează stratul de ozon
Direcţia de acţiune în cadrul acestui regulament este:
1.    Corelarea inventarului de emisii poluanți în atmosferă cu aceast regulament

În cursul anului 2017 s-a actualizat inventarul operatorilor economici care desfăşoară activităţi cu substanţele reglementate incluse în anexele regulamentului. De remarcat este faptul că în judeţul Maramureş nu au fost folosite în cursul anului 2017 substanţe reglementate de Regulamentul (CE) nr. 1005/2009 privind substanţele care diminuează stratul de ozon ci doar hidrofluorocarburi (HFC) ca substituenţi ecologici ai substanţelor reglementate de acest regulament. Domeniile în care s-au înregistrat consumuri de astfel de substituenţi ecologici au fost activităţile de service pentru întreţinerea aparatelor de aer condiţionat şi a aparatelor de frig.

3. Zgomot
1. Directiva Parlamentului European și Consiliului 2002/49/CE privind evaluarea și managementul zgomotului în mediul înconjurător
Direcţia de acţiune în cadrul acestui regulament este:
1.    Monitorizarea și evaluarea zgomotului  

În conformitate cu legislaţia în vigoare, Primăria Municipiului Baia Mare a depus documentaţia privind harta de zgomot pentru municipiul Baia Mare, conform cerinţei din HG nr.944/2016 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.321/2005 privind evaluarea şi gestionarea zgomotului ambiant, prin adresa nr.43235/07.12.2017, înregistrată la APM Maramureş cu nr. 12242/08.12.2017.
În urma verificării de către Comisia internă de analiză şi evaluare a hărţilor strategice de zgomot constituită în cadrul APM Maramureş în baza Ordinului MM nr.1323/12.10.2017, documentaţia privind harta de zgomot a municipiului Baia Mare s-a trimis la Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului însoțită de Procesul verbal al Comisiei de analiză şi evaluare a hărţilor strategice de zgomot nr. 12403/12.12.2017. Urmare a procesului de analizare şi verificare a hărţilor strategice de zgomot şi conform raportului care prezintă evaluarea rezultatelor obţinute prin cartarea de zgomot pentru fiecare hartă strategică de zgomot, s-au constatat depăşiri a valorii maxim admise pentru indicatorii Lzsn şi Ln la zgomotul produs din traficul rutier. În ceea ce priveşte zgomotul produs de zona industrială nu s-au constatat depăşiri a valorii maxim admise.
În conformitate cu legislaţia în vigoare, Aeroportul Internațional Maramureș trebuia să depună harta de zgomot la APM Maramureş până în 30 iunie 2017. Prin adresa nr. 659/24.10.2017 Aeroportul Internațional Maramureș a informat faptul că începând cu luna decembrie 2015 activitatea operațională pe Aeroportul Internațional Maramureș a fost suspendată în vederea efectuării unor ample lucrări de modernizare a pistei și suprafețelor aeronautice adiacente. Harta de zgomot va fi finalizată înainte de reluarea activității de zbor preconizată în perioada martie-aprilie 2018.
Pentru cele 3 tronsoane de drum naţional (conform Anexei la HG nr.944/2016: DN1C 139+539-147+938 DJ193-M.Baia Mare, DN1C 153+851-182+198 M. Baia Mare – DN19F(Apa) şi DN18 3+522+803 M.Baia Mare – DJ184 Baia Sprie), Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere are în atribuții întocmirea hărții de zgomot pentru cele trei tronsoane de drumuri.
Pe parcursul anului 2017, APM Maramureş, prin serviciul Monitorizare şi Laboratoare a efectuat 264 măsurători privind zgomotul în mediul înconjurător în municipiul Baia Mare. Măsurătorile au fost efectuate lunar, într-o reţea de 33 puncte pentru evaluarea nivelului de zgomot produs de traficul rutier, dar şi pentru evaluarea nivelului de zgomot existent în parcuri şi zone de agrement, pieţe agroalimentare, parcări auto, zona feroviară şi pasaje pietonale. Din cele 33 de puncte de măsurare, 23 sunt stabilite pentru evaluarea nivelului de zgomot din trafic, cuprinzând străzi de categoria I, II şi III, 2 puncte sunt localizate în parcuri publice (parcul municipal şi parcul Mara), 2 puncte sunt localizate în două pasaje pietonale, 1 punct este localizat la limita unei parcări auto, 1 punct în zona feroviară (Gară), 1 punct în piaţa agroalimentară, 2 puncte în zona școlilor și un punct în zona industrială. Din rezultatele obţinute prin măsurarea nivelului de zgomot echivalent în cursul anului 2017 în municipiul Baia Mare, dar şi în ultimii ani în general, se constată depăşirea valorii maxim admisă în aproximativ 2% din măsurători, în special la străzile din categoria II și III, cu cel mult 1-2 dB(A). În anul 2017 s-a înregistrat o singură depășire la determinările de zgomot efectuate în zona industrială.

4. Sinteze şi rapoarte
1. Raportarea privind stadiul de realizare a măsurilor din „Planul de implementare privind integrarea europeană Capitolul 22 – Mediu” pentru anul 2017
Serviciul Monitorizare şi Laboratoare a coordonat în anul 2017 raportarea către Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului şi Instituţia Prefectului judeţului Maramureş a stadiului de realizare a măsurilor din „Planul de implementare privind integrarea europeană Capitolul 22 – Mediu” pentru anul 2017. Raportările lunare şi trimestriale au fost realizate la timp, toate măsurile au fost îndeplinite şi s-au primit din partea Comisariatului Judeţean Maramureş al Gărzii Naţionale de Mediu şi a Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului avize favorabile pentru toate raportările lunare/trimestriale. Planul cuprinde 45 de măsuri, dintre care 2 măsuri au fost în responsabilitatea APM Maramureş.

2. Raportarea Agendei săptămânale de activităţi a APM Maramureş
În conformitate cu procedura iniţiată de ANPM, s-au transmis la ANPM un număr de 53 raportări săptămânale privind acţiunile de mediu desfăşurate de către APM Maramureş pe parcursul fiecărei săptămâni.

3. Rapoarte și sinteze
S-au elaborat rapoarte periodice privind starea mediului în judeţul Maramureş, respectiv 12 rapoarte lunare şi 1 raport anual, publicate pe site-ul agenţiei, http://apmmm.anpm.ro.
S-au elaborat buletinele zilnice privind calitatea aerului în aglomerarea Baia Mare şi informările lunare privind evoluţia calităţii aerului în judeţul Maramureş, publicate de asemenea pe site-ul agenţiei.
S-au elaborat 2 siteze semestriale privind calitatea aerului în județul Maramureș și s-au transmis la Instituția Prefectului Maramureș.
S-au elaborat rapoarte de evaluare a calității aerului lunar, semestrial și anual și transmis la Centrul de Evaluare a Calităţii Aerului din cadrul Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului.    

4. Gestionarea situaţiilor de poluări accidentale
În cursul anului 2017, APM Maramureş nu a primit notificare privind producerea unei situaţii de poluare accidentală, conform procedurii prevăzută în Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 2579/2012.
În situaţiile datorate apariţiei de valori anormale sau depăşiri ale valorilor limită la indicatorii monitorizaţi prin staţiile automate de calitate a aerului din aglomerarea Baia Mare, în mod concret pentru depăşirile valorii limită zilnică la indicatorul PM10, APM Maramureş a notificat Comisariatul Judeţean Maramureş al GNM (în anul 2017 s-au transmis 6 notificări). De asemenea, în aceste situaţii s-au transmis notificări şi la ANPM şi la Primăria Municipiului Baia Mare.
Gestionarea situaţiilor de urgenţă de mediu la nivelul APM Maramureş se realizează în cadrul activităţii de asigurare a permanenţei la nivelul instituţiei printr-un ofiţer de serviciu pentru poluări accidentale, în baza unei planificări săptămânale, inclusiv cu asigurarea personalului de serviciu din cadrul Laboratorului şi prin aplicarea prevederilor Ordinului MMP nr. 2579/2012 şi a Deciziei Preşedintelui ANPM nr. 552/2011.

5. Laboratoare
Laboratorul de încercări a efectuat activitate de prelevare în teren a probelor de aer din rețeaua manuală de monitorizare (conform STAS 12574/1987) şi analiza lor în laborator, analiza gravimetrică a PM 10/PM 2,5 şi metale (Pb, Cd) din PM10 pentru colectările de pulberi pe filtre în staţiile automate de monitorizare a calităţii aerului, analiză precipitații, analiză pulberi sedimentabile, determinări de zgomot ambiant prin evaluări de nivel zgomot.
În anul 2017 s-au analizat următoarele:
-    din rețeaua automată de monitorizare 2092 filtre cu pulberi în suspensie fracţiile PM10 şi PM2,5 pentru un număr de 3900 indicatori;
-    din rețeaua manuală de monitorizare 429 probe pulberi totale în suspensie, 429 probe plumb și 429 probe cadmiu din acestea;
-    250 probe precipității la care s-au determinat un număr total de 1075 indicatori;
-    107 probe pulberi sedimentabile recoltate și analizate la care s-au determinat un număr de 535 indicatori (Pb, Cd, Cu, Zn);
-    264 determinări de zgomot ambiant.
Laboratorul din cadrul Staţiei de Supraveghere a Radioactivităţii Mediului (SSRM) în anul 2017 a efectuat următoarele:
-    8269 măsurători automate ale debitului  de doză gama absorbită în aer;
-    3832 măsurători β – globale pe probe de sol, apă brută, vegetaţie şi aerosoli (inclusiv în locaţii nominalizate prin programele speciale de monitorizare în zona Repedea – Poienile de sub Munte);
-    348 măsurători de spectrometrie gamma.
S-a continuat colectarea şi pregătirea preliminară a probelor de precipitaţii atmosferice şi a apei brute din râul Săsar în vederea dozării tritiului.
În cursul anului 2017 în cadrul serviciului Monitorizare și Laboratoare s-au efectuat următoarele prestări de servicii: 16 analize emisii gaze arse evacuate (CO, NOX, SO2, pulberi totale); 5 analize pulberi totale în suspensie din imisii; 4 analize amoniac din imisii; 5 analize din pulberi sedimentabile; 4 determinări de zgomot; 2 probe analiză activitate specifică beta globală și 1 probă analiză determinare radionuclizi prin spetrometrie gama de înaltă rezoluție în valoare totală de 6602 RON.

În intervalul 26 - 29 septembrie 2017 s-a derulat o campanie de monitorizare a imisiilor cu autolaboratorul din dotarea Serviciului Monitorizare și Laboratoare la Instalația pilot pentru producerea biogazului, amplasată în orașul Seini, pentru următoriii indicatori (dioxid de sulf, hidrogen sulfurat, oxizi de azot, monoxid de carbon, amoniac și PM10).
Laboratorul din cadrul Serviciului Monitorizare și Laboratoare(aer, zgomot, radioactivitate) a implementat Sistemul de Management al Calităţii conform ISO 17025:2005 prin elaborarea documentelor generale(Manualul Calității, 19 Proceduri Generale de Laborator) și documentelor specifice(24 Proceduri Specifice de Lucru, 13 Proceduri Operaționale, 31 Instrucțiuni de Lucru și 1 Instrucțiuni de Utilizare).
Îndeplinirea cerințelor din Sistemul de Management al Calităţii implementat s-a verificat prin auditurile interne efectuate în lunile aprilie și noiembrie (03.04-05.04.2017 și 22.11.2017) și analizele de management efectuate în lunile aprilie și decembrie (24.04.2017 și 20.12.2017).
Laboratorul dispune de aparatură performantă, însă menţinerea standardului de calitate implementat necesită folosirea unor reactivi de înaltă puritate, a unor materiale de referinţă şi a unor proceduri de mentenanţă preventivă şi corectivă care necesită fonduri mari.
În cursul anului 2017, SSRM Baia Mare Laboratorul Radioactivitate din cadrul Serviciului Monitorizatre și Laboratoare a participat la 2 acțiuni internaționale de intercomparare laboratoare:
-    ,,IAEA-TEL-2017-03 world wide proficiency test on determination of anthropogenic and natural radionuclides in water, milk powder, Ca-carbonate”.
-    JRC-GEE-REM-COMPARASION privind măsurarea Cs-134, I-131 și Cs-137 din pulberea de porumb.

b) Activitatea de reglementare

In procedurile de emitere/revizuire a actelor de reglementare s-a urmărit în mod deosebit o calitate ridicată a acestora prin respectarea strictă a cerinţelor legale privind protecţia factorilor de mediu şi a procedurilor, parcurgându-se toate etapele procedurale ce se impun în funcţie de impactul asupra mediului al proiectelor/activităţilor desfăşurate.
Titularilor de planuri/proiecte/activităţi li s-au acordat consultaţii tehnice încă din faza incipientă. Pe parcursul derulării procedurilor de reglementare s-au efectuat verificări în teren privind amplasamentele proiectelor și a activităţilor.
Pe parcursul derulării procedurilor o atenţie deosebită a fost acordată participării publicului la luarea deciziei de mediu, cu posibilitatea studierii documentaţiilor şi înaintării de observaţii sau propuneri în termenele prevăzute de lege.
S-a răspuns cu operativitate la toate solicitările Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului.
Trebuie menţionată şi buna colaborare a APM Maramureş cu Garda Naţională de Mediu – Serviciul Comisariatul Judeţean Maramureş, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă, Apele Române, care s-a materializat prin schimbul de informaţii, formarea de echipe mixte pentru deplasări în teren pentru verificarea şi soluţionarea sesizărilor, în cazul poluărilor accidentale şi pentru verificarea condiţiilor impuse  în actele de reglementare emise de APM Maramureş.

În perioada analizată Serviciul Avize, Acorduri, Autorizaţii a emis următoarele acte de regelementare:
-    AVIZ DE MEDIU: 1
-    AUTORIZAŢII DE MEDIU: 97
-    AUTORIZAȚIE INTEGRATĂ DE MEDIU: 1
-    CLASAREA NOTIFICĂRII: 2967
-    DECIZII ETAPĂ DE ÎNCADRARE în procedura EIA: 290
-    DECIZII ETAPĂ DE ÎNCADRARE în procedura SEA: 54
-    AUTORIZAȚIE INTEGRATĂ DE MEDIU REVIZUITĂ: 1
-    AUTORIZAŢII REVIZUITE: 72
-    OBLIGAŢII DE MEDIU: 8
-    TRANSFER ACTE DE REGLEMENTARE: 28
-    NOTIFICĂRI PREALABILE: 2.
În această perioadă au avut loc: 3 şedinţe de dezbatere publică, 20 şedinţe CIA, 43 şedinţe CAT şi 38 şedinţe CSC;

De asemenea :
- Au fost avizate 45 de garanţii financiare pentru refacerea mediului  şi a fost iniţiată procedura de evaluare adecvată pentru 64 proiecte;
- S-au realizat raportări periodice către ANPM, privind procedurile de emitere a actelor de reglementare și actele de reglementare emise;
- S-au formulat răspunsuri la sesizările/reclamaţiile venite din partea publicului interesat privind reglementarea/funcţionarea activităţilor din punct de vedere al protecţiei mediului.
-S-a continuat implementarea Sistemului Integrat de Mediu în procedurile de emitere a actelor de reglementare. Solicitările privind emiterea actelor de reglementare au fost depuse atât în format scriptic cât și electronic, iar etapele procedurale au fost parcurse în ambele moduri.

În cadrul serviciului Avize, Acorduri, Autorizații funcţionează 2 secretariate tehnice, respectiv:
Secretariatul tehnic IPPC
Inventarul instalaţiilor IPPC, care intră sub incidenţa reglementărilor privind prevenirea şi controlul integrat al poluării, în judeţul Maramureş, cuprinde 14 instalaţii, respectiv:
1.    SC ARAMIS INVEST SRL Baia Mare – fabrică de burete – autorizată, în funcţiune;
2.    SC MECANICA SIGHETU SA Sighetu Marmaţiei – producerea organelor de asamblare filetate şi nefiletate - în procedură de autorizare;
3.    SC DANAMARI SRL Seini  – fermă de porci – în procedură de autorizare;
4.    SC ROMAVIS SRL Seini – fermă de păsări –  autorizată, în funcţiune;
5.    SC ECO BROILER SRL Baia Mare –  fermă de păsări – autorizată, în funcţiune;
6.    SC COMBIMAR SRL Baia Mare – fermă de păsări – în procedură de autorizare;
7.    SC RAMISA IMPEX SRL – fermă găini ouătoare – autorizată, în funcţiune;
8.    SC KARIN SRL – fermă găini ouătoare – autorizată, în funcțiune;
9.    SC UNIVERSAL ALLOY CORPORATION EUROPE SRL Dumbrăvița – tratarea și acoperirea metalelor –autorizată, în funcțiune;
10.    ORAȘUL SEINI – Instalație biogaz - autorizată, în funcțiune;
11.    SC SVOBODA COMPANY SRL –  fermă de porci în Mânău – în procedură de autorizare;
12.    SC SELECT FERM SRL –  fermă de porci în Ardusat – în procedură de autorizare;
13.    SC ROMALTYN MINING SRL Baia Mare – instalaţie de producere metale neferoase brute din minereuri concentrate sau materii prime secundare, prin procese metalurgice, chimice sau electrolitice - solicitarea de obținere a autorizației integrate de mediu respinsă;
14.    SC ROMPLUMB SA Baia Mare, în insolvenţă, activitate sistată în ianuarie 2012 - autorizaţia integrată de mediu anulată.

