BORDEROUL PROIECTELOR DE HOTĂRÂRI Al şedinţei ordinare a Consiliului local al Municipiului Baia Mare din 29 noiembrie 2013

  • Tipărire


1.Proiect de hotărâre:
Art. 1.    Se aprobă alocarea de la bugetul local pe anul 2013 a sumei de 10.000 lei, reprezentând sprijin financiar pentru editorul acad. prof. Marius Porumb, Cetăţean de Onoare al Municipiului Baia Mare, în scopul editării volumului Gheza Vida Centenar.

Comisia I - Aviz favorabil
Comisia III-Aviz favorabil

2.Proiect de hotărâre:
    Art. 1.Se aprobă prelungirea prin act adiţional, a contractelor de prestări servicii încheiate între Municipiul Baia Mare şi membrii Fanfarei Municipale, până la data aprobării bugetului local pe anul 2014, în aceleaşi condiţii prevăzute de H.C.L. nr. 96/2013.

Art. 2.Serviciul Finanţări Locale este responsabil cu încheierea actelor adiţionale la contractele de prestări servicii între Municipiul Baia Mare şi membrii Fanfarei Municipale, iar Serviciul Resurse Umane şi Direcţia Economică sunt responsabile cu plata prestaţiilor efectuate.

Comisia I - Aviz favorabil
Comisia III-Aviz favorabil

3.Proiect de hotărâre:
Art. 1. Se aprobă funcţionarea PARCULUI  SĂRBĂTORILOR DE IARNĂ  din municipiul Baia
 Mare în perioada 1 decembrie 2013 - 31 ianuarie 2014  în  Piaţa Libertăţii.
Art. 2. Se aprobă utilizarea temporară a locurilor publice de către agenţii economici cu condiţia ca aceştia să dispună de chioşcuri de lemn  avizate de Structura Arhitectului Şef  din cadrul Primăriei Municipiului Baia Mare.
Art. 3. Se stabilesc prin derogare de la H.C.L. nr. 2/2013,  taxele de utilizare temporară a locurilor publice pentru zona de desfăşurare  dupa cum urmează:

           2000  lei/perioada funcţionării parcului -pentru închirierea chioşcurilor pentru activitatea de  alimentaţie publică.
           1000  lei/perioada funcţionării parcului -pentru închirierea chioşcurilor pentru desfacerea produselor de artizanat,  produselor  alimentare şi produse industriale de sezon.
1000  lei/perioada funcţionării parcului -pentru  utilizarea temporară a locurilor publice pentru chioşcurile aparţinând agenţilor economici.          

            Art.4. Se aprobă  amplasarea unui patinoar artificial demontabil  în Piaţa Libertăţii în suprafaţă de 800 mp.,precum şi a unui carusel.

           Art.5. Taxa de utilizare temporară a locurilor publice pentru patinoar şi carusel, va  fi în cuantum de  0,20 lei /zi/mp.,
           Art.6.  Perioada de funcţionare a patinoarului va fi din 1 decembrie 2013 până  la  31 ianuarie 2014 cu posibilitatea de prelungire la solicitarea beneficiarului
            Art.7.  Comercianţii care participă la  Târgul produselor tradiţionale şi meşterii populari care aparţin Centrului  Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Maramureş, care îşi vor amplasa standurile în Piaţa  Păcii , sunt scutiţi de plata taxei de utilizare temporară a locurilor publice pentru  perioada existenţei PARCULUI SĂRBĂTORILOR DE IARNĂ din anul 2013-2014.

Comisia I - Aviz favorabil
Comisia II-Aviz favorabil 6-0
Comisia III-Aviz favorabil

4.Proiect de hotărâre:
Art.1.(1) Începând cu data de 01. 01. 2014, se interzice circulaţia vehiculelor cu tracţiune animală pe străzile din Municipiul  Baia Mare.
                    (2)Fac excepţie de la aliniatul precedent, următoarele cartiere de la periferia oraşului: Blidari, Firiza, Ferneziu, Valea Borcutului.
Art. 2.În situaţii excepţionale (activităţi sportive, turistice, ceremonii şi alte situaţii stabilite de comisia de circulaţie ) este permisă circulaţia vehiculelor cu tracţiune animală cu avizul Municipiului  Baia Mare, emis la cerere pentru fiecare caz în parte.
Art. 3.Trăsurile şi atelajele cu tracţiune animală, vor fi obligatoriu echipate cu colectoare de fecale, coşuri pentru furajare, mătură şi lopată.
Art. 4.Se stabileşte taxa specială de acces cu vehicule cu tracţiune animală pentru situaţiile prevăzute la art.2, la nivelul sumei de 200 lei/ atelaj/ zi, şi va fi achitată la casieriile Municipiului Baia Mare.
Art. 5.În cererea prin care va fi solicitat avizul pentru situaţiile prevăzute la art.2, se va menţiona în mod expres traseul pe care îl va parcurge solicitantul.
Art. 6.Tranzitarea Municipiului Baia Mare cu vehicule cu tracţiune animală în alte cazuri decât cele prevăzute la art.2, se poate face numai după  primirea  avizului necesar din partea Comisiei de circulaţie din cadrul Municipiului Baia Mare cu achitarea unei taxe de 50 lei.
     Art.7.Nerespectarea prevederilor prevăzute la art. 1, 2, 3, 4, 5 şi 6, constituie contravenţie şi se sancţionează după cum urmează:
                  a) Amendă contravenţională cuprinsă între 500–1000 lei, ca sancţiune contravenţională principală, pentru încălcarea prevederilor art. 1 şi 2
              b) Amendă contravenţională cuprinsă între 400–900 lei, ca sancţiune contravenţională principală, pentru încălcarea prevederilor art. 3, 4 şi 6.

