The Best bookmaker bet365 Bonus

Sinteza Raportului de activitate al Instituției Prefectului – Județului Maramureş


I. INTRODUCERE
1. Legislație de bază
-Constituția României
- Legea 340/2004 privind prefectul și instituția prefectului, republicată
- Hotărârea de Guvern nr.460/2006 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr.340/2004 privind prefectul și instituția prefectului
2. Structura organizatorică
- 3 servicii în cadrul instituției, 2 compartimente, Cancelaria Prefectului, Corpul de Control al Prefectului, 2 servicii publice comunitare;
II. OBIECTIVE STRATEGICE
- Aplicarea și respectarea Constituției, a legilor, a ordonanțelor și a hotărârilor Guvernului, a celorlalte acte normative, precum și a ordinii publice;
- Realizarea în județ a obiectivelor cuprinse în Programul de guvernare;


- Creșterea absorbției fondurilor europene; Dezvoltarea relaţiilor internaţionale;
- Verificarea legalității actelor administrative ale consiliului județean, ale consiliilor locale sau ale primarilor;-
- Menținerea climatului de pace socială și a unei comunicări permanente cu toate nivelurile instituționale și sociale, prevenirea tensiunilor sociale;
- Colaborarea cu autorităţile administraţiei publice locale pentru determinarea priorităţilor de dezvoltare teritorială;
- Asigurarea managementului situaţiilor de urgenţă;
- Prevenirea infracţiunilor şi apărarea drepturilor şi a siguranţei cetăţenilor, prin organele legal abilitate;
- Asigurarea de servicii de calitate pentru cetăţeni (apostilă, permise, înmatriculări, paşapoarte);
- Gestionarea activităţilor de soluţionare a problemelor cetăţenilor semnalate prin petiţii şi audienţe.
III. MANAGEMENTUL RESURSELOR INSTITUȚIONALE
1. Eficientizare structurală
- Nu s-au efectuat modificări ale structurii organizatorice a instituției;
2.Gestionarea resurselor umane
a)Personalul Instituției Prefectului – Județul Maramureș în anul 2017
- Nivel de ocupare al posturilor – 89,4%
b)Personalul Serviciului Public Comunitar  Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor
- Nivel de ocupare al posturilor – 90,4%
c) Personalul Serviciului Public Comunitar pentru Eliberarea și Evidența Pașapoartelor Simple
- Nivel de ocupare al posturilor – 94,4%
3. Utilizarea resurselor financiare
- Bugetul alocat a fost de 5.561 mii lei, structurat pe trei capitole de cheltuieli:
-    3.454 mii lei – cap.51.01 ”Autorități publice și autorități externe” din care 227 mii lei pentru ”Alegeri locale parțiale”
-    2.090 mii lei – cap.61.01 ”Ordine publică și siguranță națională”
-    17 mii lei – cap. 68.01 ”Asigurări și asistență socială”
Execuția bugetară la finalul anului 2017 este de 99%.
4. Activități de achiziții publice
Achizițiile publice s-au desfășurat în conformitate cu Strategia anuală de achiziție publică și cu Programul anual al achiziției publice. Nu au existat achiziții peste pragurile valorice prevăzute de lege.
5. Asigurarea resurselor logistice
- Parcul auto este format din 12 mijloace de transport, din care:
- 5 autoturisme și-au îndeplinit durata normală de funcționare
- 3 autoturisme sunt scoase din circulație și îndeplinesc condițiile de casare.
- Implementarea noilor măsuri de securitate ale sistemelor informatice
- Îmbunătățirea performanțelor tehnice ale celor existente
- Implementarea platformei de software Microsoft Windows 7 și Microsoft Office 2017
IV. REALIZĂRI ÎN DOMENIUL PROPRIU DE COMPETENȚĂ
A. Cancelaria Prefectului
1. Agenda Prefectului
•    Întocmirea săptămânală a programului de activitate;
•    Organizarea întâlnirilor cu diplomați ai Corpului acreditat in Romania
•    Organizarea întâlnirilor cu miniștrii, secretari de stat, europarlamentari, sindicate, patronate;
•    Organizarea dezbaterii pe Legea turismului;
•    Organizarea întâlnirilor cu serviciile publice deconcentrate;
•    Organizarea evenimentelor dedicate Zilelor Naționale.