Secretariatul de risc SEVESO II
Obiectivele care intră sub incidenţa Directivei SEVESO de pe teritoriul judeţului Maramureş sunt:
Obiective cu risc major: 3    
1.    Depozit materiale explozive, Baia Mare, str. 8 Martie, nr. 8 aparţinând CNMPN REMIN SA, închiriat de către SC RESTART SRL Baia Mare;
2.    Depozit cianură de sodiu concentraţie 25-30% (300 mc) aparţinând firmei SC ROMALTYN MINING SRL Baia Mare (fostă SC TRANSGOLD SA);
3.    Fabrica de burete, Baia Mare, str. Speranţei nr. 3-5, aparţinând firmei SC ARAMIS INVEST SRL.Obiective cu risc minor: 1
1.    Depozit motorină  – activitate: comerţ cu ridicata a combustibililor lichizi, solizi şi gazoşi, Sighetu Marmaţiei, str. Unirii, nr. 40, aparţinând firmei SC MARIA STYLE SRL Sighetu Marmaţiei, transferată la SC Bimax Oil Ney Sighetu Marmaţiei (nu funcționează)
Secretariatul a desfăşurat următoarele activităţi:
    întocmirea rapoartelor periodice sau la solicitarea ANPM;
    participarea împreună cu reprezentanţii ISU-MM şi GNM-CJ Maramureş la verificarea în teren a obiectivelor SEVESO II
    completarea în Registrul SEVESO II.

c)    Gestiunea deşeurilor şi chimicale

Gestiunea deşeurilor:
Componenta prioritară a activităţii a fost reprezentată de urmărirea modului de implementare a politicii sectoriale de mediu şi a acquis-ului comunitar de mediu în judeţul Maramureş, fiind desfăşurate activităţi specifice, în conformitate cu directivele europene transpuse în legislaţia naţională, astfel:

Directiva 2008/98/CE privind deşeurile şi de abrogare a anumitor directive Directiva Consiliului 91/689/CEE privind deşeurile periculoase
Proiectul "Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în judeţul Maramureş", pentru care, prin Ordinul 2930 din 12 decembrie 2013 al Ministrului Mediului şi Schimbărilor Climatice, s-a aprobat obţinerea finanţării, în cadrul Programului Operaţional Sectorial „Mediu” - Axa Prioritară 2, implementat sub responsabilitatea Consiliului Judeţean Maramureș, la care au fost luate în considerare prevederile din Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor Maramureş, constă în investiţii în sectorul de gestionare a deşeurilor solide. Scopul acestor investiţii este conformarea la obiectivele stabilite prin Programul Operaţional Sectorial Mediu, în concordanţă cu Directivele UE şi legislaţia României în vigoare şi, implicit, cu obligaţiile asumate prin Tratatul de Aderare. Proiectul integrează toate elementele necesare separării, colectării, transportului, transferului, tratării, reciclării şi depozitării deşeurilor, implementarea lui având drept scop atingerea următoarelor obiective:
1.    asigurarea conformării cu legislaţia UE privind depozitarea deşeurilor biodegradabile;
2.    protejarea sănătății populaţiei şi a mediului prin îmbunătăţirea colectării şi depozitării deşeurilor şi prin închiderea şi ecologizarea depozitelor de deșeuri existente, respectiv prin construirea unui nou depozit ecologic, conform cu standardele UE;
3.    optimizarea gestiunii integrate a deşeurilor şi îmbunătăţirea calității serviciilor;
4.    introducerea și dezvoltarea sistemului de colectare selectivă a deşeurilor, promovarea reciclării deşeurilor din ambalaje şi biodegradabile în concordanţă cu reglementările naţionale şi ale UE, reducerea cantității de deşeuri depozitate;
5.    întărirea capacității tehnice şi manageriale în judeţul Maramureş prin implementarea şi operarea proiectului în domeniul deşeurilor;
6.    realizarea unei strategii eficiente cu privire la taxare, facturare şi încasare;
7.    sporirea nivelului de conştientizare al cetățenilor cu privire la beneficiile rezultate din proiect şi prin colectarea selectivă a deşeurilor şi reciclarea acestora;
8.    reducerea cantităţii de deşeuri biodegradabile până în 2016 la 35% din cantitatea totală generată în 1995, datorită colectării separate pentru întreaga populaţie a judeţului, promovarea compostării individuale şi construcţia de facilităţi de tratare a deşeurilor biodegradabile printr-o staţie de tratare mecano-biologică;
9.    acoperirea cu servicii de salubrizare la nivelul întregului județ, astfel încât toată populația județului să beneficieze de acest serviciu la standarde europene.
Componentele investiției incluse în Proiect sunt următoarele:
1.    Componenta 1 - Sistemul de colectare, transportul și transferul deșeurilor, centre de Colectare Deșeuri Voluminoase;
2.    Componenta 2 – Sortare, tratare mecano-biologică și depozitare;
3.    Componenta 3 - Închiderea depozitelor neconforme urbane existente;
4.    Componenta 4 - Conștientizare publică, Asistență Tehnică în managementul proiectului, Servicii de audit financiar.
Beneficiarul proiectului - județul Maramureș, prin Consiliul Județean Maramureș, are rolul principal în gestionarea şi implementarea Proiectului, împreună cu cele 76 autorități ale administrației publice locale din județ fiind semnat un contract de asociere, cu perioada de valabilitate de 30 ani, pentru pregătirea, implementarea, operarea și monitorizarea Proiectului.
Valoarea totală a proiectului este de 51.740.637 euro, fără TVA, din care valoarea eligibilă POS Mediu: 47.036.482 euro, reprezentând: finanţare nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională în valoare de 39.275.463 euro, finanţare nerambursabilă de la bugetul de stat în valoare de 7.290.654 euro, contribuţia financiară de la bugetele locale în valoare de 470.365 euro, contribuţia financiară a Consiliului Judeţean Maramureş este de 4.704.155 euro, din care cheltuieli eligibile nefinanţate prin POS Mediu în valoare de 4.704.155 euro.

Urmare a aprobării proiectului „Sistem de management integrat al Deşeurilor în judeţul Maramureş” de către organismele abilitate, Consiliul Judeţean Maramureş, împreună cu APM Maramureş, urmează să întocmească, după caz, Raportul de Monitorizare / Evaluare al Planului Judeţean de Gestionare a Deşeurilor, document pentru care este emis Avizul de Mediu nr. 6 - NV6 din 29.04.2010 de către ARPM Cluj-Napoca şi Hotărârea CJ Maramureş nr. 152/07.09.2010. Conform cerinţelor legale în vigoare, Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor trebuie revizuit periodic, avându-se în vedere progresul tehnic şi politicile de protecţie a mediului, fără să se depăşească însă perioada de 5 ani.
Datele statistice privind generarea și gestionarea deșeurilor care fac obiectul Planului Judeţean de Gestiune a Deşeurilor au fost colectate, verificate și validate de APM Maramureș, urmând să se definitiveze Raportul de Monitorizare împreună cu Consiliul Judeţean Maramureş.

Având în vedere că, în rapoartele periodice privind activitatea desfășurată de agențiile județene pentru protecția mediului, la secțiunea Gestiunea Deșeurilor - Directiva 2008/98/CE privind deşeurile şi de abrogare a anumitor directive Directiva Consiliului 91/689/CEE privind deşeurile periculoase, sunt solicitate informații referitoare la depozitele de deșeuri menajere neconforme aflate încă în funcțiune, respectiv stadiul de implementare al proiectelor privind sistemele de management integrat al deșeurilor derulate de Consiliile Județene, APM Maramureș, prin adresele nr. 11789/19.12.2016, respectiv nr. 6723/04.07.2017 și nr. 8508/29.08.2017 a solicitat informații actualizate privind stadiul de derulare al proiectului ”Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Maramureș”.
Urmare a adresei nr. 6854/GLG/26.09.2017 a Ministerului Mediului, înregistrată la APM Maramureș cu nr. 9684/03.10.2017, prin care se solicită autorităţilor teritoriale pentru protecţia mediului actualizarea și transmiterea cu frecvență trimestrială a ”Situației depozitelor de deșeuri municipale conforme”, s-au comunicat următoarele informații pe baza datelor raportate de beneficiarul proiectului:
•    Stadiul fizic pentru construirea depozitului ecologic de la Sârbi este de 45,5%;
•    Consiliul Judeţean Maramureş are în implementare proiectul „Fazarea Proiectului Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în judeţul Maramureş”, proiect finanţat prin Programul Operaţional Infrastructură Mare, Axa Prioritară 3 Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al resurselor, Obiectivul Specific (OS) 3.1 Reducerea numărului depozitelor neconforme şi creşterea gradului de pregătire pentru reciclare a deşeurilor în România, Contract de Finanțare nr. 45/28.04.2017 – Faza II cu termen de finalizare a proiectului 30.11.2018, Contractul de lucrări – 8813/09.12.2014 - Proiectare și
execuție pentru închiderea în situ a depozitelor de deșeuri neconforme urbane la Vișeul de Sus, Teplița-Sighetul Marmației și Satu Nou de Jos –Baia Mare, respectiv proiectare și execuție pentru trei relocări la Seini, Rohia-Tg Lăpuș, Arinieș-Borșa. Sursa de finanțare: FEDR, Bugetul de Stat, Bugetul local.
    Ca urmare a cererii adresate de S.C. DRUSAL SA, APM Maramureș a emis Autorizația de mediu nr. 85 din 11.10.2017 pentru ”Platformă pentru stocarea temporară a deșeurilor menajere”, din localitatea Satu Nou de Jos, str. Republicii nr. 1, comuna Groși, jud. Maramureș, cu valabilitate până la 10.10.2018.
APM Maramureș, prin adresa nr. 41/04.01.2018, transmisă Consiliului Județean Maramureș, în calitate de beneficiar al proiectului „Sistem de management integrat al Deşeurilor în judeţul Maramureş”, a solicitat informațiile actualizate privind stadiul de realizare a investiției. Informațiile, furnizate de beneficiarul proiectului prin adresa nr. 43/10/8/15.01.2018, sunt următoarele:
o    Consiliul Judeţean Maramureş are în implementare proiectul „Fazarea Proiectului Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în judeţul Maramureş”, proiect finanţat prin Programul Operaţional Infrastructură Mare, Axa Prioritară 3 Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al resurselor, Obiectivul Specific (OS) 3.1 Reducerea numărului depozitelor neconforme şi creşterea gradului de pregătire pentru reciclare a deşeurilor în România, Contract de Finanțare nr. 45/28.04.2017 – Faza II cu termen de finalizare a proiectului 30.11.2018.
o    Contractul de lucrări – 8813/09.12.2014 - Proiectare și execuție pentru închiderea în situ a depozitelor de deșeuri neconforme urbane la Vișeul de Sus, Teplița-Sighetul Marmației și Satu Nou de Jos –Baia Mare, respectiv proiectare și execuție pentru trei relocări la Seini, Rohia-Tg Lăpuș, Arinieș-Borșa – stadiu fizic realizat 100%, este în procedură de recepție la terminarea lucrărilor;
o    Contractul de lucrări nr. 4988/10.06.2015 - „Proiectarea şi construirea Staţiei de Transfer Moisei, Staţiei de Sortare, a Staţiei de Tratare Mecano-Biologică de la Sîrbi, a Staţiei de Transfer, Staţiei de Sortare şi a Punctului de colectare a deșeurilor voluminoase la Sighetu Marmaţiei, a Staţiei de Transfer şi a Punctului de colectare deşeuri voluminoase la Târgu Lăpuş” - stadiu fizic realizat 100%, este în procedură de recepție la terminarea lucrărilor;
o    Contractul de lucrări nr. 5246/17.06.2015 pentru „Construirea Depozitului Ecologic de la Sîrbi” - stadiul fizic pentru construirea depozitului ecologic de la Sârbi este de 44%. Pe perioada execuției lucrărilor pe amplasamentul de la Sârbi au apărut alunecări de teren care sunt în evoluție, fapt pentru care s-a contractat expertiză tehnică care să furnizeze soluțiile tehnice necesare pentru stabilitatea amplasamentului și continuarea lucrărilor.
    Ca urmare a solicitării adresate de S.C. HERODOT GRUP SA, înregistrată la APM Maramureș cu nr. 96/05.01.2018, se află în procedură de reglementare în vederea emiterii autorizației de mediu pentru obiectivul ”Platformă pentru stocarea temporară a deșeurilor menajere”, amplasată în Sighetu Marmației, str. Teplița f.n., jud. Maramureș.

Directiva Consiliului 1999/31/CEE privind depozitarea deşeurilor şi Decizia Consiliului 2003/33/CE privind stabilirea criteriilor şi procedurilor pentru acceptarea deşeurilor la depozite
Criteriile de acceptare şi procedurile preliminare de acceptare a deşeurilor la depozitare, pe baza listei naţionale de deşeuri acceptate în fiecare clasă de depozit de deşeuri sunt stabilite de Ordinul MMGA nr. 95/2005.
Depozitele neconforme clasa ”b” din zona urbană a judeţului Maramureş, cuprinse în HG nr. 349/2005 privind depozitarea deşeurilor, care sistează / încetează depozitarea în perioada 16 iulie 2009 – 16 iulie 2017 sunt: Valea Tisei – Cavnic – 2009; Seini – 2010; Rohia – Târgu Lăpuş – 2012; Arinieş – Borşa – 2013; Vişeu de Sus – 2014; Tepliţa  - Sighetu Marmaţiei – 2017; Satu Nou de Jos - Baia Mare – 2017.
Ulterior închiderii tuturor celor 76 spaţii de depozitare din mediul rural, respectiv a locaţiilor din mediul urban (Baia Sprie, Cavnic, Seini, Rohia-Târgu Lăpuş, Arinieş – Borşa, Vișeu de Sus), în baza contractelor încheiate de consiliile locale cu firme licenţiate pentru asigurarea serviciului de
colectare, transport şi depozitare a deşeurilor menajere, deşeurile colectate de pe raza judeţului sunt eliminate prin depozitare pe platforma pentru stocarea temporară a deșeurilor menajere, din localitatea Satu Nou de Jos,  respectiv depozitul deservit de operatorul SC Ave Sălaj Ecoserv SRL Zalău, depozitul conform Doba din jud. Satu Mare.
Ca urmare a cererii adresate de S.C. DRUSAL SA, APM Maramureș a emis Autorizația de mediu nr. 85 din 11.10.2017 pentru ”Platformă pentru stocarea temporară a deșeurilor menajere”, din localitatea Satu Nou de Jos, str. Republicii nr. 1, comuna Groși, jud. Maramureș, cu valabilitate până la 10.10.2018. De asemenea, se află în procedură de reglementare platforma pentru stocarea temporară a deșeurilor menajere, în Sighetu Marmației, în proximitatea depozitului de deșeuri Teplița, locație cu activitatea sistată la 16 iulie 2017.

Implementarea proiectului „Sistemul de Management Integrat al Deşeurilor în judeţul Maramureş” prevede:
o    Centru de Management Integrat al Deşeurilor (CMID) – în localitatea Sârbi, comuna Fărcaşa, cu 4 celule de depozitare ce vor deservi judeţul timp de 28 de ani, capacitate depozit de circa 1.946.466,4 m3 (2.335.759,68 tone), cu suprafaţa de 31428,03 mp (cu taluz) pentru celula nr.1; 31271,01 mp (cu taluz), pentru celula 2; 30817,82 mp (cu taluz) pentru celula 3; 32448,98 mp (cu taluz) pentru a patra celulă; staţie de sortare cu capacitatea de 32000t/an, staţie de tratare mecano-biologicǎ cu capacitatea de circa 150000 t/an (intrare la compost);
o    staţii de transfer: Târgu Lăpuş - capacitatea totală de aproximativ 10.000 t/an, din care 6.000 t/an deşeuri mixte (fracţie umedă) şi 4.000 t/an deşeuri reciclabile (fracţie uscată); Sighetu Marmaţiei – capacitate totală de aproximativ 42.000 t/an, din care aproximativ 25.000 t/an deşeuri mixte (fracţie umedă) şi 17.000 t/an deşeuri reciclabile (fracţie uscată); Mosei - capacitate totală de aproximativ 31.000 t/an, din care aproximativ 24.000 t/an deşeuri mixte (fracţie umedă) şi 7.000 t/an deşeuri reciclabile (fracţie uscată);
o    staţie de sortare: Sighetu Marmaţiei - capacitate de 22600 t/an;
o    depozitele urbane propuse pentru închidere: Satu Nou de Jos (comuna Groşi), Sighetu Marmaţiei, Seini, Arinieş (Borşa), Vişeu de Sus, Târgu Lăpuş;
o    punctele de colectare deşeuri voluminoase (7): Baia Mare, Târgu Lăpuş Şomcuta Mare, Sighetu Marmaţiei, Seini, Borşa, Vişeu de Sus.