Art.8. În cazul în care în mod repetat proprietarul / deţinătorul vehiculului cu tracţiune animală , săvârşeşte contravenţii de natura celei prevăzute la art. 1, agentul constatator va  dispune  măsura ridicării  vehiculului şi a animalului de tracţiune ca măsuri complementare.
(1)Atelajele vor fi ridicate, transportate şi depozitate într-un loc special amenajat de Municipiul  Baia Mare prin grija Serviciul  Public Ambient Urban, iar animalele vor fi cazate într-un adăpost special  amenajat de către Serviciul Public Ambient Urban.
(2)Atelajele ridicate pot fi recuperate de către proprietari într-un termen de maximum trei zile de la data ridicării, după ce se  face dovada proprietăţii lor respectiv a achitării amenzii contravenţionale precum şi a unei taxe de 50 lei/ zi/ atelaj, reprezentând cheltuieli de transport depozitare, întreţinere şi paza acestora.
(3)Animalele ridicate vor fi eliberate în aceleaşi condiţii , după ce se face dovada plăţii amenzii respectiv a cheltuielilor cu chiria, paza şi hrana calculate conform  anexei 2.1 la H.C.L. nr.12/ 2011.
(4)Gestionarea animalelor ridicate se va face conform regulamentului privind activitatea de gestionare a animalelor găsite pe domeniul public, precum şi a celor confiscate – Anexa nr. 2 la HCL nr.12/2011.
Art.9. Dacă proprietarul sau deţinătorul legal al vehiculului ridicat nu îşi recuperează atelajul şi animalul în termenul prevăzut la art. 8 al. (2) şi (3), poliţistul local care a constatat fapta, pe baza unui referat motivat, propune emiterea unei dispoziţii prin care vehiculul şi animalul în cauză se declară abandonate, fiind trecute în proprietatea privată a Municipiului Baia Mare şi vor fi valorificate  potrivit prevederilor Legii nr.98/1999 cu modificările şi completările ulterioare.
Art.10.Semnalizarea interdicţiei prevăzute la art.1 va fi asigurată de către Direcţia de Dezvoltare Publică a Municipiului Baia Mare prin amplasarea de indicatoare rutiere de interzicere, conform normelor legale în vigoare.
Art. 11.Constatarea contravenţiilor prevăzute în prezentul act normativ, se va face de către Poliţia Locală a Municipiului Baia Mare, Poliţia Municipiului Baia Mare - Biroul Poliţiei Rutiere,  Inspectoratul de Jandarmi  a Judeţului Maramureş.
Art. 12.Prevederile prezentei hotărări se completează cu dispoziţiile O. G. nr. 2 din 2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 13.Contravenientul poate achita în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii / comunicării procesului – verbal,  jumătate din minimul amenzii.
Art. 14. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri  se însărcinează Direcţia Poliţia Locală, Direcţia Dezvoltare Publică şi Serviciul Public Ambient Urban.
Art. 15.Începând cu data intrării în vigoare a  prevederilor prezentei hotărâri îşi încetează valabilitatea H.C.L. nr. 548/2004 şi orice alte dispoziţii contrare prezentei.

Comisia I - Aviz favorabil ¬¬
Comisia II- Aviz favorabil  6-0
Comisia III- Aviz favorabil

5.Proiect de hotărâre:
Art. 1. Se aprobă, alocarea unui număr de 90 de porţii de hrană din care 70 de porţii pentru copii beneficiari ai serviciilor de after school şi 20 de porţii de hrană copiilor beneficiari ai serviciilor pentru preşcolari, oferite la Centrul Comunitar Romanii în anul 2014.
Art. 2. Sumele necesare se vor susţine din bugetul propriu al Serviciului Public Asistenţă Socială sau de către organizaţiile neguvernamentale care au ca obiect principal de activitate asistenţa socială.