2. Comunicate de presă
•    Au fost elaborate 371 de comunicate de presă
3. Alocuțiuni
Conducerea instituției a participat, pe parcursul anului 2017, la 48 de manifestări culturale, artistice și economice
4. Implicare pentru implementarea Strategiei guvernamentale de îmbuntățire a situației romilor‘
Elaborarea și Monitorizarea Planului Județean de Măsuri privind incluziunea minorității rome pentru perioada 2017-2018
•8 direcții de acțiune în sectoarele: educaţie, ocupare, sănătate, locuire şi mică infrastructură, cultură, protecţia copilului, justiţie şi ordine publică, precum şi administraţie şi dezvoltare comunitară, cu un număr de 64 de acţiuni
•Grupul de Lucru Mixt pentru Romi (GLM) și Biroul Județean pentru Romi (BJR):
- 2 întâlniri semestriale
•Finanțări din fonduri europene
-3 informări cu privire la depunerea proiectelor
-monitorizarea proiectelor finanțate din fonduri europene: 6 pe Măsura POCU 4.1 și 4 proiecte pe Măsura POCU 4.2
•    Acțiuni realizate in domeniul:
a)    Educației:
•    Proiectul pilot “Fiecare copil în grădiniță” este implementat în parteneriat cu Asociaţia OvidiuRo din anul 2010; se desfăşoară în 11 judeţe, printre acestea este și Judeţul Maramureş. Partener este și Consiliul Județean Maramureș care a alocat fonduri pentru 1.316 de pachete cu rechizite pentru copiii din grădiniţele din judeţ, iar Asociaţia OvidiuRO a alocat o valoare maximă de 10.000 Euro/judeţ, în funcţie de numărul copiilor eligibili
•     Asigurarea transportului elevilor romi din localitățile Coltău și Satulung, care frecventează cursurile Colegiului Tehnic ”Transilvania” Baia Mare;
•    Organizarea Olimpiadei Naţionale de limba şi literatura romani in Baia Mare;
•    Acordare ghiozdane elevilor de etnie romă din clasele a II-a şi a III-a de la şcoala primară din localitatea Sălsig;
•    Activități pentru diminuarea abandonului școlar.
b) Locuire şi infrastructură:
•    Implicare în soluționarea problemelor comunităților de romi din municipiul Baia Mare din zonele Craica, Pirita, Ferneziu şi blocul situat pe strada Horea 46 B, privind salubrizarea și alimentarea cu apă;
•    Infrastructura stradală în orașul Baia Sprie;
•    Inventarierea caselor locuite de romi afectate de calamitățile din luna 17.09.2017.
c) Campanii privind respectarea drepturilor copilului:
-Derularea campaniei de informare și sensibilizare în vederea prevenirii abuzului și a oricărei forme de violență asupra copilului, care s-a desfășurat în 5 comunități de romi, în parteneriat cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Maramureș:
    Școala Gimnazială din sat Chelința – oraș Ulmeni
    Cartierul Ponorâta din localitatea Coroieni
    Școala Gimnazială din localitatea Sălsig
    Școala Gimnazială din localitatea Remetea Chioarului  
    Liceul Tehnologic “Dr. F. Ulmeanu” din Ulmeni
d) Angajarea experților locali romi și a mediatorilor sanitari
-    S-a solicitat angajarea unui expert pe problemele romilor la 8 primării;
-    S-a solicitat angajarea unui mediator sanitar la 2 primării
B. Corpul de control al prefectului
Prin ordin al prefectului au fost efectuate 37 de acțiuni de verificare în teren, în comisii mixte, pe următoarele domenii:
-     construcții - 6 acțiuni; depozite neconforme - 1 acțiune; alimentare cu apă - 1 acțiune; piețe agroalimentare - 6 acțiuni; depozite / iazuri steril - 23 acțiuni.