În intervalul ianuarie- decembrie 2017, cantitatea de deşeuri municipale colectată / valorificată / eliminată / rămas în stoc, la nivelul judeţului, este următoarea: 100764,15 / 8929,98 / 89609,6 / 2224,57 tone. Pentru același interval de timp, cantitatea de deşeuri din construcţii şi demolări colectată / valorificată / eliminată este 4566,52 / 1392,76 / 3173,76 tone.
În vederea monitorizării extinderii sistemului de colectare a deşeurilor municipale pe întreg teritoriul judeţului, prin creşterea numărului punctelor de colectare, a mijloacelor auto specifice şi a recipienţilor de colectare, s-au solicitat date de la operatorii serviciilor publice de salubritate. Urmare a colectării, prelucrării şi centralizării informaţiilor furnizate de operatorii serviciilor publice de salubritate (SC Drusal SA, SC Romsalserv SRL, SC Herodot Grup SRL, SC Glod Sal SRL, SC Deiosim SRL, SC Servicii Urbane Vișeu de Sus), respectiv serviciile de salubrizare organizate în cadrul unor administrații publice locale (Borșa, Târgu Lăpuș, Ulmeni, Șomcuta Mare, comunele Fărcașa, Băsești, Cernești, Gârdani, Copalnic Mănăștur, Coroieni) în aplicația SIM – SD  (Statistica Deșeurilor), în judeţul Maramureş, există următoarele dotări la finele anului 2015:
     Nr. recipienţi pentru colectarea în amestec a deșeurilor, 24716 buc, reprezentând :
    recipienţi compost - 1905 buc;
    europubele 80 l / 120 l / 140 l / 240 l – 900 buc / 8980 buc / 5500 buc / 4764 buc;
    coșuri stradale 10 l – 230 buc;
    container 660 l – 11 buc;
    eurocontainere 1,1  mc / 4,0  mc / 6,0  mc / 5,0 mc / 7 mc / 16 mc /20 mc – 2231 buc / 60 buc / 15 buc / 80 buc / 15 buc / 24 buc / 1.
     Nr. recipienţi pentru colectarea selectivă a deșeurilor, 9236 buc, constituite din:
    eurocontainer 1000 L – 116 buc;
    container plasa 1200 L – 72 buc;
    container 4000 L – 26 buc;
    recipient tip IGLU 2500 L – 276 buc;
    eurocontainer 1100 L / 1500 L – 981 buc / 25 buc;
    container 2500 L – 15 buc;
    europubele 1000 L – 65 buc;
    pubele - 15 L – 50 buc;
    pubele 120 L - menajer – 1926 buc
    pubele 120 L – 5684 buc
     Utilajele folosite pentru colectarea și transportul deșeurilor, în număr de 102, vehicule, reprezentând:
    Incarcator frontal 5 mc – 1 buc;
    Autoutilitara 3 mc – 4 buc;
    Autospeciala tip abrolkiper - 16 mc / 24 mc – 5 buc / 2 buc;
    Autospeciala  4 mc /  12 mc – 2 buc / 2 buc;
    Autocontainere  4 mc / 7 mc  – 1 buc / 5 buc
    Automaturatoare  2 mc / 8 mc – 4 buc / 2buc;
    Autogunoiera compactoare 4 mc /5 mc / 6 mc / 8 mc / 10 mc – 1 / 1 / 1 / 2 /16 buc;
    Autogunoiera compactoare - 11 mc / 15 mc / 18 mc/ 20 mc / 24 mc / 25 mc /32 mc – 4 /2/10/5/8/2/3 buc;
    Incarcator frontal  0,6 mc / 2 mc / 3 mc – 1 / 1 / 4 buc;
    autobasculanta - 10 mc / 12 mc  - 1 / 1 buc;
    tractor cu remorca 4 mc /  6 mc / 8 mc – 1 buc / 2 buc / 1 buc;
    autocamioneta 3 mc – 2 buc;
    autogunoiera Rotopres 14 mc -3 buc;
    autogunoiera Atego 9 mc  - 1 buc;
    autotransportator cu container 24 mc – 1 buc

Directiva Consiliului 96/59/CE privind eliminarea bifenililor şi trifenililor policloruraţi (PCB/PCT)
În vederea actualizării informaţiilor la nivel național, aferente anilor de raportare 2014 și 2015, cu privire la stadiul realizării programului de eliminare a echipamentelor şi materialelor cu conţinut de PCB/PCT, având ca scop monitorizarea stadiului de implementare a Planului naţional de eliminare a acestor echipamente şi materialelor (în conformitate cu HG nr. 975/2007 privind modificarea HG nr. 291/2005), prin adresa nr. 3327/06.04.2016, APM Maramureș a solicitat informații de la operatorii economici care dețin astfel de echipamente.
11 operatori economici deţin astfel de echipamente, aceştia fiind: SC Electrica Transilvania Nord SA, CNMPN Remin SA, SC Tehnomin SA, SC Ramira SA, SC Vital SA – Agenţia Sighetu Marmaţiei, SC Cozmircom SA, SC Rinela SRL, SC Agecom SA, SC Wekothatec SRL, SC COM MAR LACT SRL, SC LKW Mihai Trans SRL.
Inventarul la finalul anului 2015 arată astfel:
o    total echipamente cu conţinut de PCB - 764 bucăţi, din care:
o    echipamente scoase din uz: 68 buc.;
o    echipamente în funcţiune: 644 buc.;
o    echipamente în rezervă: 52 buc.;
Prin adresa nr. 2971/26.06.2017, APM Maramureș a notificat ANPM despre realizarea inventarului pentru anul 2015 în aplicația SIM-PCB. Pe parcursul anului 2015, au fost scoase din uz și eliminate
44 de bucăți echipamente cu conținut de PCB, 40 de bucăți aparţinând SC Electrica Transilvania Nord SA, filiala Baia Mare, respectiv 4 bucăți aparținând SC Vital SA – Agenţia Sighetu Marmaţiei.
În vederea actualizării informaţiilor la nivel național, aferente anului de raportare 2015, cu privire la stadiul realizării programului de eliminare a echipamentelor şi materialelor cu conţinut de PCB/PCT, având ca scop monitorizarea stadiului de implementare a Planului naţional de eliminare a acestor echipamente şi materialelor (în conformitate cu HG nr. 975/2007 privind modificarea HG nr. 291/2005), ANPM, prin adresa nr. 1/822/VT/27.03.2017, a solicitat colectarea, prelucrarea și înscrierea informațiilor în aplicația SIM-PCB până la data de 30 iunie 2017, de către operatorii economici care dețin astfel de echipamente.
Pe parcursul anului 2016, au fost eliminate 29 echipamente, aparţinând SC Electrica Transilvania Nord SA, filiala Baia Mare.
Urmare a informațiilor furnizate de SC Wekotatech SRL, operatorul economic a predat spre eliminare cele 8 echipamente cu conținut de PCB, aceștia fiind înlocuiți cu condensatori tip LCP de tip uscat, umpluți cu rășină poliuretanică ecologică nontoxică.

Directiva Parlamentului şi a Consiliului European 94/621/CE privind ambalajele şi deşeurile de ambalaje
În vederea monitorizării extinderii sistemului de colectare selectivă a deşeurilor de ambalaje generate de populaţie, au fost solicitate informaţii cu frecvență semestrială, conform calendarului de raportate stabilit de ANPM, de la autorităţile administraţiei publice locale - serviciul public de salubrizare a localităţilor, respectiv de la operatorii serviciilor publice de salubritate.
Se actualizează cu frecvenţă lunară şi se raportează la ANPM, baza de date judeţeană privind:
o    operatorii economici care deţin autorizaţie de mediu pentru activitatea de colectare, reciclare sau valorificare deşeuri de ambalaje;
o    producătorii de ambalaje/produse ambalate.
În judeţul Maramureş, urmare a colectării, centralizării şi prelucrării informaţiilor furnizate de operatorii serviciilor publice de salubritate, există următoarele dotări:
    Nr. recipienţi de colectare:
o    recipienţi de tip IGLOO, 2,5 mc - 294 buc;
o    europubele 120 l – 5884 buc;
o    eurocontainere 1,1  mc – 1423 buc;
o    eurocontainere 2,0  mc – 20 buc;
o    eurocontainere 3,4  mc – 10;
o    eurocontainere 4,0  mc – 98 buc;
o    eurocontainere 6,0  mc – 3 buc;
    Vehicule de colectare:
o    autogunoiere: 48 buc;
o    tractor: 9 buc.
A fost actualizată, la data de 30.09.2017, lista operatorilor economici autorizaţi pentru colectarea/reciclarea/valorificarea energetică a deşeurilor de ambalaje. La nivelul judeţului, există un număr de 39 operatori economici care deţin autorizaţie de mediu pentru activitatea de colectare deşeuri de ambalaje, 8 sunt autorizaţi şi pentru valorificarea/reciclarea deşeurilor prin obţinere de granule de mase plastice.
APM Maramureş a solicitat, prin adresa nr. 6441/27.06.2017, informaţii aferente semestrului I -2017, de la autorităţile administraţiei publice locale - serviciul public de salubrizare a localităţilor, respectiv de la operatorii serviciilor publice de salubritate, în vederea monitorizării extinderii sistemului de colectare selectivă a deşeurilor de ambalaje generate de populaţie.
Urmare a centralizării şi validării informaţiilor transmise de de operatorii serviciilor de salubrizare, datele pentru semestrul I 2017 se prezintă astfel: un număr de 432384 de locuitori au colectat separat deşeuri de ambalaje confecţionate din diferite materiale, cantităţile colectate şi reciclate/valorificate energetic fiind următoarele:
    PET–colectat / reciclat = 568,085 / 564,585 tone;
    Plastic-colectat / reciclat= 267,653 /266,473 tone;
    Hârtie – colectat / reciclat = 771,618  / 770,658 tone;
    Sticlă – colectat / valorificat = 121,42 / 71,42 tone;
    Metal – colectat/reciclat = 129,497 / 129,497 tone;
    Lemn – colectat/valorificat energetic = 81,80 / 76,20 tone.
In conformitate cu solicitarea nr. 9425/25.09.2017 a ANPM, în vederea monitorizarii obiectivelor privind valorificarea sau incinerarea in instalații de incinerare cu recuperare de energie si, respectiv, reciclarea deșeurilor de ambalaje, cât și a optimizării validării datelor raportate, în conformitate cu Ord. nr. 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje si deşeuri de ambalaje, APM Maramureş, prin adresa nr. 9428/26.09.2017 a demarat acţiunea de colectare a datelor corespunzătoare anului 2016 în baza de date aferentă aplicației „Ambalaje” dezvoltată în cadrul proiectului SIM. Termenul de finalizare pentru introducerea datelor in aplicație de către operatorii economici a fost data de 1 noiembrie 2017, urmând ca până la finalul anului 2017 să se verifice și valideze intern de către APM –uri, chestionarele.
Operatorii economici producători/ importatori de ambalaje de desfacere, de produse ambalate, supraambalatori de produse ambalate, operatori economici colectori / reciclatori / valorificatori, autorități ale administrației publice locale au fost notificați și consiliați privind modalitatea de derulare a aplicației ”SIM - Ambalaje” dezvoltată în cadrul proiectului Sistem Integrat de Mediu.
A fost actualizată, la 31 decembrie 2017, lista operatorilor economici autorizaţi pentru colectarea/reciclarea/valorificarea energetică a deşeurilor de ambalaje. La nivelul judeţului, există un număr de 38 operatori economici care deţin autorizaţie de mediu pentru activitatea de colectare deşeuri de ambalaje, 9 sunt autorizaţi şi pentru activitatea de valorificare / reciclare a deşeurilor de ambalaje.
APM Maramureş a solicitat, prin adresa nr. 20/03.01.2018, informaţiile aferente semestrului II 2017, de la autorităţile administraţiei publice locale - serviciul public de salubrizare a localităţilor, respectiv de la operatorii serviciilor publice de salubritate, în vederea monitorizării extinderii sistemului de colectare selectivă a deşeurilor de ambalaje generate de populaţie. La momentul prezentului raport se colectează și validează informațiile furnizate. Datele furnizate oferă o imagine concretă asupra modului de realizare a colectării selective respectiv asupra modului de gestionare a acestora (informații privind cantitățile valorificate/reciclate).

Directiva 2000/76/CE privind incinerarea deşeurilor
In judeţul Maramureş nu există instalaţii pentru incinerarea deşeurilor.
Informaţiile rezultate din prelucrarea datelor privind cantităţile de deşeuri raportate de unităţile medicale, respectiv de firmele din judeţ autorizate pentru colectarea şi transportul deşeurilor specifice acestui sector, se colectează, prelucrează și se transmit lunar la ANPM.
Urmare a adresei nr. 9242/DGIPM/15.11.2005, trimisă de Agenţia Naţională pentru  Protecţia Mediului, se actualizează și transmite, cu frecvenţă la două luni, baza de date județeană privind  operatorii economici care deţin autorizaţie de mediu pentru activitatea de transport deşeuri periculoase (industriale și medicale), respectiv a instalaţiilor autorizate pentru eliminarea preliminară prin sterilizare termică a deşeurilor medicale.
Pentru desfășurarea activității de trasport deşeuri periculoase, 19 operatori economici dețin autorizație de mediu, 2 dintre acești operatori (SC Bio Pack SRL Baia Mare şi SC STERICYCLE ROMÂNIA SRL), fiind autorizati pentru transport de deşeuri medicale, 17 fiind autorizaţi pentru transport de deşeuri periculoase, altele decat cele generate din activitatea de asistenţă medicală.
Spitalul de Pneumoftiziologie „Dr. Nicolae Rușdea” Baia Mare, prin adresa nr. 195/11.01.2018, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Maramureș cu nr. 336/11.01.2018, a depus Procesul verbal de dezmembrare și depozitare nr. 356 din 25.01.2017 a Neutralizatorului de deșeuri medicale  I.S.D.M urmare uzurii fizice avansate.
Un punct de lucru este cu activitate suspendată, conform Notificarii înregistrate la APM Maramureș cu nr. 10082/12.10.2017.
Directiva Consiliului 2002/96/CE privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice
Baza de date naţională privind inventarul operatorilor economici autorizaţi să colecteze/trateze/valorifice DEEE se actualizează la două luni. În domeniul gestionării deşeurilor de echipamente electrice şi electronice, în județul Maramureș, 18 operatori economici sunt autorizaţi pentru colectarea DEEE-urilor, iar pentru activitatea de tratare a DEEE - 2 operatori economici. Patru operatori economici din cei 18 autorizați pentru activitatea de colectare, respectiv unul autorizat pentru activitatea de tratare DEEE, au activitatea sistată/punct de lucru închis.
S-au verificat, validat și transpus în format electronic, datele furnizate de operatorii economici cuprinşi în baza de date judeţeană autorizaţi pentru colectare/tratare DEEE. în vederea întocmirii raportului pentru anul 2015. Acțiunea s-a finalizat cu respectarea termenului de raportare stabilit de ANPM.
APM Maramureș, a colectat, verificat și validat, în vederea înscrierii în aplicația DEEE, a datelor aferente anului 2016, furnizate de operatorii economici care dețin autorizație de mediu pentru activitatea de colectare/tratare deșeuri de echipamente electrice și electronice pentru întocmirea  raportului anual.
În intervalul ianuarie – decembrie 2016, Asociaţia Română pentru Reciclare – RoRec, a desfăşurat campanii de colectare a DEEE, în atât în mediul urban, cât şi în mediul rural, respectiv în Baia Mare, Recea, Tăuții Măgherăuș, Cicârlău, Băsești, Băița de Sub Codru, Băiuț, Lăpuș, Vadu Izei, Giulești, Desești, Vișeu de Sus, Ocna Șugatag, Călinești, Seini, Satulung, Ardusat, Cernești, Borșa, Baia Sprie, Groșii Țibleșului, Suciu de Sus, Șișești, Remetea Chioarului, Săcălășeni, Coltău, Cernești, Ardusat, fiind colectate 232,350 tone DEEE.
Asociația ”ECOTIC” a notificat APM Maramureș prin adresa nr. 445/05.05.2017, despre rezultatele obținute în anul 2016 privind colectarea separată a DEEE pe raza județului Maramureș, considerând responsabilitățile pe care le are în numele producătorilor de EEE afiliați. ECOTIC este prima organizație a producătorilor și importatorilor de echipamente electrice și electronice (EEE) din România, fondată în anul 2006 cu scopul de a aduce mai multă eficiență, unitate și omogenitate în îndeplinirea responsabilităților de mediu ale acestora. ECOTIC gestionează deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE) în numele a peste 650 de producători și importatori afiliați. ECOTIC asigură și supervizează  întregul proces de preluare, transport, dezmembrare și reciclare astfel încât, la final, DEEE să nu mai reprezinte un pericol. Peste 96.000 tone DEEE au fost gestionate în sistemul ECOTIC. Cantitățile de DEEE colectate de Asociația ”ECOTIC” în județul Maramureș se prezintă astfel:
    deșeuri colectate de la gospodării (la punctele de colectare, prin magazine, prin alte mijloace) – 256,88 tone;
    deșeuri colectate din alte surse decât gospodării (la punctele de colectare, prin magazine, prin alte mijloace) – 2,94 tone.
Astfel, urmare a campaniilor desfăşurate în anul 2016, de Asociaţia Română pentru Reciclare – RoRec și Asociația ”ECOTIC” s-au colectat 492,17 tone DEEE de către cele două entități.