Comisia I - Aviz favorabil

6.Proiect de hotărâre:
Art. 1. Se aprobă acordarea subvenţiilor în temeiul  Legii nr.34/1998 pentru asociaţiile şi fundaţiile selecţionate la nivelul Municipiului Baia Mare, pe anul 2014 după cum urmează:  

1.    Fundaţia Tu şi Cu Mine                                      – 27.360 lei
2.    Fundaţia Esperando      – Centru de Zi               – 84.000 lei
 – Servicii la domiciliu   – 14.400 lei
3.    Asociaţia Autism Baia  Mare                             –  52.500 lei
4.    Asociaţia Profesională  Neguvernamentală de Asistenţă Socială ASSOC – 58.800 lei
5.    Fundaţia Sacro Cuore                                         – 63.000 lei

Comisia I - Aviz favorabil

7.Proiect de hotărâre:
Art. 1 .Se aprobă  Statul de funcţii -Anexa nr. 1 şi Organigrama  Anexa nr. 2  pentru Serviciul Public Asistenţă Socială .
Art. 2 Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se  abrogă HCL nr. 210/2013.

Comisia I - Aviz favorabil
Comisia III-Aviz favorabil

8.Proiect de hotărâre:
Art. 1 Se aprobă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Serviciului Public “Asistenţă Socială“, conform anexei nr. 1.
Art. 2 Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă H.C.L.nr. 300/2012.

Comisia I - Aviz favorabil
Comisia III-Aviz favorabil

9.Proiect de hotărâre:
Art. 1. Se aprobă întocmirea documentaţiilor cadastrale necesare şi a unui raport de evaluare în vederea efectuării unui schimb de terenuri, pentru cauză de utilitate publică,  între terenul aflat în  proprietatea d-lui Breban Pavel afectat de sensul giratoriu care se amenajeaza la intersecţia dintre str. Grănicerilor cu B-dul Republicii şi un teren proprietatea Municipiului Baia Mare. După identificarea terenului proprietatea Municipiului Baia Mare, propunerea de schimb va fi supusă aprobării Consiliului Local;
Art. 2. Taxele ocazionate de întocmirea  documentaţiilor cadastrale, a raportului de evaluare, a publicităţii imobiliare, respectiv de încheierea actelor în formă autentică vor fi suportate de Municipiul Baia Mare.
Comisia I - Aviz favorabil
Comisia II-Aviz favorabil  6-0

10.Proiect de hotărâre:
Art.1.Se aprobă întocmirea unui raport de evaluare pentru stabilirea preţului unitar al terenurilor aferente străzilor Oborului şi Electrolizei în vederea realizării unor schimburi de terenuri sau compensări, cu proprietarii care le deţin în vederea  înscrierii dreptului de proprietate publică al municipiului Baia Mare asupra lor.
Art.2. Se aprobă întocmirea unui raport de evaluare pentru stabilitra preţului unitar al terenului proprietatea Municipiului Baia Mare , în suprafaţă de 41473 mp,identificat prin:
-    CF13832 Baia Mare, nr.topo 3349/5,
-    CF13600 Baia Mare, nr.topo 3348/1/1
-    CF 13266 Baia Mare , nr.3349/3
-    CF 13355 Baia Mare , nr.topo 3348/2/1
-    CF 19862/N Baia Mare, nr.cadastral 7622
-    CF 19934/N Baia Mare, nr.cadastral 7707
-    CF 13356 Baia Mare, nr.topo 3348/2/2
teren situat în zona străzii Oborului, în vederea realizării unor schimburi de terenuri cu proprietarii terenurilor aferente străzilor Oborului şi Electrolizei.

Comisia I - Aviz favorabil
Comisia II-Aviz favorabil  6-0

11.Proiect de hotărâre:
Art.1.  Se însuşeşte documentaţia  cadastrală privind identificarea terenului, în suprafaţă de 651 mp, cu următoarele date :

– nr. topo 3264/2/1       –   651 mp - CF nr. 1289 Baia Mare
aferent  unui tronson din str.  Oborului, conform Planului de amplasament şi delimitare întocmit de către topograf autorizat ing.Popoviciu Cornel -Anexa nr.1
Art.2.  Se însuşeşte documentaţia  cadastrală  privind identificarea terenului, în suprafaţă de 614 mp, cu următoarele date :
– nr. topo 3280/1/1/2/2/1 –   335 mp - CF nr. 1636 Baia Mare
– nr. topo 3280/2/1/2/2/1 –   279 mp - CF nr. 1637 Baia Mare
aferent  unui tronson din str.  Oborului, conform Planului de amplasament şi delimitare întocmit de către topograf autorizat ing.Popoviciu Cornel -Anexa nr.2
Art.3.  Se însuşeşte documentaţia  cadastrală  privind identificarea terenului, în suprafaţă de 9484 mp, cu următoarele date :
– nr. topo 3265/2/1             –  2006 mp     - CF nr. 154 Baia Mare
– nr. topo 3266/1-a/2         –      33 mp       - CF nr.  806 Baia Mare
– nr. topo 3266/1-b/2         –    440 mp           - CF nr. 808 Baia Mare
– nr. topo 3266/2/2             –   208 mp     - CF nr. 596 Baia Mare
– nr. topo 3267/2                 –  490 mp     - CF nr. 596 Baia Mare
– nr. topo 3268/1                –  3000 mp     - CF nr. 3108 Baia Mare
– nr. topo 3269/1/2/2           –  549 mp     - CF nr. 1212 Baia Mare
– nr. topo 3269/2/2/2           –  534 mp     - CF nr. 3436 Baia Mare
– nr. topo 3270/3/2             –   219 mp     - CF nr. 3436 Baia Mare
– nr. topo 3270/4/2             –   223 mp     - CF nr. 2199 Baia Mare
– nr. topo 3270/2/2             –  420 mp          - CF nr.  149 Baia Mare
– nr. topo 3271/3/2/1         – 1362 mp                 - CF nr.  149 Baia Mare