C. Afaceri europene, relații internaționale, dezvoltare economică, programe și strategii guvernamentale
1. Planul de acțiuni pentru realizarea în județul Maramureș a obiectivelor cuprinse în Programul de Guvernare 2017-2020, în anul 2017 a cuprins 19 capitole și 619 acțiuni
Au fost realizate 558 de acțiuni, 48 de acțiuni sunt în curs de derulare, iar 13 acțiuni sunt nerealizate
-    Monitorizarea stadiului lucrărilor la infrastructura de transport:
•    DN 18, tronson Baia Sprie – Sighetu Marmației; DN 18, tronson Moisei – Iacobeni;
•    Podul peste râul Tisa, zona Teplița, Sighetu Marmației – Biserica Alba, Ucraina;
•    Extindere și modernizare suprafețe aeroportuare la Aeroportul Internațional ”Maramureș”;
-    Monitorizarea investițiilor pe cursurile de apă:Acumularea Runcu; Amenajarea râului Săsar în Municipiul Baia Mare;Amenajare râu Iza pentru apărare împotriva inundațiilor pe sectorul Rozavlea – Strâmtura;Amenajare Valea Poienilor, în comuna Poienile Izei; Consolidare de mal râu Tisa, la Crăciunești
2. Realizarea în județ a politicilor și documentelor programatice pentru realizarea angajamentelor asumate de România privind integrarea europeană
•    A fost întocmit și monitorizat ”Planul de acțiuni / măsuri pentru realizarea la nivel de județ a politicilor și documentelor programatice având drept obiectiv realizarea angajamentelor asumate de România privind integrarea în Uniunea Europeană”:
-    10 capitole cu 578 de acțiuni.
3. Accesarea fondurilor europene
Diseminarea la nivelul județului a informațiilor europene și a celor referitoare la fondurile europene nerambursabile:
-    Elaborarea săptămânală a ”Buletinului de informații europene”;
-    Elaborarea și monitorizarea trimestrială a ”Programului de acțiuni de promovare privind accesarea fondurilor structurale la nivelul județului Maramureș”;
-    Catalogul surselor de finanțare pentru autoritățile administrației publice locale;
-    Diseminarea informațiilor prin Grupul județean al promotorilor de afaceri europene.
Monitorizarea gradului de absorbție a fondurilor europene nerambursabile, prin elaborare ”Carta Albă” a fondurilor europene:
-    701 proiecte derulate la nivelul  autorităților și instituțiilor publice, în valoare de 720.785 mii lei; gradul de absorbție fiind 11%.
D. Controlul legalității, al aplicării actelor normative și contencios administrativ
1. Activitatea de verificare a legalității actelor administrative și a modului de aplicare a actelor normative în acțiuni planificate:
•    Au fost supuse verificării legalității 28.561 acte administrative adoptate/ emise de autoritățile administrației publice locale, din care: 5453 hotărâri și 23.108 dispoziții.
•    Principalele deficiențe constatate au fost în următoarele domenii:
administrarea domeniului public / privat al unităților administrativ teritoriale;
resurse umane; asistență socială; impozite și taxe locale; funcționarea consiliilor locale și aleșii locali.
•    Măsuri propuse:
-    s-a inițiat procedura prealabilă pentru un număr de 96 acte administrative: 54 hotărâri și 24 dispoziții
-    - respectarea termenului pentru transmiterea actelor autorităților administrației publice locale către Instituția Prefectului, precum și respectarea termenului de convocare a ședințelor ordinare / extraordinare.
2. Controale dispuse în urma sesizărilor și audiențelor înregistrate la Instituția Prefectului care au necesitat verificarea aspectelor sesizate la fața locului: - 6
3. Instruirea secretarilor unităților administrativ-teritoriale cu privire la aplicarea actelor normative nou apărute -  8 ședințe cu secretarii UAT-urilor:
- 12 acțiuni de îndrumare și verificare la sediile primăriilor
4. Reprezentarea Instituției Prefectului în fața instanțelor judecătorești:
- 293 cazuri noi în anul 2017;
- 105 acțiuni în contencios administrativ,
- 200 acțiuni cu privire la revendicări imobiliare, din care 188 de fond funciar;
- 73 acțiuni de întâmpinare la instanțele de fond;
- 42 acțiuni, apeluri / întâmpinări la apeluri;
- 16 litigii cu Asociația Composesorală Borșa.
    O complexitate deosebită a constituit-o dosarul având ca obiect contestația de executare împotriva somației prin care s-a solicitat obligarea instituției la plata de penalități, în cuantum de 673.240 lei. Contestația a fost admisă la Tribunalul Maramureș, hotărârea fiind definitivă.
5. Activitatea de emitere a odinelor cu caracter individual și / sau normativ:- 639 ordine
6. Întocmirea proiectelor de hotărâri de guvern și înaintarea acestora către Ministerul Afacerilor Interne:
-    12 proiecte elaborate și transmise la nivel central;
-    8 rapoarte de certificare a Notelor de fundamentare a unor proiecte de hotărâri de Guvern (cu privire la domeniul public, drumuri forestiere și adoptarea unor steme).