”The Green Project”- partener al Asociaţiei Române pentru Reciclare – RoRec, urmare a campaniei desfăşurate în perioada ianuarie-decembrie  2017, atât în mediul urban (Tăuții Măgherăuș, Șomcuta Mare, Baia Sprie, Baia Mare), cât şi în mediul rural, în localitățile Ardusat, Gârdani, Sălsig, Săcălășeni, Coltău, Coaș, Remetea Chioarului, Groși, Fărcașa, Dumbrăvița, Sișești, Ocna Șugatag, Valea Chioarului, a colectat 111, 229 tone DEEE.
În același interval de timp, operatorii economici care dețin autorizație de mediu pentru desfășurarea activității de colectare DEEE au colectat 119,688 tone DEEE.
Astfel, cantitatea totală colectată a fost de 230,917 tone DEEE.
Pe baza informațiilor deținute la momentul întocmirii prezentului raport privind cantitățile de DEEE colectate în 2017, comparativ cu anul 2016 se constată o înjumătățire a cantităților colectate în 2017 față de anul anterior.


Vehicule scoase din uz
Referitor la gestiunea vehiculelor scoase din uz (VSU), se actualizează lunar, până la data de 25 a fiecarei luni, baza de date naţională privind situaţia agenţilor economici autorizaţi să colecteze/trateze VSU, situaţia deţinerii şi revizuirii actelor de reglementare necesare (Aviz Poliţie, Autorizaţie RAR, autorizaţie de mediu).
În anul 2016, numărul total de VSU colectate a fost de 499 buc., din care prin Programul Naţional de reînnoire a parcului auto 223 buc.
In conformitate cu solicitarea ANPM, APM Maramureş a demarat acţiunea de colectare de date pentru întocmirea Inventarului anual privind gestiunea vehiculelor scoase din uz, pentru judeţul Maramureş pentru anul 2015. In cadrul acestei activităţi, APM Maramureş a acordat consultanţă operatorilor economici economici la completarea chestionarelor şi înscrierea datelor on-line în Sistemul Integrat de Mediu (SIM). Aplicaţia este încă în derulare.
La finele anului 2017, în baza de date VSU sunt înregistraţi cu autorizaţie de mediu pentru activitatea de colectare VSU un număr de 12 operatori economici, iar pentru activitatea de tratare VSU – un număr de 8 operatori economici.
În anul 2017, numărul total de VSU colectate a fost de 658 buc., din care prin Programul Naţional de reînnoire a parcului auto s-au colectat 304 buc.

Uleiuri uzate
În vederea monitorizării modului de gestionare a uleiurilor uzate, cât și a optimizării validării datelor raportate privind uleiurile uzate, în conformitate cu prevederile HG nr. 235/2207 privind gestionarea uleiurilor uzate, urmare a adresei nr. 1/813/VT/23.03.2017 transmise de Agenţia Naţíonală pentru Protecţia Mediului şi înregistrată la APM Maramureș cu nr. 2882/24.03.2017, operatorii economici care introduc pe piață uleiuri, generatorii de uleiuri uzate și cei care gestionează uleiurile uzate, au fost înștiințați despre deschiderea sesiunii de raportare a datelor aferente anului 2015, în aplicația Uleiuri Uzate, dezvoltată în cadrul proiectului SIM. De asemenea, operatorii economici au fost informați despre modalitatea de accesare a aplicației precum și modul de completare / verificare / finalizare a chestionarelor.
S-au verificat și validat de către APM datele aferente anului 2015, raportate de operatorii economici cuprinși în aplicația ”SIM - Uleiuri” dezvoltată în cadrul proiectului Sistem Integrat de Mediu, respectiv producători / importatori de uleiuri, generatori de uleiuri uzate, stații de distribuție carburanți, colectori/valorificatori de uleiuri uzate. Data limită pentru introducerea informațiilor în aplicația electronica Uleiuri Uzate a fost stabilită la 30 iunie 2017, termen care a fost respectat.
Urmare a adresei nr. 1/3381/VT/09.10.2017 transmise de Agenţia Naţíonală pentru Protecţia Mediului şi înregistrată la APM Maramureș cu nr. 9957/10.10.2017, în vederea monitorizării modului de gestionare a uleiurilor uzate, cât și a optimizării validării datelor raportate privind uleiurile uzate, în conformitate cu prevederile HG nr. 235/2207 privind gestionarea uleiurilor uzate, operatorii economici care introduc pe piață uleiuri, generatorii de uleiuri uzate și cei care gestionează uleiurile uzate, au fost notificați de autoritatea teritorială pentru protecția mediului prin adresa nr.10022/12.10.2017, despre deschiderea sesiunii de raportare a datelor aferente anului 2016, în aplicația Uleiuri Uzate, dezvoltată în cadrul proiectului SIM. De asemenea, operatorii economici au fost informați despre modalitatea de accesare a aplicației precum și modul de completare / verificare / finalizare a chestionarelor.
Data limită pentru introducerea informațiilor în aplicația electronica Uleiuri Uzate a fost stabilită la 1 decembrie 2017. La momentului prezentului raport, aplicația ”SIM - Uleiuri” este încă deschisă, fiind perioada de verificare și validare din intern pentru toate informațiile furnizate de operatorii economici raportori.

Baterii şi acumulatori care conţin substanţe periculoase
Se realizează anual inventarul operatorilor economici deţinători, generatori şi colectori de baterii şi acumulatori uzaţi şi a cantităţilor deţinute şi colectate, fiind întreprinse şi acţiuni de îndrumare în teren a acestor societăţi comerciale.
Se actualizează şi se raportează, anual, către ANPM, baza de date cuprinzând operatorii economici autorizaţi să colecteze baterii şi acumulatori auto uzaţi.
Deşeurile colectate, stocate temporar în containere antiacide, au fost livrate ulterior societăţilor autorizate pentru tratarea şi fabricarea bateriilor şi acumulatorilor auto şi anume la SC ROMBAT SA Bistriţa, SC NEFERAL SA Bucureşti şi SC MONBAT RECYCLING Bucureşti. În judeţ, nu există operatori economici producători sau tratatori de deşeuri de baterii şi acumulatori auto.
Urmare a solicitării ANPM nr. 2/50/DC/08.02.2017, s-au colectat, validat, prelucrat şi transmis datele statistice aferente anului 2016, în vederea realizării  bazei de date naționale privind modul de gestionare a deșeurilor de baterii şi acumulatori,  informaţii furnizate de operatorii economici autorizaţi să desfăşoare activităţi de colectare/tratare deşeuri de baterii şi acumulatori. Informaţiile au fost solicitate prin adresa nr. 1356/14.02.2017 transmisă de APM Maramureş operatorilor economici colectori de deşeuri de baterii şi acumulatori.
Situația privind gestionarea acestor deșeuri se prezintă astfel:
o    stoc la 01.01.2016 – 92,1098 tone;
o    colectat de la persoane fizice și juridice: 331,846 tone;
o    colectat de la alți operatori economici colectori: 87,1505 tone;
o    trimis la tratare: 317,258 tone;
o    trimis la alte puncte de colectare: 164, 76 tone;
o    stoc la 31.12.2016 – 26,7483 tone.
La finele anului 2017, la nivelul județului, dețin autorizație de mediu pentru activitatea de colectare baterii și acumulatori, 40 de operatori economici, activitatea fiind desfășurată în 51 puncte de lucru. Patru dintre cei 40 operatori economici autorizați pentru colectarea deșeurilor de baterii și acumulatori, au activitatea sistată (patru puncte de lucru).

Statistica deşeurilor
Prin adresa nr. 1/720/VT/15.03.2017, transmisă de ANPM, autorităţile teritoriale pentru protecţia mediului au fost notificate despre deschiderea sesiunii de raportare a datelor aferente anului 2016 privind generarea şi gestionarea deşeurilor.
APM Maramureş, prin adresa nr. 2651/20.03.2017, transmisă către: operatorii economici generatori de deşeuri, operatorii economici autorizaţi pentru desfăşurarea activităţilor de colectare şi/sau tratare deşeuri, respectiv către operatorii staţiilor de epurare ape uzate şi operatorii serviciilor publice de salubrizare, comercianţi de deşeuri, a procedat la înştiinţarea acestora privind modalitatea de derulare a aplicaţiei ”Statistica Deşeuri” dezvoltată în cadrul proiectului SIM.
În aplicație, parte componentă a implementării prevederilor Regulamentului (CE) nr. 2150/2002 privind statistica deşeurilor, la momentul raportării, conform calendarului stabilit de ANPM, se completează, verifică și validează chestionarele PRODES, COLECTARE, NĂMOL, MUN, TRAT.
La 31 decembrie 2017, aplicația SIM – Statistica Deșeurilor 2016 s-a închis. Anterior acestei date, toate datele raportate în sistemul on-line, pentru toate tipurile de chestionare, au fost verificate și validate intern de APM Maramureș.

Regulamentul 259/93 privind supravegherea şi controlul transportului de deşeuri
APM Maramureş întocmeşte, cu frecvenţă trimestrială, situaţia referitoare la transportul intern de deşeuri periculoase desfăşurat în conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern nr. 1061/2008, privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României. În acest sens, sunt obţinute informaţii de la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Gheorghe Pop de Băseşti” al Judeţului Maramureş privind datele de identificare ale firmelor care au solicitat avizarea rutei de transport a deşeurilor periculoase, tipul de deşeu transportat, respectiv datele firmelor despre care s-a primit notificare din partea altor inspectorate pentru situaţii de urgenţă care urmează să tranziteze judeţul Maramureş cu transport de deşeuri periculoase.
În intervalul  ianuarie - decembrie 2017, au fost depuse spre analiză şi aprobare, 28 de Formulare pentru aprobarea transportului de deşeuri periculoase, toate solicitările fiind soluţionate favorabil.
Operatorii economici care au solicitat pe parcursul anului informaţii de la APM Maramureş privind exportul / transferul de deşeuri, au fost îndrumaţi să contacteze ANPM, fiind informaţi despre paşii care trebuie urmaţi şi datele existente pe site-ul ANPM privind Regulamentul 1013/2006/CE privind transferurile de deşeuri.
În cursul anului 2017, nu a existat nici o solicitare din partea operatorilor economici în vederea emiterii punctelor de vedere pentru aducerea în ţară de deşeuri, nici din spaţiul intracomunitar, nici din afara Uniunii Europene, în vederea valorificării acestora.
Conform adresei nr. 269/DGIPM/07.02.2007 transmisă de Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, autoritatea judeţeană pentru protecţia mediului întocmeşte trimestrial raportul privind transportul intern de deşeuri periculoase desfăşurat în conformitate cu prevederile HG nr. 1061/2008, privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României, în acest sens fiind colectate și prelucrate informaţiile aferente fiecărui trimestru în parte, furnizate de  operatorii economici care dețín autorizațíe de mediu pentru transport/stocare temporară deșeuri periculoase, respectiv de la ISU Maramureş.
Urmare a adresei nr. 9242/DGIPM/15.11.2005, trimisă de Agenţia Naţională pentru  Protecţia Mediului, se actualizează și transmite, cu frecvenţă la două luni, baza de date județeană privind  operatorii economici care deţin autorizaţie de mediu pentru activitatea de transport deşeuri periculoase (industriale și medicale), respectiv a instalaţiilor autorizate pentru eliminarea preliminară prin sterilizare termică a deşeurilor medicale.

Chimicale:
S-a continuat activitatea de implementare a legislaţiei/modificărilor legislative în domeniul chimicalelor la nivelul judeţului, fiind colectate, prelucrate şi validate informaţiile solicitate de legislaţia privind chimicalele, pentru:

Regulamentul 1272/2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor
Urmare a adresei nr. 1/828/VT/27.03.2017 transmisă de ANPM, înregistrată la APM Maramureș cu nr. 2956/27.03.2017, prin care se solicită informaţii aferente anului 2016, în vederea actualizării inventarului naţional al operatorilor economici care importă, produc sau utilizează substanţe chimice periculoase ca atare, în amestecuri sau în articole, respectiv identificarea importatorilor / producătorilor / utilizatorilor de substanţe, amestecuri şi articole, precum şi cantităţile de produse importate / fabricate / utilizate, baza de date aferentă inventarului pentru anul 2016 a fost actualizată în conformitate cu informaţiile conţinute în autorizaţiile de mediu emise de către APM Maramureş în anul 2016.
Prin adresa nr. 4248/27.04.2017, APM Maramureş a solicitat de la Direcţia Regională Vamală Cluj-Napoca, Biroul Vamal de Interior Maramureş, respectiv Biroul Vamal de Frontieră Sighet, informaţiile corespunzătoare anului de raportare privind operatorii economici care au derulat activităţi de import substanţe / amestecuri chimice periculoase, respectiv cantităţile de substanţe / amestecuri chimice periculoase importate.
Prin adresa nr. 1418/12.05.2017, transmisă de Biroul Vamal de Frontieră Sighet se comunică faptul că, pentru anul de raportare 2016, nu au fost înregistrate operaţiuni de punere în liberă circulație pentru substanţe sau amestecuri chimice periculoase, care intră sub incidenţa Regulamentului (CE) 1272/2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi amestecurilor chimice periculoase.
De asemenea, prin adresa nr. 2308/02.05.2017, transmisă de Biroul Vamal de Interior Maramureş se comunică faptul că, pentru anul de raportare 2016, în evidențele existente în baza de date a BVI Maramureș, nu figurează operatori economici care au efectuat operațiuni de import  substanţe sau amestecuri chimice periculoase, care intră sub incidenţa Regulamentului (CE) 1272/2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi amestecurilor chimice periculoase.

În vederea bunei derulări a aplicației, APM Maramures a transmis solicitarea nr. 5139/22.05.2017 referitoare la colectarea informatiilor privind substantele si amestecurile chimice care intra sub incidenta Regulamentului 1272/2008 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor și amestecurilor chimice periculoase (CLP), respectiv Tabelele aferente pentru ~Substanțe chimice periculoase~`; Amestecuri; Articole clasificate. Acțiunea este în derulare, informațiile sunt transpuse în format electronic, atât din extern cât și din intern, acolo unde operatorii economici au solicitat această formă de raportare.
Prin adresa nr. 2956/02.10.2017, APM Maramureș a notificat Direcția Deșeuri și Substanțe Chimice Periculoase din cadrul ANPM despre definitivarea verificării și validării de către APM a datelor aferente anului 2016 în aplicația SIM–SCP, în vederea realizării Raportului pentru anul 2016 privind substanţele şi amestecurile care intră sub incidenţa Regulamentului 1272/2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi amestecurilor chimice periculoase.