aferent  unui tronson din str.  Oborului, conform Planului de amplasament şi delimitare întocmit de către topograf autorizat ing.Popoviciu Cornel - Anexa nr.3

Comisia II-Aviz favorabil  6-0

12.Proiect de hotărâre:
Art. 1.  Se însuşeşte documentaţia  cadastrală  privind identificarea terenului în suprafaţă de 64 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Baia Mare identificat prin nr. topo 3507/1,  situat pe str. Fragilor nr. 1D, conform Planului de amplasament şi delimitare întocmit de către topograf autorizat Bodea Anca Ioana-Anexa nr.1.
Art. 2. Se atestă apartenenţa la domeniul privat al  Municipiului Baia Mare a terenului identificat prin nr. topo 3507/1,  situat pe str. Fragilor nr. 1D, .
Art.3. Se aprobă vânzarea prin licitaţie publică, a terenului în suprafaţă de 64 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Baia Mare, identificat prin nr. topo 3507/1,  situat pe str. Fragilor nr. 1D.  
Art. 4. Se aprobă întocmirea unui raport de evaluare, pe cheltuiala Municipiului Baia Mare pentru stabilirea preţului unitar de pornire la  licitaţie, contravaloarea acestuia urmând a fi recuperată de la câştigătorul licitaţiei.
Art. 5. Se aprobă întocmirea unui caiet de sarcini, necesar desfăşurării procedurii de  licitaţie, care va fi supus aprobării Consiliului Local.

Comisia I - Aviz favorabil
Comisia II-Aviz favorabil  6-0
Comisia III-Aviz favorabil

13.Proiect de hotărâre:
Art.1. Se însuşeşte documentaţia tehnică cadastrală intocmită de SC TOPO EXPERT SRL , ing. Ardelean Alexandru, pentru imobilul situat în Baia Mare  str. V. Babes nr. 60/A, înscris în C.F. 114998 Baia Mare nr. topo  4442/107 - Anexa 1  
Art.2. Se retrage dreptul de folosinţă gratuită înscris în favoarea  Parohiei Ortodoxe Romane “Sfantul Ilie” asupra terenului în suprafaţă de 33 mp, identificat prin  CF 114998 Baia Mare, nr. topo 4442/107/2, în vederea rectificării suprafeţei de teren efectiv utilizată de către lăcaşul de cult.
Art.3. Se însuşeşte documentaţia tehnică cadastrală întocmită de S.C. TOPO EXPERT S.R.L. , ing. Ardelean Alexandru pentru imobilul situat în Baia Mare str. V. Babeş nr. 60/A, înscris în CF 9582 Baia Mare, nr. topo, 4442/38/2 şi nr. topo 4442/108 - Anexa 2.
Art.4. Se aprobă transmiterea în folosinţă gratuită pe o perioada de 99 ani în favoarea Parohiei Ortodoxe Române “Sfântul Ilie”, a terenului în suprafaţă totală  de 212 mp, identificat prin C.F. 9582 Baia Mare, nr. topo nou 4442/38/2/1 şi nr. topo nou 4442/108/1,
Art.5.  Folosinţa gratuită asupra terenului descris la Art. 4 din prezenta, se atribuie pentru amenajarea unei curţi interioare şi sistematizarea construcţiei.
Art.6. Se interzice folosirea terenului atribuit în folosinţă gratuită în alte scopuri decât cele prevăzute la Art. 5 din prezenta , fără avizul proprietarului terenului .
Art.7. Predarea-primirea terenului  se va realiza pe bază de protocol între Municipiul Baia Mare  reprezentat prin Instituţia Arhitectului Şef prin serviciile de specialitate şi Parohia Ortodoxă Română “Sfântul Ilie”.

Comisia II-Aviz favorabil  6-0
Comisia III-Aviz  favorabil

14.Proiect de hotărâre:
Art.1. Se însuşeşte documentaţia tehnică cadastrală de dezlipire, vizată de O.C.P.I. sub nr. 29106/01.09.2010, având ca obiect parcelarea terenului identificat prin C.F. 963 Ferneziu, nr. topo 1033/9.