- 5 Hotărâri de Guvern prin care au fost aprobate și alocate următoarele fonduri județului Maramureș:
- 1.347 mii lei pentru 10 localități afectate de inundații;
- 9.468 mii lei pentru 13 localități afectate de inundații și 109 mii lei pentru structurile teritoriale ale MAI;
- 30.000 mii lei pentru lucrări efectuate la Aeroportul Internațional ”Maramureș”;
- 265 mii lei pentru cheltuieli curente și de capital la comuna Rozavlea;
7. Activitatea desfășurată de comisia de disciplină:-Nu s-a primit nicio sesizare.
8. Activitatea desfășurată de Comisia județeană de atribuire de denumiri:
- 8 solicitări, din care 6 au fost avizate favorabil.
9. Activitatea de contencios-administrativ:
- 3 hotărâri de consiliu local au fost contestate
E. Urmărirea aplicării actelor normative cu caracter reparatoriu
1.Aplicarea legilor fondului funciar:
- 14 ședințe ale Comisiei Județene Maramureș pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor;
- 1.118 hotărâri adoptate prin care au fost soluționate 1.652 dosare;
- 15 contestații, din care 7 de admitere.
- Comisia a validat 2.908, 96 ha;
- 2.178 titluri de proprietate emise pentru o suprafață totală de 20.489,77 ha;
- 188 acțiuni pe rolul instanțelor judecătorești, din care 45 au avut ca obiect plângeri împotriva hotărârilor adoptate de Comisia județeană de fond funciar, iar 143 anularea totală / parțială, modificare a unor titluri de proprietate, schimbări de amplasamente;
- 486 litigii pe rolul diferitelor instanțe judecătorești din anii precedenți;
2. Aplicarea Legii nr. 10 / 2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989:
- 2.069 notificări depuse la nivelul primăriilor;
- 2.061 notificări soluționate de la apariția legii (99,61%);
- 28 dosare au fost predate, în vederea acordării de despăgubiri, Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor din cadrul A.N.R.P.
3. Aplicarea Legii nr. 9 / 1998 privind acordarea de compensații cetățenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România și Bulgaria, semnat la Craiova, la 7 septembrie 1940:
- în județul Maramureș nu mai există cereri nesoluționate.
4. Aplicarea Legii nr. 290 / 2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensații cetățenilor români pentru bunurile proprietatea acestora, sechestrate, reținute sau rămase în Basarabia: - 2 dosare au fost înaintate, în vederea reanalizării în Comisia Județeană, de către A.N.R.P; acestea fiind soluționate.
F. Informare, relații publice și apostilare documente
1. Activitatea de soluționare a petițiilor și audienților:
- 720 de petiții
- 552 cetățeni primiți în audiență.
2. Apostilare documente- 2.654 documente depuse pentru apostilare.
G. Monitorizarea activității serviciilor publice deconcentrate
•    Activități desfășurate cu serviciile publice deconcentrate:
- 216 informări întocmite în urma întâlnirilor lunare cu serviciile publice deconcentrate, în care sunt surprinse activitățile realizate, dificultățile și problemele cu care se confruntă în desfășurarea propriei activități sau în domeniul lor de competență; 72 de informări trimestriale privind activitatea serviciilor publice deconcentrate;
- s-a monitorizat stadiul derulării proiectelor de mediu;    
- stadiul autorizării unităților de învățământ;
- monitorizarea alimentări cu apă potabilă la nivelul județului;
- întâlniri lunare în vederea analizării gradului de colectare a veniturilor la bugetul consolidat de stat - realizat 111,19% față de anul 2016;
- 363 de întâlniri la care au participat șefii serviciilor publice deconcentrate, autorități ale administrației publice locale, reprezentanți ai unor societăți comerciale, ai sindicatelor, ai patronatelor și ONG-uri;
- 265 de intervenții la autoritățile administrației publice centrale, locale și instituții publice
-1.016 documente elaborate (planuri de acțiuni, rapoarte, sinteze, informări etc.).
1. Activitatea Colegiului Prefectural:
- Componența: prefect, subprefect și 18 servicii publice deconcentrate;
- Număr întâlniri: 12 ședințe lunare;
- Număr hotărâri adoptate: 12;
- Numărul serviciilor publice deconcentrate care au prezentat rapoarte de activitate: 18;- Au prezentat informări și planuri de investiții, în calitate de invitat și alte instituții / regii autonome.
2. Activitatea de examinare a proiectelor bugetelor și a situațiilor financiare privind execuția bugetară întocmite de serviciile publice deconcentrate:
- prin ordin al prefectului a fost constituit un colectiv pentru analiza situațiilor financiare și a proiectelor de buget înaintate de serviciile publice deconcentrate cu personalitate juridică;
- s-au eliberat 23 de avize consultative.