Regulamentul (CE) nr. 850/2004 privind poluanţii organici persistenţi și pentru modificarea directivei 79/117/CEEE
În vederea actualizării informaţiilor la nivel național, aferente anilor de raportare 2014 și 2015, cu privire la stadiul realizării programului de eliminare a echipamentelor şi materialelor cu conţinut de PCB/PCT, având ca scop monitorizarea stadiului de implementare a Planului naţional de eliminare a acestor echipamente şi materialelor (în conformitate cu HG nr. 975/2007 privind modificarea HG nr. 291/2005), prin adresa nr. 3327/06.04.2016, APM Maramureș a solicitat informații de la operatorii economici care dețin astfel de echipamente.
11 operatori economici deţin astfel de echipamente, aceştia fiind: SC Electrica Transilvania Nord SA, CNMPN Remin SA, SC Tehnomin SA, SC Ramira SA, SC Vital SA – Agenţia Sighetu Marmaţiei, SC Cozmircom SA, SC Rinela SRL, SC Agecom SA, SC Wekothatec SRL, SC COM MAR LACT SRL, SC LKW Mihai Trans SRL.
Inventarul la finalul anului 2015 arată astfel:
o    total echipamente cu conţinut de PCB - 764 bucăţi, din care:
o    echipamente scoase din uz: 68 buc.;
o    echipamente în funcţiune: 644 buc.;
o    echipamente în rezervă: 52 buc.;
Pe parcursul anului 2015 au fost eliminate 44 echipamente, 40 de bucăți aparţinând SC Electrica Transilvania Nord SA, filiala Baia Mare, respectiv 4 bucăți aparținând SC Vital SA – Agenţia Sighetu Marmaţiei.
În vederea actualizării informaţiilor la nivel național, aferente anului de raportare 2015, cu privire la stadiul realizării programului de eliminare a echipamentelor şi materialelor cu conţinut de PCB/PCT, având ca scop monitorizarea stadiului de implementare a Planului naţional de eliminare a acestor echipamente şi materialelor (în conformitate cu HG nr. 975/2007 privind modificarea HG nr. 291/2005), ANPM, prin adresa nr. 1/822/VT/27.03.2017, a solicitat colectarea, prelucrarea și înscrierea informațiilor în aplicația SIM-PCB până la data de 30 iunie 2017, de către operatorii economici care dețin astfel de echipamente.
Prin adresa nr. 2971/26.06.2017, APM Maramureș a notificat ANPM despre realizarea inventarului pentru anul 2015 în aplicația SIM-PCB. Pe parcursul anului 2015 au fost scoase din uz și eliminate 44 de bucăți echipamente cu conținut de PCB, 40 de bucăți aparţinând SC Electrica Transilvania Nord SA, filiala Baia Mare, respectiv 4 bucăți aparținând SC Vital SA – Agenţia Sighetu Marmaţiei.
Pe parcursul anului 2016, au fost eliminate 29 echipamente, aparţinând SC Electrica Transilvania Nord SA, filiala Baia Mare.
Urmare a informațiilor furnizate de SC Wekotatech SRL, operatorul economic a predat spre eliminare cele 8 echipamente cu conținut de PCB, aceștia fiind înlocuiți cu condensatori tip LCP de tip uscat, umpluți cu rășină poliuretanică ecologică nontoxică.

Regulamentul (CE) nr. 852/2017 privind mercurul și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1102/2008
Urmare a adresei nr. 1/2516/VT/02.08.2017 a Agenției Naționale pentru Protecția Mediului, înregistrată la Agenția pentru Protecția Mediului Maramureş cu nr. 7828/02.08.2017, prin care se solicită actualizarea inventarului național  detaliat privind mercurul, compușii de mercur, deșeurile cu conținut de mercur sau de compuși de mercur, precum și echipamentele și instalațiile corespunzătoare, cu informaţii valabile la data de 1 iulie 2017, s-au transmis la ANPM următoarele informații:
    Având în vedere că instalațiile care produc poliuretan sunt cuprinse în lista activităților menționate în solicitare, ca raportor, APM Maramureș, prin adresa nr. 7852/03.08.2017, a solicitat de la SC Aramis Invest SRL, deținător al autorizației integrate de mediu nr. 113-NV6 din 04.03.2010, revizuită la 09.01.2012, care, printre activitățile reglementate are și producerea spumelor poliuretanice, informațiile aferente acestei raportări. Operatorul economic menționat, prin adresa nr. 11079/07.08.2017, înregistrată la APM Maramureş cu nr. 7944/07.08.2017, a notificat despre faptul că nu face obiectul raportării (nu folosește mercur sau compuși de mercur în niciunul dintre procesele sale de producție).
    APM Maramureș, prin adresa nr. 8155/16.08.2017 a solicitat de la: Serviciul Judeţean de Metrologie Legală Maramureş, Direcţia de Sănătate Publică Maramureş- Laborator chimie sanitară şi toxicologie,  Spitalul Judeţean de Urgență Dr. Constantin Opriş,  Centrul Universitar Nord din Baia Mare,  SC VITAL SA, Spitalul Municipal Sighetu Marmaţiei, CNMPN  REMIN SA Baia Mare, în calitate de utilizatori / deţinători de mercur metalic, echipamente cu conţinut de mercur, informațiile actualizate la 1 iulie 2017.
Prin adresa nr. 7828/20.09.2017, APM Maramureș a notificat Direcția Deșeuri și Substanțe Chimice Periculoase din cadrul ANPM despre definitivarea inventarului județean privind mercurul, compușii de mercur, deșeurile cu conținut de mercur sau de compuși de mercur, precum și echipamentele și instalațiile corespunzătoare.

d) Protecţie Sol/Subsol

S-a actualizat baza de date privind programele/proiectele de curăţire/remediere/ reconstrucţie ecologică a siturilor contaminate (propuse, în derulare, finalizate). In judeţul Maramureş sunt inventariate un număr de 18 iazuri de decantare, la 10 dintre acestea executându-se lucrări de închidere, punere în siguranţă şi ecologizare.
- S-a actualizat baza de date on-line de pe site-ul ANPM, referitoare la inventarul naţional privind siturile contaminate / potenţial contaminate conform HG 1408/2007, în cadrul Proiectului Phare/2006/018-147.03.03/04.07 „Asistenţă tehnică pentru pregătirea unei strategii şi a unui plan de acţiune pentru reabilitarea siturilor poluate istoric”.
In acest inventar preliminar pentru judeţul Maramureş sunt incluse: 17 instalaţii de gestionare a deşeurilor din industria extractivă (iazuri de decantare) în care este depozitată o cantitate mare de steril de flotaţie, 8 depozite de concentrate şi pirite aurifere, precum şi 60 de halde de steril, depozite de deşeuri municipale, staţii de transformatoare, ferme de păsări.
- S-a realizat inventarul instalaţiilor pentru deşeurile din industriile extractive, informaţii necesare realizării raportului de implementare a Directivei 2006/21/CE.
Situri contaminate/potențial contaminate din activităţi industriale:
o    Nr. situri inventariate - 95, suprafaţa ocupată de acestea - 5648527 mp;
o    Nr. situri investigate - 61, suprafaţa ocupată de acestea - 5301077 mp;
o    Nr. situri remediate - 10, suprafaţa ocupată de acestea - 170033,2 mp.
Situri contaminate/potențial contaminate din activităţi agricole:
o    Inventariate / investigate / remediate: 35 / 0 / 0
Conform Anexei care este parte a Ordinului 1552 din decembrie 2008 (publicat în M.Of. nr. 851/18.12.2008) pentru aprobarea listei localităţilor pe judeţe unde există surse de nitraţi din activităţile agricole la nivelul judeţului s-a identificat un număr de 35 de localităţi.
Alte categorii:
o    Sunt inventariate 7 situri (depozite de deşeuri municipale), suprafaţa ocupată de acestea fiind de 307200 mp;
o    Sunt investigate 2 situri (depozite de deşeuri municipale), suprafaţa ocupată de acestea fiind de 166200 mp;
o    Remediate (închis) 1 – Depozitul de deşeuri menajere Cavnic 0,67 ha.
o    Activitate sistată - conform prevederilor HG nr.349/2005 privind depozitarea deşeurilor, următoarele depozite de deşeuri au sistat activitatea, conform calendarului prevăzut de Anexa 5: Seini - 2010; Rohia - Tg. Lăpuş - 2012; Borşa – 2013; Vişeu de Sus – 2014.
    Prin adresa nr. 25/BPSS/12.07.2017, înregistrată la APM Maramureș cu nr. 7095/12.07.2017, ANPM a solicitat actualizarea inventarului județean privind siturile contaminate/potential contaminate/orfane/abandonate.
    Prin Hotărârea nr. 1/12.06.2017 a Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență, Ministerul Economiei a fost abilitat să înființeze și coordoneze Comisia Interministerială pentru inventarierea și inspectarea la nivel național a haldelor, iazurilor, depozitelor de deșeuri de steril. Urmare a emiterii Dispoziției nr. 580/29.06.2017 a Secretarului de Stat, Șef al departamentului pentru Situații de urgență, s-au înființat Comisiile județene pentru realizarea inventarului depozitelor de steril la nivel județean, inspecția vizuală a tuturor acestor amplasamente. APM Maramureș, prin adresa nr. 6779/06.07.2017, a nominalizat persoanele desemnate pentru a face parte din Comisia de Inventariere. Ulterior tuturor acestor acțiuni s-au întocmit rapoartele cu conținut detaliat referitoare la halde, iazuri de decantare, depozite de deșeuri de steril.
    S-au transmis trimestrial către ANPM informațiile privind serviciile ITS.
Urmare a adresei nr. 1/3856/VT/06.11.2017 a Agenției Naționale pentru Protecția Mediului, înregistrată la Agenția pentru Protecția Mediului Maramureş cu nr. 10975/06.11.2017, prin care se solicită actualizarea informațiilor privind planurile nou întocmite pentru gestionarea deșeurilor din industriile extractive, în vederea îndeplinirii obligațiilor de raportare privind punerea în aplicare a Directivei 2006/21/CE privind gestionarea deșeurilor din industriile extractive și de modificare a Directivei 2004/35/CE, APM Maramureș a furnizat datele solicitate prin adresa nr. 10975/27.11.2017.

e) Protecţia naturii

În judeţul Maramureş sunt, până în prezent, declarate prin acte normative, un număr de 64 de arii naturale protejate, respectiv:
1) de interes naţional - 35:
- 2 rezervaţii ştiinţifice;
- 1 parc natural;
- 14 rezervaţii naturale;
- 18 monumente ale naturii.
2) de interes internaţional - 1:
- 1 rezervaţie a biosferei (Parcul Naţional Munţii Rodnei).
3) de interes comunitar sau situri „Natura 2000” - 22:
- 6 arii de protecţie specială avifaunistică (SPA);
- 16 situri de importanţă comunitară (SCI).
4) de interes local - 6:
- 6 arii protejate constituite prin HCL.

Directiva 92/143/CEE asupra conservării habitatelor naturale şi a speciilor sălbatice de floră şi faună şi Directiva 79/409/CEE privind protejarea păsărilor sălbatice
În cursul anului 2017 s-au realizat următoarele activități pe domeniul biodiversitate:
Au fost emise puncte de vedere către Serv. Avize, Acorduri, Autorizaţii din cadrul APM Maramureş cu privire la amplasamentele planurilor/programelor/proiectelor în raport cu ariile naturale protejate.
Au fost analizate capitolele de biodiversitate din cadrul documentațiilor (memoriu de prezentare, fișă de prezentare, studiu de impact, raport de mediu, studiu de evaluare adecvată), depuse pentru obținerea diverselor acte de reglementare (Acord/Aviz/Autorizație) din punct de vedere al protecției mediului.
S-au întocmit liste de control pentru etapa de încadrare a planurilor/programelor/proiectelor în cadrul procedurii de evaluare adecvată, precum și liste de control privind analiza calitativă a studiilor de evaluare adecvată.
Custozii/administratorii ariilor naturale protejate au fost îndrumaţi de către personalul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Maramureş în diverse probleme privind managementul ariilor naturale protejate și procedurile de reglementare din punct de vedere al protecției mediului.
S-a realizat analiza Rapoartelor de activitate ale custozilor pe anul 2016, iar punctele de vedere împreună cu rapoartele de activitate au fost transmise la Agenția Națională pentru Protecția Mediului.
S-a transmis către gestionarii fondurilor cinegetice metodologia și instrucțiunile pentru realizarea evaluării efectivelor de carnivore mari (urs brun, lup, râs și pisică sălbatică) pe anul 2017 la nivelul județului Maramureș.
S-au analizat și centralizat la nivel de județ lucrările de evaluare a speciilor strict protejate (urs brun, lup, râs, pisică), depuse de către gestionarii fondurilor cinegetice, după care centralizatorul împreună cu lucrările de evaluare au transmise la Agenția Națională pentru Protecția Mediului, conform instrucțiunilor transmise de către Ministerul Mediului.
Întocmirea în conformitate cu prevederile art. 3, alineatul 2, litera a) din Ordinul Ministerului Mediului nr.1169/30.08.2017 pentru aprobarea nivelului de intervenție în cazul speciilor de urs și lup, în interesul sănătății și securității populației și în scopul prevenirii unor daune importante a două puncte de vedere de către Comisia constituită din reprezentanți ai APM MM și GM – CJMM.
S-a raspuns la diverse solicitări de informații, pe domeniu, provenite de la agenți economici și instituții publice, precum și de la Agenția Națională pentru Protecția Mediului.
În data de 12.04.2017 s-a participat s-a participat la conferința a II-a de amenajare privind amenajamentul fondului forestier proprietate publică aparținând comunei Copalnic-Mănăștur, județul Maramureș.
Participare, în perioada 24 – 28.04.2017, la instruirea privind implementarea Directivei 2011/92/UE privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Directivei 2001/42/CE privind evaluarea efectelor anumitor planuri şi programe asupra mediului, desfășurată la Baia Mare și realizată de către Ministerul Mediului în cadrul proiectului “Formarea profesională a personalului autorităţilor competente pentru protecţia mediului privind evaluarea impactului asupra mediului şi evaluarea de mediu pentru perioada 2014 – 2020”, etapa a 2-a.
Participare, în data de 12.05.2017, la Conferința I de amenajare la Ocolul Silvic Vișeu, din cadrul Direcției Silvice Maramureș.
S-a participat în data de 07.06.2017 la Conferința a II-a de amenajare privind amenajamentul fondului forestier proprietate publică aparținând comunei Recea și privată a persoanelor fizice asociate, județul Maramureș.
Participare la Comisia pentru stabilirea pagubelor produse de animalele sălbatice de interes cinegetic, în următoarele localități: Șomcuta Mare (08.06.2017), Mireșu Mare (06.06.2017), Șomcuta Mare (11.05.2017) și Vima Mică (10.05.2017).
Participare, în data de 30.06.2017, la atelierul de planificare a utilizării terenului în scopul securizării coridoarelor ecologice din județul Maramureș, organizat de către WWF Programul Dunăre Carpați România la Palatul Administrativ al județului Maramureș.
S-a participat la Comisia de constatare a pagubelor, evaluarea acestora și stabilirea răspunderii civile în municipiul Baia Mare, în data de: 11.09.2017, 19.09.2017, 25.09.2017 și 27.09.2017.
S-a participat la Comisia de constatare a pagubelor, evaluarea acestora și stabilirea răspunderii civile în Mireșu Mare, în data de 07.09.2017.
În data de 25.08.2017 s-a participat la întâlnirea Consiliului de Administrare a sitului ROSCI0092 Igniș, a sitului de protecție avifaunistică ROSPA0134 Munții Gutâi și a ariilor naturale protejate de interes național care se suprapun pe suprafața siturilor Natura 2000 mai sus menționate.
În cadrul întâlnirii Consiliului Administrativ s-a realizat și consultarea factorilor interesați cu privire la propunerea de regulament al ariilor naturale menționate.
Participare la Comisia de tăiere a arborilor de pe suprafața municipiului Baia Mare, organizată în data de 08.11.2017.
Participare în data de 09.11.2017, la întâlnirea cu reprezentanți ai Ministerului Mediului, organizată la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Cluj –Napoca, unde au fost discutate limitele ariilor naturale protejate elaborate în cadrul proiectului INSPIRE.
Participare în data de 28.11.2017 la întrunirea Comisiei de constatare și evaluare a pagubelor produse de speciile de interes cinegetic asupra animalelor domestice la sediul primăriei Băiuț.
Participare la Comisia de tăiere a arborilor de pe suprafața municipiului Baia Mare, organizată în data de 20.12.2017.