Comisia II-Aviz favorabil  6-0

15.Proiect de hotărâre:
Art. 1. Se aprobă transmiterea fără plată din proprietatea privată a Municipiului Baia Mare, în proprietatea  Organizaţiei Religioase Martorii lui Iehova, a terenului situat în Baia Mare, str. Lunci nr. 93 în suprafaţă de 191mp, identificat prin C.F. 114114 Baia Mare, nr. cadastral 114114.
     Art. 2. Terenul descris la art. 1  nu poate fi înstrăinat şi nu i se poate schimba destinaţia timp de 30 de ani de la data dobândirii dreptului de proprietate, în caz contrar actul de transmitere a proprietăţii este lovit de nulitate absolută.

Comisia II-Aviz favorabil  6-0
Comisia III-Aviz favorabil

16.Proiect de hotărâre:
Art.1. Se aprobă efectuarea demersurilor necesare în vederea acceptării ofertelor de donaţie, a unor terenuri situate în Baia Mare, aflate în proprietate privată a  persoanelor fizice sau juridice, în vederea realizării lucrărilor de aducţiune utilităţi-canalizare , apă curentă, conform  programului „MM – CL- 08 - Reabilitarea şi extinderea rezervoarelor de apă , a staţiilor de pompare , a reţelei de distribuţie şi a reţelei de apă uzată în Baia Mare - Vest ”
Art.2. Se aprobă întocmirea documentaţiilor cadastrale având ca obiect terenurile care urmează a fi donate  pe cheltuiala municipiului Baia Mare, prin grija Serviciului Cadastru , la cererea persoanelor interesate taxele ocazionate de încheierea actelor în formă autentică vor fi suportate de către municipiul Baia Mare.
Art.3. Direcţia Economică va cuprinde în buget, sumele necesare pentru acoperirea cheltuielilor ocazionate de încheierea contractelor de donaţie.
Art.4. Se împuterniceşte Primarul municipiului Baia Mare prin Direcţia Juridică şi Administraţie Publică Locală, ca împreună cu donatorii să încheie contractele autentice de donaţie.
Art.5. Se stabileşte regimul public pentru terenurile astfel dobândite.Terenurile preluate prin donaţie vor fi cuprinse în inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Baia Mare.

Comisia I - Aviz favorabil
Comisia II-Aviz favorabil  6-0

17.Proiect de hotărâre:
             Art.1. Se aprobă concesionarea terenului în suprafaţă de 145 mp, înscris în C.F.114473, din nr.cadastral 114473, situat pe str.Rozelor nr.10,ocupat de anexe ale apartamentelor, în favoarea proprietarilor construcţiilor astfel:
           -     PORUMB VASILE                 cotă parte de       46 mp/145  
           -     MĂGUREAN FLOARE          cotă parte de      15 mp/145  
           -     SCHNEIDER MARIA             cotă parte de      67 mp/145  
           -     LENGHEL ALEXANDRU     cotă parte de      17 mp/145  

        Art.2. Se aprobă închirierea terenului în suprafaţă de 555 mp, înscris în C.F.114473, din nr.cadastral 114473, situat pe str.Rozelor nr.10, folosit ca şi căi de acces şi zonă verde, în favoarea proprietarilor construcţiilor astfe:
           -     PORUMB VASILE                   cotă indiviză de      94  mp/555 mp       
           -     MĂGUREAN FLOARE            cotă indiviză de    125 mp/555 mp  
           -     SCHNEIDER MARIA              cotă indiviză de      73  mp/555 mp  
           -     COROS TUDOR                       cotă indiviză de    140 mp/555 mp  
           -     LENGHEL ALEXANDRU       cotă indiviză de    123 mp/555 mp  

         Art.3. Se aprobă durata concesionării, respectiv a închirierii, de 10 ani de la data adoptării prezentei.
         Art.4.Se aprobă redevenţa pentru terenul concesionat la nivelul de 13,00 lei/mp/an iar chiria pentru terenul  închiriat la nivelul de 1,50 lei/mp/an.Sumele se vor  indexa anual cu indicele inflaţiei.

Comisia I - Aviz favorabil
Comisia II-Aviz favorabil  6-0
Comisia III-Aviz  favorabil

18 .Proiect de hotărâre:
        Art.1. Se aprobă prelungirea cu 1 an  a duratei Contractului de închiriere nr. 387/2012, a terenului în suprafaţă de 5 mp, situat pe b-dul Traian nr. 26, pe care este amplasat un chioşc pentru îngheţată, în favoarea proprietarului S.C. RIVIERA S.R.L .
        Art. 2. Se încredinţează Serviciul Disciplină Contractuală cu întocmirea Actului adiţional la Contractul de închiriere nr. 387/2012 conform art. 1.