3. Activitatea Comisiei de dialog social a județului Maramureș
- Componența: - reprezentanți ai serviciilor publice deconcentrate și autorități publice - 14; reprezentanți ai sindicatelor - 8; reprezentanți ai patronatelor - 10;
- Număr ședințe: 10;
- Memoriile și notele revendicative au fost înaintate ministerelor și instituțiilor centrale de resort.
- 10 rapoarte de activitate ale Comisiei de Dialog Social transmise Ministerului Consultării Publice și Dialogului Social.
- Semestrial, s-au întocmit și transmis Ministerului Afacerilor Interne rapoarte sintetice privind modul în care s-au desfășurat ședințele, problemele care s-au ridicat și posibilitățile de soluționare a acestora.
4. Acțiuni de protest:
- 3 acțiuni de protest cu miting în care au fost solicitate probleme punctuale ale unor categorii socio-profesionale;
- 3 acțiuni de protest în cadrul instituțiilor publice, fără întreruperea programului de lucru, în care au fost solicitate clarificări privind încadrarea personalului în noua lege a salarizării;
- 5 acțiuni de protest organizate spontan/neautorizat pe tema modificării legilor justiției
5. Activitatea Comitetului consultativ de dialog civic pentru problemele persoanelor vârstnice al județului Maramureș:
- Componența: - 8 membri
- Număr întâlniri: - 11;
- Rapoarte și informări: - 1 raport anual și 4 informări transmise autorităților administrației publice centrale
H. Servicii comunitare de utilități publice
Monitorizarea Strategiei Serviciilor Comunitare de Utilități Publice
- Consiliul Județean Maramureș are constituit, prin hotărâre de CJ, Compartimentul monitorizare servicii de utilitate publică
- Primăria Municipiului Baia Mare are constituit, prin hotărâre de CL, Unitatea de monitorizare servicii de utilitate publică
- Primăria Municipiului Sighetu Marmației are desemnată o persoană cu atribuții de monitorizare a serviciilor de utilitate publică
- Aceste structuri au transmis la MDRAP și Ministerul Economiei date și informații referitoare la: alimentări cu apă, canalizare, transport public județean/local, electricitate, iluminat public.
-Instituția Prefectului a transmis Ministerului Energiei situația privind gospodăriile neelectrificate din localitățile județului
I. Managementul situațiilor de urgență
- Număr ședințe:  - o ședință ordinară;
                               - 17 ședințe extraordinare;
                               - 2 ședințe în sistem videoconferință.
- Hotărâri adoptate: 18;
- Ordine emise de prefect: 9;
- Planuri aprobate: 4;
•    Evenimente deosebite înregistrate în anul 2017:
- în perioada 03-05.02.2017 - inundații; au fost afectate 12 U.A.T-uri și 21 de localități.
- în data de 17.09.2017 - ploi abundente însoțite de vânt puternic; au afectat 40 unități administrativ teritoriale; 1.222 locuințe, 304 anexe, 78 obiective socio-economice, 142 ha teren arabil, străzi, ulițe etc.
Prin hotărâri de Guvern au fost alocate județului Maramureș 10.924 mii lei pentru unitățile administrativ-teritoriale afectate de calamități naturale.
J.Monitorizarea activităților desfășurate în județpentru asigurarea ordinii publice
- 543 misiuni comune de menținere a ordinii și siguranței publice asigurate de structurile MAI
- 5 adrese trimise la Autoritatea Teritorială de Ordine Publică pentru activități de asigurare a climatului civic.