Regulamentul (CE) nr. 1497/2003 care amendează Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului nr. 339197 referitor la protecţia speciilor de faună şi floră sălbatică prin reglementarea comerţului cu acestea şi Regulamentul (CE) nr.349/2003 privind suspendarea introducerii în Comunitatea Europeană a anumitor specii de faună şi floră sălbatică, transpuse prin Ordinul 647/2001 pentru aprobarea procedurii de autorizare a activităţilor de recoltare, capturare şi/sau de achiziţie şi comercializare pe piaţa internă sau la export a plantelor şi animalelor din flora şi fauna sălbatică, precum şi a importului acestora
În cursul anului 2017 au fost emise 53 de Autorizații de mediu pentru recoltare / colectare / comercializare / achiziționare floră și faună din din flora și fauna sălbatică. Autorizațiile au fost introduse în Sistemul Integrat de Mediu.

f) Activitatea de relaţii publice, programe, proiecte

1.Activitatea de Relaţii publice
In conformitate cu Legea nr. 544/2001 privind accesul liber la informaţiile de interes public şi Normele metodologice de aplicare a acesteia, precum şi cu HG nr. 878/2005 privind accesul publicului la informţia privind mediul, la nivelul APM Maramureş, completată cu Legea 164/2016, în cursul anului 2017, au fost înregistrate un număr de 41 solicitări de informaţii privind mediul, (solicitări de informaţii privind calitatea mediului, avize, acorduri, autorizaţii, legislaţie, probleme privind modul de gestionare a deşeurilor, legislaţie, informaţii referitoare la agenţi economici autorizaţi pentru activitate de colectare/transport/valorificare/eliminare deşeuri, siguranța populației), din care
    34 fiind solicitări de informaţii soluţionate favorabil, în termenul legal,
    6 redirectionãri spre alte institiuţii;
    1 clasare.
Compartimentul  RP –TI din cadrul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Maramureş, în conformitate cu art. 14 din Ordonanţa nr. 27/2002 şi Legea nr. 233/2002 pentru aprobarea Ordonanţei 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, a primit și înregistrat în anul 2017, un număr de 64 sesizări şi reclamaţii, pentru care au fost formulate
    19 răspunsuri către petenți, transmise în termenul de max. 30 de zile prevăzut de legislaţia în vigoare,
    37 redirecţionări către alte instituţii în termen de 5 zile calendaristice (cf. art 6, din Ordonanţa 27/2002 actualizată) și tot atâtea adrese de informare a petentilor;
    au fost propuse 8 clasări cf. art. 7, din Ordonanţa 27/2002 actualizată.

2.Activităţi de informare - raportare
    Agenda de presă: Realizarea agendei de presă în cadrul  APM  Maramureş și  transmiterea catre ANPM a Raportării privind articolele apărute în mass media maramureseană (săptămânal);
    Actualizarea și transmiterea lunară a bazei de date privind activitatea de relații publice - pentru Fişa judeţului, în baza adresei ANPM nr. 1/1932/21.07.2012;
    Realizarea şi transmiterea către ANPM a raportării lunare a evidenţei solicitărilor de informaţii privind mediul în jud. Maramureş;
    Întocmirea trimestrială a raportului de activitate al compartimentului, al planului de acțiuni – stadiu trimestrial și al planului de acțiuni prioritare – stadiu trimestrial, pentru realizarea politicii în domeniul protecției mediului;
    Colectarea datelor referitoare la acţiuni şi evenimente de mediu de la serviciile și birourile de specialitate şi transmiterea către Instituţia Prefectului - Jud. Maramureş - raportare lunară;
    Raportarea lunară ”Sinteză date de interes din domeniul protecției mediului” gestionate de APM – uri, pe secțiunea relații publice;
    Acţiuni şi evenimente de mediu: Colectarea şi transmiterea către Instituţia Prefectului a informațiilor referitoare la acţiuni şi evenimente de mediu (informare lunară);
    Actualizarea bazei de date a contactelor din mass media locală, realizată la nivel județean;
    Informarea la punctul de informare şi pe site-ul APM Maramureş, asupra evenimentelor din Calendarul ecologic în care s-a implicat APM Maramureş cu instituții de învățământ din județul Maramureș, etc. Administrarea punctului de informare al APM Maramureş se face lunar;
    Întocmirea Raportului pe sectiunea Relatii, Comunicare și IT, conform Adresei ANPM nr. 10472/24.10.2017 referitor la elaborarea - analiza organizării instituționale și de resurse umane, în baza OG 3/2017.

3. Diseminarea informaţiei
    Diseminare de informații prin afișare la punctul de informare al APM Maramureș asupra derulării Proiectului Ministerului Mediului SIPOCA;
    APM Maramureș a lansat invitația către instituțiile de învățământ din județul Maramureș de a se înscrie pe site-ul Ramsar : http://www.ramsar.org cu evenimentele pe care vor să le organizeze, World Wetlands Day event map - Add your event: http:// www.worldwetlandsday.org/map;  sau cu  fotografii realizate în zone umede (nu neapărat sit Ramsar), http://www.worldwetlandsday.org/; până în 31.01.2017 care vor fi incluse automat în concursul de fotografii desfășurat în perioada 02.02.2017-02.03.2017 dedicat persoanelor cu vârsta cuprinsă între 18 și 25 de ani;
    Prezentare realizată la Liceul Teoretic Emil Racoviță Baia Mare cu privire la marcarea Zilei Mondiale a Zonelor Umede 2017 (sloganul “Protejarea zonelor umede ajută la prevenirea fenomenelor meteo extreme”) cu tema ”Zone umede pentru reducerea dezastrelor”, la cls. a X-a în data de 02.02.2016 (realizată de dl.director executiv Alexandru Cosma și consilier Rodica Mureșan din cadrul Comp. RP-TI);
    Postarea pe site-ul instituției a raportului de activitate al APM Maramureș pentru anul 2016.
    A fost postată pe site lista informațiilor de mediu deținute de autoritățile publice din județul Maramureș și Raportul de activitate al APM Maramureș pe anul 2016;
    A fost diseminată informația despre Concursul Internațional Școlar Artistul Dunării-2017 prin intermediul ISJ Maramureș către instituțiile de învățământ din județul Maramureș;
    Diseminare de informații prin afișare la punctul de informare al APM Maramureș privitoare la programul Casa Verde clasic în derulare;
4. Apariţii în mass-media – Interviuri (15):
    1 interviu la Tele+ Baia Mare (în data de 17.01.2017), referitor la Programul Casa Verde, informații furnizate de către dl. Director executiv al APM Maramureș, dl. Alexandru Cosma;
    3 campanii de conștientizare în mass –media (3 interviuri pentru Graiul Maramureșului - în data de15.02.2017, 23.02.2017 și 24.02.2017), privitoare la informații privind depozitele de deșeuri din județul Maramureș, informații furnizate de către dl. Director executiv al APM Maramureș, dl. Alexandru Cosma;
    Participare la 2 emisiuni TV informative la postul Tele + Baia Mare (în data de 19.01.2017), cu privire la Programul Casa Verde la care a participat dl. Director executiv al APM Maramureș, dl. Alexandru Cosma;
    1 interviu la Tele+ Baia Mare (în data de 14.03.2017), referitor la Greva spontană a GNM și APM referitor la salarii, informații furnizate de către dl. Director executiv al APM Maramureș, dl. Alexandru Cosma;
    1 interviu la Tele+ Baia Mare (în data de 15.03.2017), referitor la depozitul integrat al deșeurilor în județul Maramureș, informatii furnizate de către dl. Director executiv al APM Maramureș, dl. Alexandru Cosma;
    1 interviu la Pro TV Baia Mare,(în data de 16.03.2017), cu tema Gestiunea deșeurilor în județul Maramureș, informații furnizate de către dl. Director executiv al APM Maramureș, dl. Alexandru Cosma.
    2 interviuri acordate de dl. Director Executiv Alexandru Cosma pentru Glasul Maramureșului Baia Mare, în data de 19.04.2017 și 20.04.2017, referitoare la depozitul integrat al deșeurilor în județul Maramureș și Gestiunea deșeurilor în județul Maramureș;
    1 interviu la publicația cotidiană Glasul Maramureșului Baia Mare, în data de 24.05.2017 referitor la Programul Rabla Plus.
    1 interviu acordat de dl. Director Executiv Nicula Daniel pentru postul TV Digi 24, în data de 20.09.2017, cu tema Imbunătățirea calității aerului în municipiul Baia Mare;
    Intervenție telefonică a directorului executiv al APM Maramureș, în cadrul emisiunii ”Atac la Cenzura”, emisiune moderata de Romeo Dobocan și care a avut ca subiect sesizările cetațenilor de pe raza municipiului Sighetu Marmației (străzile Tepliței și Dobăieș) vizavi de noua platforma pentru stocarea temporară a deșeurilor menajere situată in proximitatea vechiului depozit neconform care a avut ca termen de sistare 16.07.2017. Nemultumirile cetățenilor sunt legate de distanța acestei platforme până la casele de locuit, mirosurile degajate precum și de faptul că pe această platformă sunt stocate deșeuri menajere fără ca aceasta să dețină înca autorizație de mediu;
    Interviu acordat de directorul executiv în data de 20.12.2017 cotidianului  ”Glasul Maramureșului”, cu privire la noua platformă pentru stocarea temporară a deșeurilor menajere din Sighetu Maramției și anume: Contestarea de către locuitorii din zona Teplița – Dobăieș a Deciziei etapei de încadrare.

5. Articole de presă (22):
    Articol de presă în Graiul Maramureșului în data de 15.03.2017 referitor la Greva APM Maramureș și GNM Comisariatul Județean Maramureș;
    Articol de presă în Graiul Maramureșului în data de 15.03.2017 - ”Depozitul integrat de deșeuri din Județul Maramureș“;
    Articol de presă în Glasul Maramureșului în data de 15.03.2017 -”Situația depozitului integrat de deșeuri din Județul Maramureș“.
    2 articole de presă în Glasul Maramureșului, în data de 20.04.2017, respectiv 21.04.2017, refertor la depozitul integrat al deșeurilor din județul Maramures și Gestiunea deșeurilor în județul Maramureș;
    3 articole de presă 24.05.2017, 25.05.2017 și 26.05.2017, prin prezentarea unor informații oferite de dl. Director executiv Alexandru Cosma (astfel 2 articole referitoare la Gestiunea deșeurilor în județul Maramureș și 1 articol referitor la poluarea aerului în municipiul Baia Mare).
    Articol în  Glasul Maramureșului în data de 02.10.2017 – Noutati privind programul Rabla si Rabla Plus;
    Articol în Glasul Maramureşului în data de 04.10.2017– O nouă taxa de poluare privind masinile second-hand;
    Articol de presă în Glasul Maramuresului in data de 05.10.2017 referitor la faptul că ”Cererile pentru programul Casa verde vor pute a fi depuse si online “
    Articol în Glasul Maramureşului în data de 05.10.2017 – Sistemul  de management al deseurilor – relocarea amplasamentului de la Fărcașa;
    Articol de presă în Glasul Maramureșului în data de 10.10.2017 cu privire la Relocarea aplasamentului de la Fărcașa;
    Articol în Glasul Maramureşului în data de 16.10.2017- Colectarea gunoaielor de la Târgu –Lăpuș;
    Articol în Graiul Maramureșului în data de 18.10.2017 - Vizita Ministrului Gabriel Petrea în Maramureș ;
    Articol în Graiul Maramureșului în data de 20.10.2017 – Deversare de steril din iazul Bozânta;
    Articol în Glasul Maramureșului în data de 23.10.2017 - Furtuna din septembrie a produs pagube în valoare de peste 22.000 lei;
    Articol de presă în Glasul Maramureșului în data de 16.10.2017 cu privire la Colectarea gunoaielor în Târgu-Lăpuș;
    Articol de presă în Glasul Maramureșului în data de 20.10.2017 referitor la Poluarea accidentală cu steril în iazul Bozânta;
    Articol de presă în Glasul Maramureșului în data de 30.10.2017 referitor la Funcționarea fără autorizație de mediu “la modă” în Maramureș;
    Articol de presă în Graiul Maramureșului în data de 18.12.2017 referitor la deșeurile menajere de la Rozavlea;
    Articol de presă în Glasul Maramureșului în data de 20.12.2017 referitor la noua platformă pentru stocarea temporară a deșeurilor menajere din Sighetu Maramției.

6. Comunicate de presă (9):
    Transmiterea către presă și postarea pe site-ul APM Maramureș a unui comunicat de presă privind Proiectul SIPOCA al Ministerului Mediului de către APM Maramureș;
    Transmiterea către presă și postarea pe site-ul APM Maramureș a unui comunicat de presă privind marcarea Zilei Mondiale a Zonelor Umede 2017 de către APM Maramureș;
    Transmiterea către presă și postarea pe site-ul APM Maramureș a unui comunicat de presă privind marcarea Orei Pământului (Earth Hour) în ultima sâmbătă a lunii martie;
    Transmiterea către presă și postarea pe site-ul APM Maramureș a unui comunicat de presă, în data de 22. 03.2017, cu ocazia Zilei Mondiale a Apei;
    Transmiterea către presă și postarea pe site-ul APM Maramureș a unui comunicat de presă, în data de 25.03.2017, referitor la acțiunile de voluntariat ale personalului din cadrul APM Maramureş sub coordonarea Ocolul Silvic Municipal Baia Mare și sărbatorirea Zilei Mondiale a Pădurii - 25.03.2017 şi Luna plantării arborilor (15.03 2017-15.04.2017).
     Ziua Mondială a Păsărilor Migratoare - 10.05.2017 cu tema ”Viitorul lor este și viitorul nostru- o planetă sănătoasă pentru păsările migratoare și oameni“;
    Ziua Mondiala a Mediului - 5 iunie 2017. Există postarile pe site ale activităților corespunzând evenimentelor desfășurate în baza parteneriatelor existente;
    Comunicat de presă postat pe site-ul APM Maramureș - Săptămâna Mobilității Urbane Europene – 16-22 septembrie 2017 sub deviza ”O mobilitate nepoluantă, partajată și inteligentă“,
    Comunicat de presă în data de 24.10.2017 la publicația Gazeta de Maramureș cu privire la aniversarea a 25 ani de Consiliu Județean Maramureș.
7. Acorduri de parteneriat (7):
    A fost încheiat 1 acord de parteneriat (nr. APM Maramureș 2462/15.03.2017) cu Școala Gimazială Vasile Alecsandri din Baia Mare, pentru acțiuni de educație ecologică;
    Încheierea unui acord de parteneriat (nr.3661/10.04.2017) cu Colegiul Tehnic Aurel Vlaicu din Baia Mare pentru acțiuni comune în anul 2017 în cadrul proiectului ”O primăvară ecologică“ derulat de Colegiul Tehnic Aurel Vlaicu din Baia Mare;
    Încheierea unui acord de parteneriat (nr.5035/17.05.2017) cu Școala Gimnazială Lucian Blaga din Baia Mare pentru acțiuni de educație ecologică în anul 2017;
    Încheierea unui acord de parteneriat (nr.5249/23.05.2017) cu Asociația Atitudini pentru viitor Baia Mare pentru acțiuni de educație ecologică în anul 2017 în proiectul Asociației cu Colegiul Tehnic C.D. Nenițescu Baia Mare;
    Încheierea unui acord de parteneriat (nr.5336/25.05.2017) cu Școala Gimnazială Crasna Vișeului Comuna Bistra Jud. Maramureș, pentru Proiectul educativ Jocul Culorilor cuprinzând și acțiuni de educație ecologică în anul 2017 în Săptămâna Școala Altfel (prezentarea APM Maramureș și educație ecologică Protejăm natura pentru viață pt. clasele VII si VIII).
o    Parteneriat din 2016 în derulare și în 2017:
Continuarea acordului de parteneriat (nr.4626/01.11.2016 ) cu Colegiul Tehnic Transilvania Baia Mare pentru participare la simpozionul și concursul cu tema Mai multe specii, Un singur mediu, Un singur viitor, ed. II, în cadrul proiectului ”Viață, Verde,Viitor - 9 ne pasă“ în 07.06.2017, în cadrul acțiunilor de educație ecologică.Parteneriatul cu RO-REC s-a încheiat în urma desființării acestei fundații în luna martie).
    Încheierea unui acord de parteneriat cu Grădinița”Floare de Colț” cu  tema:”Copiii alături de Terra“ (nr. APM Maramureș 10628/27.10.2017);
    Încheierea unui Proiect educațíonal cu tema ”Planeta Pământ trăieşte prin mine” (nr. APM Maramureș 11834/27.11.2017).