Comisia I - Aviz favorabil
Comisia II-Aviz favorabil  6-0
Comisia III-Aviz  favorabil

19 .Proiect de hotărâre:
          Art.1. Se aprobă prelungirea cu 1an a duratei Contractului de închiriere nr. 316/2009, având ca obiect închirierea  terenului ocupat de caruselul rotativ, în favoarea proprietarului BONAT VASILE I.I.
          Art.2. Se încredinţează Serviciul Disciplină Contractuală cu întocmirea Actului adiţional la Contractul de închiriere nr. 316/2009.

Comisia I - Aviz favorabil
Comisia II-Aviz favorabil  6-0
Comisia III-Aviz  favorabil

20 .Proiect de hotărâre:
         Art. 1. Se aprobă prelungirea cu 3 ani a duratei contractului de închiriere nr. 5992/2005, având ca obiect  închirierea  terenului în suprafaţă de 119 mp situat  pe Str.B.St.Delavrancea nr.33, aferent   depozitului, în favoarea proprietarului S.C. KAMAVEDA  S.R.L.
          Art.2.  Se încredinţează Serviciul Disciplină Contractuală cu întocmirea Actului adiţional la Contractul de închiriere nr. 5992/2005

Comisia I - Aviz favorabil
Comisia II-Aviz favorabil  6-0
Comisia III-Aviz favorabil

21 .Proiect de hotărâre:
Art.1. Se aprobă  menţinerea chioşcului alimentar în suprafaţă de 44,60 mp, situat pe str.Barajului nr.62 D şi închirierea  terenului ocupat de acesta, în favoarea proprietarului S.C. GIROPA PROD COM S.R.L.
Art.2. Durata închirierii este de 1 an cu posibilitatea prelungirii prin acordul părţilor.
Art.3. Se aprobă chiria de 4.540 lei/an, conform prevederilor H.C.L. nr.221/2006.

Comisia I - Aviz favorabil
Comisia II-Aviz favorabil  6-0
Comisia III-Aviz favorabil

22.Proiect de hotărâre:
Art.1.Se aprobă mentinerea constructiei casă de locuit situată pe str.Blidari nr.125A, edificată pe terenul solicitat pentru constituirea dreptului de superficie.
    Art. 2. Se aprobă constituirea unui drept de superficie cu titlu oneros, pe terenul aparţinând domeniului privat al municipiului Baia Mare, în suprafaţă de 999 mp, identificat prin C.F.106236 Baia Mare, din nr.cadastral 106236, conform planului de amplasament şi delimitare întocmit de ing.Iuga Vasile Radu, vizat de O.C.P.I.Maramureş sub nr.3073/27.01.2011, teren aferent casei de locuit proprietatea numitului Munteanu Ioan în favoarea acestuia.
    Art. 3. Preţul pentru superficia terenului situat pe str.Blidari nr.125A, zona D, este de 0,50 lei/mp/an.
Art. 4. Dreptul de superficie se constituie pe o durată de 25 de ani . La împlinirea termenului, dreptul de superficie poate fi reînnoit. Pe durata existenţei construcţiei, dreptul de folosinţă asupra terenului se poate înstrăina numai odată cu dreptul de proprietate asupra construcţiei.
Art. 5. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia de Venituri , Serviciul Disciplină Contractuală, care va întocmi contractul de superficie în conformitate cu prevederile prezentei hotărâri şi ale H.C.L. nr.80/2013.

Comisia I - Aviz favorabil
Comisia II-Aviz favorabil  6-0
Comisia III-Aviz favorabil

23 .Proiect de hotărâre:
Art. 1. Se aprobă  vânzarea  fără licitaţie publică a terenului în suprafaţă totală de 44 mp, înscris în C.F. 2801 Baia Mare, nr. cadastral 12261 şi nr. cadastral 12263 conform Planului de amplasament şi delimitare vizat de O.C.P.I. sub nr. 31681/02.09.2008, aparţinând domeniului privat al municipiului Baia Mare, ocupat de spaţiul comercial şi sediu firmă, situat pe Bd. Independenţei nr. 10/2, în favoarea S.C. NIMBUS COM  S.R.L.
Art. 2. Preţul de vânzare a terenului este cel stabilit prin H.C.L. nr 371/2007, respectiv 100 EURO/mp plus TVA., echivalentul în lei la data plăţii.
Art. 3. Plata preţului se va face în termen de 30 de zile de la data comunicării prezentei beneficiarului, la cursul EURO din ziua plăţii.Neplata în termen  atrage revocarea de drept a prezentei hotărâri.
Art. 4. Se aprobă încetarea Contractului de Concesiune nr. 378/16.09.2008, la data achitării  contravalorii terenului.
Art. 5. Se menţine Contractul de închiriere nr. 378/16.09.2008  pentru suprafaţă de 3 mp, necesară  aleii de acces la spaţiul comercial
Art.6. Taxele ocazionate de încheierea contractului de vânzare cumpărare în formă autentică, vor fi suportate de către S.C. NIMBUS COM S.R.L.