K. Activități pentru urmărirea modului de aplicare a unor acte normative
1. Aplicarea prevederilor Legii nr. 35 / 2007 privind creșterea siguranței în unitățile de învățământ, cu modificările ulterioare:
-     prin ordin al prefectului a fost reorganizată Comisia județeană de coordonare a activității de elaborare a Planului teritorial comun de acțiune la nivel județean pentru creșterea gradului de siguranță a elevilor și a personalului didactic și prevenirea delincvenței juvenile în incinta și în zonele adiacente în unitățile de învățământ preuniversitar
-     a fost elaborat și monitorizat trimestrial ”Planului teritorial comun de acțiune pentru creșterea gradului de siguranță a elevilor și a personalului didactic și prevenirea delicvenței juvenile în incinta și în zonele adiacente unităților de învățământ;
Numărul de ședințe: 4
2. Comisia de monitorizare a prevederilor OUG nr. 96 / 2002 privind acordarea de produse lactate și de panificație pentru elevii din învățământul primar și gimnazial de stat și privat, precum și pentru copiii preșcolari din grădinițele de stat și private cu program normal de patru ore, cu modificările și completările ulterioare:
-     s-a constituit Comisia județeană de aplicare a Programului pentru școli al României în perioada 2017-2018 pentru acordarea gratuită de fructe și legume proaspete, lapte și produse lactate și de produse de panificație în limita unei valori zilnice / preșcolar sau elev, pentru preșcolarii din grădinițele cu program normal de 4 ore de stat autorizate / acreditate și particulare acreditate, precum și pentru elevii din învățământul primar și gimnazial de stat și particular;
-     beneficiari: 46.021 preșcolari și elevi din  învățământul preșcolar, primar și gimnazial;
-     au fost verificate peste 150 de școli cu locurile de depozitare aferente, unitățile care produc produsele de panificație, depozitele de lapte UHT precum și mijloacele de transport care sunt folosite în această activitate, de către instituțiile implicate în derularea acestui program;
-     Școala Gimnazială Bicaz a fost cuprinsă în programul pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolari și elevi.
3. Aplicarea dispozițiilor H.G. nr. 799 / 2014, privind implementarea Programului operațional ajutorarea persoanelor defavorizate, cu modificările și completările ulterioare:
- a fost stabilit și comunicat numărul de 39.474 beneficiari;
- s-au derulat acțiuni privind susținerea procesului de verificare și audit din cadrul Autorității de Management POAD pentru perioada 2014-2015 în vederea depunerii documentelor de rambursare la Comisia Europeană;
- în perioada 20-25 noiembrie 2017 Autoritatea de management POAD a desfășurat o misiune de verificare la sediul Instituției Prefectului din lotul 9, pe POAD 2014-2015. Obiectivul vizitei de monitorizare a fost: validarea cererii de rambursare finală aferentă proiectului “Furnizarea de pachete cu alimente în cadrul Fondului de ajutor European destinat celor mai defavorizate persoane – POAD 2014”; - au fost verificate prin eșantionare un număr de 8 localități, documentele prezentate fiind conforme.
L. Alte activități
1. Participarea la efectuarea acțiunilor de control în domeniul situațiilor de urgență:
- 665 controale, în care au fost cuprinse: 169 obiective de investiţii, 200 operatori economici în exploatare, 239 instituţii, o construcție hidrotehnică, 7 servicii voluntare / private pentru situații de urgență, 1 SPSU, 2 audit persoane autorizate care execută lucrări în domeniul situațiilor de urgență și 2 inspecții comune ale autorităților competente la operatori;
- au fost constatate: 1.414 deficienţe privind apărarea împotriva incendiilor, fiind soluţionate 447 dintre acestea și sancționate 456, cu sancțiuni contravenţionale principale, constând în 131 amenzi în cuantum de 197.500 lei și 325 avertismente;
2. Rezolvarea solicitărilor adresate de către alte entități publice
- în baza solicitării Comisiei Naţionale de Prognoză privind evoluţia sectorului industrial, pe baza anchetelor conjuncturale şi a analizelor statistice corelative sectoriale, s-au efectuat demersurile necesare către cei 11 agenţi economici care au făcut subiectul anchetei în judeţul Maramureş;
- s-a răspuns, în termen, la toate solicitările autorităților administrației publice centrale și locale.
3. Activități organizate pentru buna desfășurare a alegerilor locale:
- în data de 11 iunie 2017 s-au desfășurat alegeri locale parțiale pentru alegerea primarilor în orașele: Baia Sprie (12 secții de vot) și  Ulmeni (8 secții de vot);
- s-au emis 5 ordine ale Prefectului județului în vederea desfășurării în condiții optime a alegerilor locale parțiale;
- s-au transmis la Ministerul Afacerilor Interne un număr de 4 raportări săptămânale privind stadiul organizării scrutinului;
M. Audit
- s-au desfășurat un număr de 4 misiuni de asigurare aprobate de către conducătorul instituției din perioada în care s-a derulat misiunea de audit.
- misiunile de asigurare aprobate s-au realizat astfel:
- 1 misiune de audit privind activitatea juridică;
- 3 misiuni de audit privind funcțiile specifice entității.
N. Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea și Evidența Pașapoartelor Simple
- total cereri de eliberare pașapoarte: 27.046;
- total pașapoarte simple emise 26.759, din care pașapoarte simple temporare 9.274 si pașapoarte simple electronice 17.485
O. Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor
1. Activitatea desfășurată pe linie de permise de conducere și examinări auto
- permise de conducere emise 25.490;
- 14.973, din care admiși 7939, respinși 7034.
2. Activitatea desfășurată pe linie de înmatriculare și evidența vehiculelor
- certificate de înmatriculare emise: 36.292;
- au fost radiate din circulație 18.298 de vehicule;
- au fost atribuite 13.417 numere preferențiale și s-a încasat suma de 603.765 lei.
V. SUPORT DECIZIONAL
1. Control managerial intern
- instituția dispune de un sistem de control intern/managerial care cuprinde mecanisme de autocontrol;
- comisia de monitorizare este actualizată;
- programul de dezvoltare a sistemului de control intern / managerial cuprinde în mod distinct, acțiuni de perfecţionare profesională a personalului de conducere, execuţie şi a auditorului intern în activităţile realizate de Comisia de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică;
2. Registrul riscurilor
- echipa de gestionare a riscurilor este actualizată;
-registrul riscurilor la nivelul entității, a fost actualizat anual.
3. Registrul procedurilor
- procedurile operaţionale elaborate în proporţie de 90% din totalul activităţilor procedurabile inventariate au fost actualizate de câte ori a fost necesar;
4. Etică și conduită
- nu s-au înregistrat abateri disciplinare ale funcționarilor publici
5. Protecţia informaţiilor clasificate
- au fost organizate lunar, întâlniri privind pregătirea / instruirea angajaților autorizați din cadrul Instituției Prefectului - Județul
-instruirea privind activitatea de protecție internă s-a desfășurat conform Planului de pregătire a personalului privind protecția informațiilor clasificate aprobat pe anul 2017.
6. Prevenirea și combaterea corupţiei
- nu s-a înregistrat niciun caz în care angajatii Institutiei Prefectului - Județul Maramures să fie implicați în fapte de coruptie;
- s-a întocmit și transmis la DGA, inventarul măsurilor preventive anticorupție și indicatori de evaluare la nivelul structurii MAI-Institutia Prefectului - Judetul Maramures;
- s-a solicitat membrilor Grupului de lucru, întocmirea rapoartelor de evaluare cantitative și calitative necesare în vederea întocmirii unui nou registru de riscuri;
- la nivelul Instituției prefectului nu s-au înregistrat incidente de integritate în cursul anului 2017.
VI. COOPERAREA INTERINSTITUTIONALA SI RELATII INTERNATIONALE
1. Cooperare interinstituțională
a) Urmare a solicitărilor primite din partea unor ministere au fost realizate lucrări complexe privind inventarierea depozitelor de steril și a depozitelor de deșeuri industriale, situația gospodăriilor neelectrificate de la nivelul județului și situația cu privire la măsurile de limitare a extinderii epidemiei de rujeolă.
b) S-a colaborat cu autoritățile publice locale în vederea aplicării programelor guvernamentale, a managementului situațiilor de urgență, în aplicarea reformei administrației publice. Grupul județean de modernizare a administrației, constituit prin ordin al prefectului a avut 4 ședințe de lucru.
c) Activitățile cu serviciile publice deconcentrate:
•    Comisia Judeţeană privind Incluziunea Socială;
•    Comisia Județeană pentru Egalitatea de Şanse;
•    Centrul local de combatere a bolilor transmisibile ale animalelor şi a zoonozelor în judeţul Maramureş;
•    Consiliul Consultativ pentru Protecţia Consumatorilor;
•    Comisia judeţeană pentru combaterea violenţei în sport;
•    Comisii mixte în domeniul protecției patrimoniului cultural imobil;
•    Ordinul Prefectului nr. 399 din 17.07.2017 privind constituirea comisiei de control privind respectarea prevederilor Legii nr. 145 / 2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol în piețele agroalimentare din Municipiul Baia Mare;
•    Ordinul Prefectului nr. 288 din 10.07.2017 privind constituirea unei comisii de inventariere a depozitelor de steril și a depozitelor de deșeuri industriale la nivel județean.