8. Educaţie ecologică şi voluntariat:
    Expoziție de desene dedicate Zilei Mondiale a Apei;
    Acțiuni de voluntariat ale personalului din cadrul APM Maramureş, în data de 28.03.2017, sub coordonarea Ocolul Silvic Municipal Baia Mare, pentru împădurirea cu 500 de puieţi de molid în zona Baia Mare - Baraj Firiza;
    Vizita studenților de la Universitatea de Nord la APM Maramureș în data de 13.03.2017.
    Vizita de studiu a elevilor claselor I și II ale Școlii Gimnaziale Lucian Blaga Baia Mare la sediul APM Maramureș în data de 24.05.2017;
    Colegiul Tehnic ”CD Nenițescu“: Participarea și jurizarea lucrărilor prezentate în expoziția de desene pe teme de protecție a mediului în cadrul Concursului internațional Priorități și perspective pentru un mediu durabil, ediția a IV-a, desfășurat la Colegiul Tehnic C.D. Nenițescu Baia Mare în data de 20.05.2017;
    Educație ecologică în cadrul parteneriatului cu Colegiul Tehnic Aurel Vlaicu din Baia Mare pentru acțiuni comune în anul 2017 în cadrul proiectului ”O primăvară ecologică“ derulat de Colegiul Tehnic Aurel Vlaicu din Baia Mare, unde a fost prezentat Ghidul Eco-Cetățeanului și marcată ”Ziua Mediului -5 iunie 2017“, în data de 16.06.2017. Acțiunile au cuprins și participarea reprezentantului APM MM în acțiunea de jurizare la Concursul elevilor cls. XII-a aparținând Colegiului Tehnic Aurel Vlaicu, pe teme de mediu;
    Cu ocazia Zilei Internaționale a Mediului -5 iunie 2017, s-au acordat diplome cu ocazia Zilei Mediului la un număr de 24 profesori de la Instituțiile de învățământ partenere și elevilor Școlilor Gimnaziale ”IL Caragiale “și ”Nichita Stănescu“, participanți la expoziția de desene pe teme de mediu – desfășurată în perioada 10 mai - 5 iunie 2017 în holul APM Maramureș;
    Participarea reprezentantului APM Maramureș în data de 30 iunie la Consiliul Județean pentru atelierul de lucru Securizarea rețelei de coridoare ecologice, la invitația WWF;

    Stagiu de instruire practică efectuat în cadrul APM Maramureș de către un grup de 4 studenți aparținând Universității „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca, Facultatea de Știința și Ingineria Mediului, specializarea „Calitatea Mediului și Surse Energetice”, în perioada 21.08.2017 – 25.08.2017;
    Participarea studenților din anul IV de la specializarea Ingineria Mediului pentru efectuarea seminariului privind realizarea si raportarea evidentei gestiunii deșeurilor, în data de 27.10.2017.

9. Manifestări cuprinse în Calendarul evenimentelor ecologice pe parcursul anului 2017:
Marcarea evenimentelor din calendarul ecologic dupa cum urmează:
    Ziua Mondială a Zonelor Umede - 02.02.32017 - Prezentare referitoare la Ziua Mondială a Zonelor Umede, cu sloganul  “Protejarea zonelor umede ajută la prevenirea fenomenelor meteo extreme”și tema”Zone umede pentru reducerea dezastrelor”la Liceul Teoretic Emil Racoviță cu profil ecologic din Baia Mare la cls a X-a A și respectiv cls .a X-a B în data de 02.02.2016;
    Ziua Mondială a Apei - 22.03.2017, cu tema anului 2017 ”Apele uzate !” ("Wastewater"!): Acțiunile realizate în parteneriat la Școala Gimnazială Vasile Alecsandri în cadrul programului 2017 ”O viață sănătoasă într-un mediu sănătos”, în data de 22. 03.2017, cu ocazia Zilei Mondiale a Apei; vizita la stația de epurare a apei Baia Mare cu elevii cls. VII –a și a VIII-a;
    Ora Pământului - 25.03.2017 - Personalul APM Maramureș s-a angajat să stingă lumina pentru o oră începând cu ora locală 20,30 marcând astfel Ora Pământului;
    Ziua Mondială a Pădurii - 25.03.2017 şi Luna plantării arborilor (15.03 2017-15.04.2017) marcată printr-o acțiune de voluntariat de plantare de puieți în zona Baia Mare
    Ziua Mondială a Păsărilor Migratoare - 10 mai 2017:
Ziua Mondială a Păsărilor Migratoare - 10.05.2017, cu tema ”Viitorul lor este și viitorul nostru- o planetă sănătoasă pentru păsările migratoare și oameni“ a fost marcată prin  expozitia de desene ale elevilor de la Școala Gimnazială Nichita Stănescu Baia Mare clasa a VIII-a A și B, prof. coordonator proiect educational Vancea Delia; Expoziția s-a desfășurat la sediul APM Maramureș, în perioada 1-10 mai 2017. Pe site-ul APM MM a fost postat comunicatul de presă și pozele aferente cu ocazia deschiderii expozitiei. APM Maramureș a oferit elevilor participanți diplome de merit;
    Ziua Internațională a Mediului -5 iunie 2017:
-    APM Maramureș, în parteneriat cu Școala Gimnazială Lucian Blaga Baia Mare, a organizat vizita elevilor de la Școala Gimnazială Lucian Blaga Baia Mare, astfel: Un grup de 60 de copii (clasele I si II de la Școala Gimnazială Lucian Blaga), au vizitat sediul APM Maramureș în scop educativ pentru cunoașterea activității instituției si au fost facute 2 prezentări (Colectarea si reciclarea deseurilor - pentru clasele I-IV și ”7 Miliarde de Gânduri“ realizat de Palatului Copiilor din Baia Mare - o prezentare a contrastelor, a mediului afectat de poluare și rolul generațiilor tinere în salvarea planetei și a menținerii unui mediu curat).
-    Vizita reprezentantului APM Maramureș la Școala Gimnazială Crasna Vișeului în cadrul Programului ”Școala Altfel„ în data de 31.05.2017, cu ocazia Zilei Internațíonale a Mediului 5 iunie 2017. A fost realizată o prezentare a APM Maramureș, precum și a importanței protejarii mediului, respectiv jurizarea, alături de reprezentanții Administrației Parcului Natural Munții Maramureșului, Primaria și Consilul Local Bistra Jud. Maramureș, Parohia Ortodoxă Ucraineană Crasna Vișeului, în cadrul proiectului educativ Jocul Culorilor, a lucrărilor copiilor (desene și acuarele) pe teme de protecție a mediului și grija față de pădure în cadrul unui atelier de creație.
-    S-au acordat diplome cu ocazia Zilei Mediului la un număr de 24 profesori de la Instituțiile de învățământ partenere și elevilor Școlilor Gimnaziale IL Caragiale și Nichita Stănescu Baia Mare, participanți la expoziția de desene pe teme de mediu, desfășurată în perioada 10 mai - 5 iunie 2017, în holul APM Maramureș.
    Săptămâna Mobilității Urbane Europene – 16-22 septembrie 2017 sub deviza ”O mobilitate nepoluantă, partajată și inteligentă“. Aceasta promovează soluțiile de mobilitate partajată și evidențiază beneficiile unor mijloace de transport mai puțin poluante.
Activități derulate de către APM Maramureș:
-    Comunicat de presă Săptămâna Mobilității Urbane Europene – 16-22 septembrie 2017 sub deviza ”O mobilitate nepoluantă, partajată și inteligentă“;
-    Personalul APM Maramureș, în data de 22 septembrie, a circulat pe jos, respective cu bicicleta la venirea și plecarea de la serviciu.
In urma informării primăriilor urbane cu privire la derularea, în perioada 16-22 septembrie 2017, a unei noi ediții a Săptămânii Mobilității Urbane Europene, au avut loc manifestări după cum urmează:
-    Primăria orașului Seini, județul Maramureș s-a înscris cu initiative/acțiuni/evenimente pe platforma: mobilityweek.eu, după cum urmează: angajații Primăriei Seini, împreună cu angajații Liceului Tehnologic Agricol Alexiu Berinde au fost încurajați să vină la serviciu, respectiv la școală, fie cu bicicleta, fie pe jos, pe data de 22 septembrie 2017;
-    Primăria orașului Baia Sprie, județul Maramureș s-a înscris cu initiative/acțiuni/evenimente pe platforma: mobilityweek.eu, după cum urmează: acțiuni de întreținere a spațiilor verzi, fasonat butași, repicat răsaduri, cosiri în parcuri și pe aliniamente, respectiv deplasarea cu bicicleta sau pe jos, în data de 22 septembrie 2017.

Programe, Dezvoltare Durabilă:

- Activitatea de implementare și monitorizare a PLAM – Județul Maramureș, versiunea 3 (2013) – Semestrul II 2016:
PLAM Semestrul II 2016: 439 de acţiuni din care: Număr acţiuni realizate: 117; Număr acţiuni realizate în avans: 19; Număr acţiuni în curs de realizare: 165; Număr acţiuni nerealizate: 134; Număr acţiuni amânate: 1; Număr acţiuni anulate: 3. Planul Local de Acţiune pentru Mediu al judeţului Maramureş (versiunea 3) a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Maramureş nr. 42 din 27 februarie 2013. Planul Local de Acţiune pentru Mediu – Judeţul Maramureş, versiunea 3 (2013), împreună cu Hotărârea Consiliului Judeţean Maramureş nr. 42 din 27 februarie 2013, se găsesc publicate pe site-ul agenţiei.
Transmiterea către beneficiarii de proiecte, respectiv către responsabilii de implementare a măsurilor și acțiunilor cuprinse în PLAM – Județul Maramureș a solicitării de actualizare a datelor în vederea pregătirii și elaborării Raportului pentru semestrul II 2016 privind stadiul la 31.12.2016, al implementării Planului Local de Acțiune pentru Mediu al județului Maramureș – versiunea 3 – 2013 (adresa APM Maramureș nr. 1175/08.02.2017, revenire la adresa APM Maramureș nr. 243/11.01.2017).
Elaborarea și transmiterea către ANPM (adresa APM Maramureș nr. 890/13.03.2017) a Raportului pentru semestrul II 2016 al implementării Planului Local de Acțiune pentru Mediu – Județul Maramureș, versiunea 3 – 2013, solicitat prin adresa ANPM nr. 1/283/IG/31.01.2017, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Maramureş cu nr. 890/31.01.2017.
S-a realizat introducerea Raportului pentru semestrul II 2016 al implementării Planului Local de Acțiune pentru Mediu – Județul Maramureș, versiunea 3 – 2013, în SIM - secţiunea Dezvoltare durabilă.

- Activitatea de implementare și monitorizare a PLAM – Județul Maramureș, versiunea 3 (2013) – Semestrul I 2017:
PLAM Semestrul I 2017: 439 de acţiuni din care: Număr acţiuni realizate: 119; Număr acţiuni realizate în avans: 19; Număr acţiuni în curs de realizare: 164; Număr acţiuni nerealizate: 133; Număr acţiuni amânate: 1; Număr acţiuni anulate: 3. Planul Local de Acţiune pentru Mediu al judeţului Maramureş (versiunea 3) a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Maramureş
nr. 42 din 27 februarie 2013. Planul Local de Acţiune pentru Mediu – Judeţul Maramureş, versiunea 3 (2013), împreună cu Hotărârea Consiliului Judeţean Maramureş nr. 42 din 27 februarie 2013, se găsesc publicate pe site-ul agenţiei.
Transmiterea către beneficiarii de proiecte, respectiv către responsabilii de implementare a măsurilor și acțiunilor cuprinse în PLAM – Județul Maramureș a solicitării de actualizare a datelor în vederea pregătirii și elaborării Raportului pentru semestrul I 2017 privind stadiul la 30.06.2017, al implementării Planului Local de Acțiune pentru Mediu al județului Maramureș – versiunea 3 – 2013 (adresa APM Maramureș nr. 6600/30.06.2017).
Elaborarea și transmiterea către ANPM (adresa APM Maramureș nr. 7804/12.09.2017) a Raportului pentru semestrul I 2017 al implementării Planului Local de Acțiune pentru Mediu – Județul Maramureș, versiunea 3 – 2013, solicitat prin adresa ANPM nr. 1/2512/VT/01.08.2017, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Maramureş cu nr. 7804/02.08.2017.
S-a realizat introducerea Raportului pentru semestrul I 2017 al implementării Planului Local de Acțiune pentru Mediu – Județul Maramureș, versiunea 3 – 2013, în SIM - secţiunea Dezvoltare durabilă.

- Transmiterea către Instituția Prefectului – Județul Maramureș a a informațiilor solicitate, deținute de către APM Maramureș în vederea monitorizării măsurilor/acțiunilor pe anul 2017, cuprinse în Programul de Guvernare;
- Transmiterea către Instituţia Prefectului – Judeţul Maramureş a Situaţiei privind portofoliul proiectelor de mediu în derulare şi a celor finalizate la nivelul judeţului Maramureş, aflate în baza de date a APM Maramureş (frecvență trimestrială);
- Transmiterea către Instituția Prefectului – Județul Maramureș a Raportului de activitate al APM Maramureş, a stadiului realizării acțiunilor cuprinse în Planul de acţiuni al APM Maramureş, respectiv Planul de acţiuni al APM Maramureş privind prioritățile de dezvoltare ale judeţului (frecvență trimestrială);

- Participare, în data 11.05.2017, la Salonul Energiilor Regenerabile și Alternative – ediția a VII-a, organizat de către Camera de Comerț și Industrie Maramureș – perioada 11-12 mai 2017 și susținerea în cadrul sesiunii de comunicari a prezentării cu tema Finanțarea programelor în domeniul energiilor regenerabile și alternative.
- Participare, în data 27.06.2017, la sesiunea de informare potențiali beneficiari ai Programului de Cooperare Transfrontalieră ENI Ungaria-Slovacia-România-Ucraina 2014-2020, eveniment organizat de către Secratariatul Tehnic Comun de la Budapesta, în parteneriat cu Consiliul Județean Maramureș.

Programul privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire - Programul Casa Verde Clasic – perioada 10 – 24 octombrie 2016
- Sesiunea de depunere a dosarelor de finanțare, în cadrul Programului privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire, beneficiari persoane fizice, s-a desfășurat, în perioada 10 – 24 octombrie 2016.
Suma alocată inițial pentru judetul Maramureș a fost de 1.427.296 lei, suplimentându-se începând cu data de de 12.10.2016.
Numărul dosarelor depuse și înregistrate la APM Maramureș, în perioada 10 – 24.10.2016 a fost de 285 dosare, în valoare de 1.732.702 lei. Suma rămasă, în data de 24.10.2016 (la încheierea sesiunii de depunere a dosarelor de finanțare) din suma totală alocată: 170.359,00 lei.
Numărul dosarelor acceptate / respinse pentru județul Maramureș: 190 / 95 din totalul de 285 de dosare depuse în cadrul sesiunii 2016 aferente Programului Casa Verde Clasic.