Comisia I - Aviz favorabil
Comisia II-Aviz favorabil  6-0
Comisia III-Aviz favorabil

24.Proiect de hotărâre:
    Art.1. Se aprobă concesionarea prin licitaţie a terenului în suprafaţă  de 108 mp, necesar realizării a 6 boxe de garaj, situat pe strada 22 Decembrie nr. 31-33, în curtea interioară a blocului, conform planului de situaţie întocmit de arh. Pena Constantin şi a planului de amplasament şi delimitare întocmit de topograf Ilieş I.Vasile.
     Art.2. Se aprobă întocmirea documentaţiei necesară desfăşurării procedurii de licitaţie în conformitate cu prevederile Regulamentului  privind regimul concesionării bunurilor imobile aflate în proprietatea privată a Municipiului Baia Mare, aprobat prin H.C.L. nr.302/2013, documentaţie care va fi supusă  aprobării Consiliului Local.

Comisia I - Aviz nefavorabil
Comisia II-Aviz favorabil  6-0

25.Proiect de hotărâre:
          Art.1.  Se aprobă, prin derogare de la prevederile H.C.L. nr.314/2008, art. 1, lit.g, menţinerea accesului realizat la spaţiul situat la parterul blocului de locuinţe nr.1/62 pe str. Iuliu Maniu şi extinderea acestuia, în vederea amenajării unei farmacii, beneficiar S.C. NORDPHARM S.R.L. , conform proiectului nr. 541/2013, întocmit de S.C.TAFFO S.R.L. , care va cuprinde şi amenajarea zonei verzi adiacente.                       
      Art.2. Se aprobă concesionarea fără licitaţie a terenului în suprafaţă de 94,00 mp, necesar realizării extinderii în favoarea proprietarului spaţiului S.C. NORDPHARM S.R.L., pe o perioadă de 49 de ani.
       Art.3.  Redevenţa pentru terenul ocupat de extindere va fi stabilită prin H.C.L.nr. 315/2008, iar  Direcţia Venituri - Serviciul Disciplină Contractuală, va întocmi Contractul de concesiune ţinând seama  de prevederile prezentei hotărâri.
     Art.4. Terenul în suprafaţă de 43,00 mp, ocupat de aleea de acces la spaţiu se va închiria în condiţiile H.C.L.nr. 261/2006 prin compartimentul de specialitate din cadrul Direcţiei de Venituri - Serviciul Disciplină Contractuală, care va întocmi Contractul de închiriere.
     Art.5. Beneficiarul se va îngriji de întocmirea planului de amplasament şi delimitare a terenului afectat de extindere şi se va prezenta în  termen de cel mult 90 de zile  la Direcţia Venituri - Serviciul Disciplină Contractuală, care va întocmi contractul  de concesiune, nerespectarea  termenului astfel stabilit  atrage revocarea de drept a prezentei hotărâri, fără vreo altă formalitate .

Comisia I - Aviz favorabil
Comisia II-Aviz favorabil  4-2 (1 abţinere, 1 împotrivă)
Comisia III- 3 pentru, 3 abţineri

26.Proiect de hotărâre:
Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu  pentru obiectivul  ,, AMPLASARE STAŢIE FIXĂ EMISIE - RECEPŢIE PENTRU TELEFONIE MOBILĂ ” pe str.Luminişului F.N., Baia Mare,  judeţul Maramureş, beneficiar  S.C. ORANGE ROMANIA  S.A. Bucureşti, cu sediul în Bucureşti  sector 1, str.Lascăr Catargiu  nr.47-53, conform proiect nr. 168/2013, întocmit de  S.C.  ARHIHOME  S.R.L.
Art.2. S.A.T.U.  va răspunde de includerea P.U.D. mai sus aprobat în P.U.G. al Municipiului Baia Mare.
Art.3.  Valabilitatea P.U.D. este de 36 luni de la data adoptării prezentei.