d) Cooperarea cu organizațiile neguvernamentale
•    Protocoale de colaborare:- 3 (“Donează sânge, salvează vieți”; cu reprezentanții cultelor și ISU pentru protejarea bisericilor monument;”Fiecare copil în grădiniță”)
2. Relații internaționale
- 11 întâlniri cu reprezentanți ai Corpului diplomatic acreditat în România;
- 4 deplasări în străinătate la diferite evenimente: ”Ziua Bunei Vecinătăți”, localitatea Apșa de Jos, Ucraina, Ziua Națională a României, organizată în localitatea Solotvino, Ucraina
VII. DIFICULTĂȚI IDENTIFICATE ÎN ACTIVITATE / PROPUNERI DE EFICIENTIZARE A ACTIVITĂȚII
-personalul insuficient, raportat la volumul activităților
-termenele foarte scurte pentru întocmirea unor situații;
-autoritățile administrației publice locale nu răspund cu celeritate solicitărilor instituției;
VIII. OBIECTIVE 2018
•    Coordonarea actiunilor și asigurarea mecanismelor la nivelul județului pentru atingerea obiectivelor cuprinse în programul de guvernare și în politicile naționale și de afaceri europene;
•    Dezvoltarea capacității de formulare și implementare a politicilor publice, planificare strategică și evaluare;  
•    Stabilirea si monitorizarea prioritatilor de dezvoltare economica sociala ale judetului
•    Eficientizarea activităților privind coordonarea, controlul și monitorizarea serviciilor publice deconcentrate;  
•    Realizarea de acţiuni menite să ducă la creşterea absorbţiei fondurilor europene în judeţ;
•    Monitorizarea stadiului realizării proiectelor finanţate din fonduri europene și sprijinirea beneficiarilor acestora în soluționarea problemelor care apar pe parcursul derulării lor;
•    Realizarea dialogului cu partenerii sociali în vederea asigurării climatului de pace socială, acordând o atenție constantă prevenirii tensiunilor sociale;
•     Menţinerea dialogului social având ca scop evaluarea nevoilor şi identificarea de soluţii pertinente pentru rezolvarea problemelor semnalate de persoanele vârstnice;
•     Susţinerea activităţilor cuprinse în „Proiect centenar”, 100 de ani de la Marea Unire;
•    Eficientizarea activităţilor de verificare a legalităţii actelor administrative adoptate / emise de autoritățile administrației publice locale;
•    Impulsionarea aplicării legilor cu caracter reparatoriu;
•    Responsabilizarea comisiilor locale de fond funciar în soluționarea cu prioritate a dosarelor care vizează punerea în aplicare a unor hotărâri judecătorești definitive și irevocabile;
•    Menținerea calităţii serviciilor furnizate în domeniul activităţii de apostilare a documentelor, al soluţionării petiţiilor și de primire a cetățenilor în audiențe,  al eliberării şi evidenţei paşapoartelor simple precum şi al celor oferite de către Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor Maramureş;
•    Responsabilizarea secretarilor unităților administrativ-teritoriale, în vederea creșteri calității actului administrativ;
•    Ducerea la îndeplinire a ordinelor prefectului și soluționarea în termen a petițiilor repartizate la compartimentul – corp control, conform atribuțiilor legale conferite prin Legea nr. 340 / 2004, regulamentul de ordine interioară și fișa postului;
•    Propunerea de măsuri în conformitate cu prevederile legale care să conducă la îmbunătățirea stării de legalitate a entităților verificate;
•    Asigurarea secretariatul tehnic al Comisiei de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a implementării şi dezvoltării sistemului de control intern / managerial și a secretariatului tehnic al echipei de gestionare a riscurilor în conformitate cu legislatia in vigoare;
•    Realizarea unei activităţi eficiente şi eficace de audit intern prin asigurarea conducerii instituţiei că activităţile desfăşurate de structurile de specialitate sunt în conformitate cu prevederile legale şi cu reglementările interne;
•    Îmbunătăţirea aspectelor legate de sistemul de control intern / managerial al instituţiei şi al procesului de asigurare a calităţii activităţii de audit intern.
IX. CONCLUZII
•    Activitatea instituției a fost orientată spre atingerea obiectivelor strategice și obiectivelor operaționale cuprinse in Programul de Guvernare.
•    La nivelul Instituției Prefectului - Județul Maramureș, prin activitatea derulată pe parcursul anului 2017, s-au dus la îndeplinire toate sarcinile permanente aferente domeniilor de competență.

Share

Adaugă comentariu


Codul de securitate
Actualizează

The best bookmaker bet365

Free Premuim Templates by BIGTheme

Copyright © 2009-2018  -  powered by DSdata