Județul Maramureș – la 31.12.2017
DOSARELE    ACCEPTATE    RESPINSE    CONTESTAȚII APROBATE    TOTAL ACCEPTARI  / TOTAL RESPINGERI    CONTRACTE SEMNATE    DECONTARI
(până la 31.12.2017)
1-50 (IUN.)    28    22    3    31 / 19    31 (toate)    13
51-100 (AUG.)    32    18    3    35 / 15    35 (toate)    10
101-150 (OCT.)    39    11    0    39 / 11    38
(1 nesemnat – renuntare la contract)    8
151-285 (NOV. + DEC.)    84-1=83
(1 contract netrimis de AFM)    51    1    85 / 50    81
(+3 nesemnte – renuntare,
1 netrimis)    11
Total:    183    102    7    190 / 95     185
(+4 nesemnate – renuntare și
1 nesemnat – netrimis de AFM)    42

Activități realizate în vederea derulării și implementării Programului Casa verde clasic, sesiunea 2016, beneficiari persoane fizice, la nivelul județului Maramureș, după cum urmează:
    Realizarea interfeţei AFM – potențiali beneficiari de proiecte interesați de programul Casa Verde Clasic, urmare a publicării începând cu luna perioada aprilie 2017, pe site-ul AFM, a Listelor solicitanților, persoane fizice respinse / acceptate rezultate din analiza dosarelor de finanțare în tranșe după cum urmează: dosarele 1-50, 51-100, 101-150, respectiv 151-285 depuse (total dosare depuse pentru județul Maramureș), precum și a anunțului/anunțurilor privind semnarea contractelor – pentru județul Maramureș începând cu data de 29.06.2017, în cadrul Programului Casa verde clasic, 2016;
    Realizarea interfeţei AFM – potentiali beneficiari de proiecte interesați de programul Casa Verde Plus și consilierea persoanelor interesate (urmare a publicării Ghidului de finanțare pe site-ul AFM, secțiunea Casa Verde Plus);
    Răspunsuri transmise la toate solicitările de informații adresate de beneficiari ai proiectelor din cadrul programului Casa Verde Clasic (e-mail, telefonic, personal pentru beneficiarii care s-au deplasat la sediul APM Maramureș), respectiv de către potențialii beneficiari de proiecte interesați de programul Casa Verde Plus (urmare a publicării Ghidului de Finanțare în M.Of.și a postării acestuia pe site-ul AFM); acțiunea continua pe toată perioada de implementare a programului;
    Publicarea listelor cu persoanele/proiectele respinse aferente județului Maramureș pe site-ul APM Maramureș - http://apmmm.anpm.ro/. De asemenea, centralizatoarele conținând proiectele respinse au fost afișate și la avizierul din incinta instituției, urmare a afișării acestora pe site-ul AFM București, respectiv APM Maramureș;
    Gestionarea permanentă a bazei de date, completarea și actualizarea periodică a Registrului intern al APM Maramureș privind înregistrarea dosarelor de finanțare aferente Programului Casa Verde Clasic, sesiunea 2016 (respectiv completare pentru dosarele acceptate: număr contract de finanțare beneficiar, data semării contractului de finanțare, data depunerii și înregistrării dosarului de decontare); acțiunea continuă pe toată perioada de implementare a programului;
    Contractele de finanțare semnate de beneficiari la sediul APM Maramureș au fost returnate la AFM București. Acțiunea de semnare a contractelor de finanțare a debutat pentru județul Maramureș în data de 29.06.2017 (un număr total de 185 contracte de finanțare semnate la sediul APM Maramureș);

    Consilierea preliminară a beneficiarilor acceptați în cadrul programului Casa Verde Clasic, privitor la implementarea proiectului, respectiv componența și documentația aferentă dosarului de decontare;
    Analiza documentației, consilierea, preluarea și înregistrarea documentației aferente dosarelor de decontare depuse de către beneficiarii acceptați care și-au semnat contractele de finanțare în cadrul programului Casa Verde Clasic; acțiunea continuă pe toată perioada de implementare a programului; până la finalul anului 2017 s-au preluat la APM Maramureș și s-au transmis la AFM un număr de 42 de dosare conținând documente aferente dosarelor de decontare; acțiunea continuă pe toată perioada de implementare a programului;
    Intocmire borderourilor / centralizatoarelor de predare Contracte de finanțare semnate de către beneficiari, în vederea predării și transmiterii acestora către AFM București; acțiunea a continuat până la finalul anului 2017;
    Intocmirea borderourilor / centralizatoarelor de predare documente Dosare de decontare pentru beneficiarii acceptați în cadrul Programului care și-au semnat contractul de finanțare în vederea predării și transmiterii acestora către AFM București; acțiunea continuă pe toată perioada de implementare a programului;
    Verificarea tuturor documentelor depuse în copie cu documentele prezentate de beneficiar în original și marcarea pe toate documetele depuse în copie a vizei “conform cu originalul” din partea responsabilului de Program;
    Comunicarea contunuă cu reprezentantul AFM București pentru județul Maramureș pentru toate situațiile problematice, întrebări din partea beneficiarilor, etc. (pe parcursul perioadei de semnare a contractelor de finanțare, sesizarea și anunțarea unor greșeli de tehnoredactare a contractelor de finanțare, întrebări privitoare la documentele de decontare, etc.); acțiunea continua pe toată perioada de implementare a programului;
    Pregătirea coletelor (pachete/plicuri) pentru Poșta militară care conțin documente aferente programului Casa Verde Clasic, sesiunea 2016 și transmiterea acestora către AFM București; acțiunea continuă pe toată perioada de implementare a programului.

A. Starea Sistemului Informațional Integrat de Mediu (SIM)
S-a continuat implementarea şi administrarea Sistemului Naţional Informaţional Integrat de Mediu, în cadrul agenţiei prin următoarele activităţi:
-    S-a comunicat, de către colegii din ANPM – Direcția SSI faptul că, începând cu luna martie 2017, tot ce ține de administrare și configurare echipamente de comunicații hostate în Data Center-ul ANPM și țară până la prizele ANPM, proxy și dns-uri intern și extern face obiectul unui contract de administrare comunicații cu SC ORANGE Romania SA;
-    au fost realizate săptămânal Rapoarte automate privind situaţia cererilor/dosarelor online aferente domeniului Reglementări, introduse în sistem începând cu data de 01.10.2013;
-    au fost completate Chestionare de Satisfacție ca urmare a contactării serviciilor departamentului de asistență tehnic;
-    Respectarea procedurii de suport tehnic din cadrul proiectului SIM, privind funcţionalitatea aplicaţiilor implementate;
-    S-au efectuat lucrări de mentenanţă la portalul ANPM – secţiunea raportare.anpm.ro;
-    A fost actualizată periodic informaţia pe pagina web, secțiunea dedicată pentru APM Maramureș, pentru toate serviciile/ birourile/ compartimentele din structura organizatorică a agenției;
-    S-a realizat, actualizarea necesarului de staţii, respectiv necesarul de calculatoare noi la momentul iunie 2017 şi numărul de staţii casabile şi utilizate încă;
-    În vederea investigării problemelor de performanță sau întreruperi în funcționarea aplicațiilor Sistemului Integrat de Mediu, a fost realizată o lucrare de mentenanță pe serverul POWER, de către personalul ANPM-SSI;
-    S-au efectuat lucrări de mentenanţă la portalul ANPM – secţiunea raportare.anpm.ro, pagina WEB, administrare pagină WEB, aprobare operatori economici, de către personalul ANPM-SSI;
-    În perioada 11.09 – 15.12.2017, urmare a acțiunii de audit al performanței cu tema „Eficacitatea procesului de informatizare a activităţii curente la instituțiile publice” la ANPM, în vederea eficientizării acțiunii de audit al performanței, s-a solicitat pregătirea și, respectiv furnizarea/înmânarea la data prezentării echipei de audit actele, documentele și informațiile prevăzute în lista anexată, în structura stabilită de Curtea de Conturi;
-    Au fost înregistrate erori și nefuncționalitate la aplicația ELO-Reglementări și LIMS-Laboratoare, în perioada de efectuare actualizări ale serverelor respective;
-    Au fost înregistrate erori și nefuncționalitate la aplicația ERP-Contabilitate, în perioada de efectuare actualizări ale serverelor respective;
-    Din cauza unor defecțiuni pe server-ul Blade de la ANPM, aplicațiile interne, e-form extern, înregistrare operatori nu au fost funcționale, o perioadă de timp;
-    Începând din data de 18.07.2017, ANPM nu mai deține servicii externalizate de suport tehnic, consultanță în cadrul Sistemului Informatic Integrat de Mediu (SIM), așadar la adresa de Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. (care este a ANPM-ului) va răspunde la solicitarile venite din partea operatorilor economici sau din partea APM-urilor, Serviciul Sisteme Informationale, alaturi de resposabilii de bussines din cadrul direcțiilor de specialitate ANPM. Serviciul Sisteme Informaționale împreuna cu direcțiile de specialitate ANPM, vor oferi suport și consultant, operatorilor economici pe aplicațiile de mediu, cu condiția ca datele să fie introduse și validate corect în sistem, conform manualelor aplicațiilor. Dacă se identifică bug-uri, acestea se vor transmite cu print screen și corect argumentate (adica sa nu fie erori de introducere/ operare date) către Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. , deoarece Sistemul Informatic Integrat de Mediu (SIM) este în garanție până în data de 16.10.2017;
-    APM Maramureș a fost informată că, pe portalul intern, la spațiul de lucru SCIM – ANPM- Serviciul Sisteme Informaționale – Proceduri aprobate SCIM,  se regăsesc procedurile specifice IT și de securitate a informației, aprobate de catre conducerea ANPM, care trebuie respectate de catre toți colegii din ANPM, respectiv de către toți colegii din APM-uri;
-    S-a realizat achiziționarea licențelor de volum pentru antivirus BitDefender, la nivel national, fiind derulată procedura de instalare automata, conform politicii de domeniu, a antivirusului pe servere și pe stațiile de lucru; În prezent, instalarea BitDefender se poate face și în modul manual, activarea acestuia realizându-se în mod automat, de pe server-ul ANPM;
-    A fost făcută o solicitare, din partea Curții de Conturi a României – Departamentul XII, de completare a unui Chestionar cu rezoluție (până cel târziu la data de 10.11.2017), de către toți angajații ANPM-APM care lucrează cu aplicații informatice specifice din cadrul fiecărui compartiment funcțional;
-    Au fost sugerate informații, vis-a-vis de cererile de aprobare a solicitărilor de acces în SIM, care să elimine neplăcerile atât pentru operatorii economici cât și pentru colegii din cadrul Serviciului Sisteme Informaționale, care trebuie să rezolve aceste probleme;
-    Serviciul Sisteme Informaționale al ANPM, împreună cu furnizorul IBM România, a procedat la înlocuirea pieselor defecte de la nodul 2 IBM Power770 și upgrade-ul de microcod la ultima versiune oficială (cea de pe site-ul IBM). Înlocuirea pieselor de la nodul 2 IBM Power 770 s-a efectuat cu nodul 1 IBM Power 770 în funcțiune (în acest fel nu au fost oprite aplicațiile de mediu respectiv portalul public și securizat), urmând ca, după înlocuirea pieselor defecte, începând cu anul 2018, să se procedeze și la reconfigurarea în High Availability a celor 2 noduri IBM Power770, astfel încât să se permită balansarea aplicațiilor de mediu, astfel încât să nu mai apară confruntarea cu problemele tehnice de spațiu/performanță, survenite în ultima perioadă a anului 2017.

B. Activitatea Tehnologia Informaţiei
-    Asigurarea suportului tehnic pentru desfăşurarea în sistem videoconferinţă a instruirii pentru introducerea SIM în cadrul APM Maramureş, prin proiectul de instruire al TeamNet International a cărui beneficiar este ANPM şi APM-urile locale;

-    Asigurarea administrării reţelei locale de calculatoare LAN, precum şi a e-mail-ului instituţiei;
-    Asigurarea asistenţei tehnice pentru utilizarea aplicaţiilor informatice instalate în APM Maramureş;
-    Implementarea politicilor de securitate adoptate la nivel naţional pentru APM Maramureş;
-    Gestionarea şi dezvoltarea bazelor de date privind rezultatele monitorizărilor transmise de către agenţii economici şi/sau alte instituţii de la nivel judeţean cu care APM se află în relaţii de colaborare;
-    Asigurarea întreţinerii şi exploatării optime a echipamentelor de tehnică de calcul şi de comunicaţii la nivelul APM;
-    S-au realizat acțiuni de instalare soft pe calculatoare, curățare, devirusare; refiluri la imprimantele cu jet de cerneală și toner;
-    S-au realizat operațiuni de arhivare electronică a documentelor, declarațiilor de avere și interese;
-    Deoarece în ultimul trimestru al anului în curs se realizează Strategia anuală de achiziţie publică pentru anul următor, căruia îi corespund procesele de achiziţie publică cuprinse în acesta, s-au solicitat Referate de necesitate pe Direcţii de specialitate pentru PAAP 2017;
-    Au fost realizate salvări periodice ale informației de pe Server-ul de AD (Active Directory) pe harddisc-uri externe pe interfaţă USB (lunar sau bilunar);
-    Au fost postate, pe site-ul web al instituției, anunțuri privind achiziționarea de produse și servicii pe SEAP (Sistemul Electronic de Achiziții Publice), Comunicate de presă, precum și alte Informații specifice și periodice pe domenii de activitate;
-    S-au realizat acțiuni de instalare soft pe calculatoare, curățare, devirusare;
-    Scanare articole din presa locală Maramureșeană (zilnic) și întocmire Raportare săptămânală privind Revista Presei către ANPM-RPC;
-    Postare și actualizare material de presă (fișiere text, foto-video, formulare, prezentări, slide-uri);
-    Urmare a solicitării din data de 26.10.2017, venită prin e-mail din partea ANPM-SRU, în conformitate cu prevederile OG3/2017, s-a constituit un grup de lucru tehnic în vederea realizării analizei propriei structuri organizatorice și de personal; Astfel, pentru asigurarea unei abordări unitare, în ceea ce privește analiza organizării instituționale și de resurse umane din administrația publică centrală, GLTC a elaborat un format standard al Raportului privind analiza resurselor umane, precum și o serie de documente suport, înaintate prin Adresa nr. 122049/13.10.2017 și atașate acestui mail; În Raportul privind analiza resurselor umane la Agenţia pentru Protecţia Mediului Maramureş, realizat de APM Maramureș semestrial, pe o perioadă de doi ani și jumătate (2015-sem. I și II, 2016-sem. I și II, 2017-sem. I) și având numărul de 10471 / 31.10.2017, au fost completate informații (la aliniatul e. Analiza categoriilor de activități suport (financiar, IT, resurse umane etc.) și a posturilor aferente), atât pe domeniul Comunicare și Relații Publice (punctul 7.), cât și pe domeniul IT (punctul 8.);
-    Urmare a invitației primite, din partea firmei ONE-IT – Baia Mare, s-a participat la evenimentul regional, de referință în domeniul IT, a III-a ediție “Innovation IT”, care a avut loc în data de 16 Noiembrie 2017 la Eurohotel Baia Mare, unde au fost prezentate tehnologiile, respective soluțiile IT innovative și utile mediului de business; Au fost prezenți specialiști, de la firme colaboratoare și partenere în domeniu, cum ar fi: BitDefender, Xerox, Transart, Acer, HP, Logitech, Dell, Microsoft, TP-Link, AOC, Philips, Camelleon, Spacer, Fortinet, Ruckus, care au prezentat soluțiile și beneficiile pe care le poate obține o companie, în eficientizarea activităților curente, a cheltuielilor sau afacerii ca urmare a integrării inovațiilor din domeniul IT;
-    Urmare a adresei ANPM nr. 1/3929/15.11.2017, având în vedere evaluarea performanțelor profesionale a fiecărui angajat – de conducere, de execuție, funcționari publici din cadrul APM Maramureș, a fost întocmit, pe perioada 02.03.2017-15.11.2017, Raportul de activitate al personalului IT, care a fost transmis la ANPM, semnat și scanat în format PDF, împreună cu rapoartele de activitate ale tuturor angajaților, grupate pe servicii/ birouri/ compartimente, arhivate;
-    Au fost furnizate informații, lunar, privind Sinteza datelor de interes pentru protecția mediului, serviciului ML;
-    A fost postată, săptămânal, pe site-ul web al APM Maramureș, la secțiunea dedicată, Agenda de activități a conducerii și serviciilor din cadrul agenției;
-    A fost postat, lunar, pe site-ul web, secțiunea dedicată APM Maramureș, Raportul privind starea mediului în județul Maramureș;
-    S-au înregistrat probleme la accesarea platformei Forexebug (transmitere declarații la ANAF), situație care poate duce la blocarea conturilor pentru efectuarea plăților diverse;
-    A fost achiziționat un HDD, capacitate 1 TB, pentru Biroul BFARU, datorită apariției de blocuri fizice de eroare la unul din calculatoare (custodie ANPM 2012);
-    S-au achiziționat 4 Multifuncționale Brother DCP-L5500DN și 1 Fax Brother 2845, care au fost instalate și configurate;
-    Au fost achiziționate 4 bucăți USB Flash Drive ADATA, capacitate 16GB, model V150, interfață conectare USB 2.0;
-    S-a făcut upgrade de memorie la calculator Secretariat (4 GB RAM – DDR II), respective calculator IT (2 GB RAM – DDR III);
-    S-a efectuat reparația la UPS APC 1500 VA – Stația de Radioactivitate (serviciul ML);
-    A fost întocmit Caiet de sarcini pentru achiziționarea unui autoturism Dacia Dokker;
-    Au fost communicate, de către ANPM-SSI, noile politici de securitate ale user-ilor, în sensul că numărul maxim de încercări eșuate, de introducere a parolei de user, este de 10, iar timpul de blocare al userului, atunci când se depășește numărul maxim de parole introduse greșit, este de 30 de minute;
-    A fost pus la dispoziție, pe serverul de fișiere al ANPM, kit-ul de instalare al antivirusului Bitdefender, achiziționat cu licență, atât pentru server cât și pentru stațiile de lucru; aceasta permite instalarea manuală a antivirusului, pe stațiile unde nu s-a reușit instalarea la distanță;
-    Se preconizează să se achiziționeze pachetul de upgrade licențe software de volum pentru sistemele de operare PC și suita Office, existente în ANPM și APM-uri pentru 1500 utilizatori, urmând ca, până la sfârșitul anului 2017, să fie instalată licența de volum pe serverul ANPM și propagate, pentru cei 1500 utilizatori (excepție fac stațiile care au deja Windows 10 Pro instalat);
-    S-a efectuat inventarul mijloacelor fixe și al obiectelor de inventor, la sfârșitul anului 2017, fiind actualizate bazele de date privind stocurile de material și listele de inventar.

Share

Adaugă comentariu


Codul de securitate
Actualizează

The best bookmaker bet365

Free Premuim Templates by BIGTheme

Copyright © 2009-2018  -  powered by DSdata