Comisia II-Aviz favorabil  6-0

27.Proiect de hotărâre:
Art. 1.Se însuşeşte protocolul nr. 2746/1998 din data de 28.05.1998 emis în baza Hotărârii Consiliului Local Baia Mare nr. 210/1997, privind activul şi pasivul care se predă la S.C. URBIS S.A. –reprezentând un capital social în cuantum de 808.449 lei şi un număr de acţiuni de 80845.
Art. 2. Se însuşeşte protocolul nr. 6174/28.12.1999 a S.C. URBIS S.A. emis în baza Hotărârii Consiliului Local Baia Mare nr. 189/1999 privind trecerea patrimoniului aferent activităţii de transport în comun ce face obiectul contractului de concesiune nr.1573/1999, de la S.C. URBIS S.A. Baia Mare la Consiliul Local al oraşului Târgu-Lăpuş, din care rezultă o diminuare a capitalului social în sumă de 25.320 lei, astfel încât noul capital social este în cuantum de 782.794 lei şi un număr de acţiuni de 78.280
Art. 3. Se constată majorarea de drept a capitalului social al S.C. URBIS S.A. cu aport în natură al Municipiului Baia Mare în cuantum de 11.598 reprezentând valoarea terenurilor pentru care s-au eliberat certificate de atestare a dreptului de proprietate în schimbul cărora se vor emite acţiuni suplimentare care vor reveni de drept Municipiului Baia Mare, astfel încât noul capital social este în cuantum de 794.387lei şi un număr de acţiuni 79.439.
Art. 4. Terenurile ce vor fi aduse ca aport în natură sunt aferente obiectivelor ”Bază de troleibuze” situat pe strada 8 Martie şi „Dispecerat gară – staţie întoarcere” situat pe str. Depozitelor şi sunt înscrise în C.F. 15775 nr. top. 2737/1801, nr. top. 3489/7/1, nr. top. 3489/6/1, nr. top. 3489/1/1, nr. top. 3488/4/1
Art. 5. Se aprobă formularea unei solicitări la Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Maramureş în vederea înregistrării modificărilor aduse capitalului.
Art. 6. Se împuterniceşte pentru efectuarea demersurilor legale în vederea înregistrării hotărârii la Oficiul Registrului Comerţului Maramureş, secretarul consiliului de administraţie dl.Enăşel Petru Mihai cetăţean român, domiciliat în Baia  Mare, str. Inocenţiu Micu Klein, nr.. 24, C.N.P. 1541102203140 născut la data de 02.11.1954  în Alba Iulia Judeţul Alba, C.I. seria MM nr. 241520, eliberat la 25.05.2004.

Comisia I - Aviz favorabil

28.Proiect de hotărâre:
Art.1. Se aprobă modificarea structurii acţionariatului S.C. URBIS S.A, în vederea transformării în operator regional, prin acceptarea ca şi coacţionari a unităţilor administrativ-teritoriale membre direct implicate ale A.D.I. Zona Metropolitană Baia Mare, prin majorarea capitalului social, cu vărsarea aportului în numerar, astfel:
- Oraşul Tăuţii Măgherăuş cu un aport în valoare de 8.000 lei, care reprezintă contravaloarea unui număr de 800 de acţiuni, reprezentând 0,98 % din capitalul social;
- Comuna Recea cu un aport în valoare de 4.000 lei, care reprezintă contravaloarea unui număr de 400 de acţiuni, reprezentând 0,49 % din capitalul social;
- Comuna Groşi cu un aport în valoare de 4.000 lei, care reprezintă contravaloarea unui număr de 400 de acţiuni, reprezentând 0,49 % din capitalul social;
- Comuna Dumbrăviţa cu un aport în valoare de 4.000 lei, care reprezintă contravaloarea unui număr de 400 de acţiuni, reprezentând 0,49 % din capitalul social;
- Comuna Săcălăşeni cu un aport în valoare de 4.000 lei, care reprezintă contravaloarea unui număr de 400 de acţiuni, reprezentând 0,49 % din capitalul social;
Art.2. Municipiul Baia Mare va avea în urma modificării structurii acţionariatului un număr de 79.438,7 acţiuni, în valoare de 794.387  lei şi o cotă de participare de 97,06 %.
Art.3. Municipiul Baia Mare renunţă la dreptul de preferinţă la subscrierea de acţiuni la prezenta majorare a capitalului social în favoarea unităţilor administrativ teritoriale prevăzute la art. 1 al prezentei hotărâri
 Art.4. Se numeşte dl. ______________________ cetăţean ____________, domiciliat în ___________, str. _______________, NR. ________, CNP __________ născut la data de ____________, în ____________, Jud. _________, C.I. seria __ nr. ___________, eliberat la _______________ în vederea reprezentării Municipiului Baia Mare, în Adunarea generală a Acţionarilor S.C.URBIS S.A.

Comisia I - Aviz favorabil

DIVERSE :

1. Informarea Arhitectului Şef - Serviciul Cadastru privind oferta S.C. B.C.R. Real Management S.R.L.  de vânzare a imobilului aflat în proprietate, situat în Baia Mare B-dul Unirii nr.15.

    Comisia I - Propune respingerea ofertei - Nu este oportun
Comisia II - Nu este oportun

2.Adresa S.C. PIETROSUL S.R.L. - privind aprobarea unui schimb de teren .
    
Comisia II - Nu este oportun

3.Solicitarea Spitalului de Pneumoftiziologie „Dr.Nicolae Ruşdea”Baia Mare , înregistrată cu nr.30057/2013, privind  aprobarea înaintării către Ministerul Sănătăţii a propunerii  de schimbare a structurii   spitalului  în vederea obţinerii avizului conform.

4.Informarea Arhitectului Şef cu privire la documentaţia de urbanism pentru zonele de cartier din municipiul Baia Mare.